اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2501 لووستریزین Levocetirizine
2502 لوودوپا Levodopa
2503 لوودوپا+بنسرازید Levodopa+Benserazide
2504 لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپون Levodopa+Carbidopa+Entacapone
2505 لوودوپا بی Levodopa-B
2506 لوودوپا سی Levodopa-C
2507 لووفلوگزاسین Levofloxacin
2508 لوومنول Levomenol
2509 لوومنتول Levomenthol
2510 لوومپرومازین Levomepromazine
2511 لومتادون Levomethadone
2512 لوونورژسترل Levonorgestrel
2513 لووپروپوکسی فن ناپسیلات Levopropoxyphene Napsilate
2514 لورفانول Levorphanol
2515 لووسالبوتامول استنشاقی Levosalbutamol-Oral Inhalation
2516 لوسیمندان Levosimendan
2517 لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
2518 لکسی پافانت Lexipafant
2519 ال-گلوتامین L-Glutamine
2520 لیدامیدین Lidamidine
2521 لیدوکائین+اپی نفرین LIDOCAINE HCL+EPINEPHRINE TARTRATE
2522 LIDOCAINE+CHLORHEXIDINE
2523 لیدوکائین+پریلوکائین Lidocaine+Prilocaine-Topical
2524 لیدوکائین-لوکال Lidocaine-Local
2525 لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
2526 لیدوفلازین Lidoflazine
2527 لیفیبرول Lifibrol
2528 لیماپروست Limaprost
2529 لیناگلیپتین Linagliptin
2530 لینکومایسین Lincomycin
2531 لیندان Lindane
2532 لینزولید Linezolid
2533 لینولئیک اسید Linoleic Acid
2534 لینسید Linseed
2535 لینسی دومین Linsidomine
2536 لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
2537 سرم لیپید Lipid Infusion
2538 پارافین مایع Liquid Paraffin
2539 Liraglutide
2540 لیزادیمات Lisadimate
2541 لیزینوپریل Lisinopril
2542 لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید Lisinopril+Hydrochlorothiazide
2543 لیسورید مالئات Lisuride Maleate
2544 لیتیم کربنات Lithium Carbonate
2545 لیتیم گلوکونات Lithium Gluconate
2546 لیتیم سالیسیلات Lithium Salicylate
2547 Lithium Succinate
2548 لوباپلاتین Lobaplatin
2549 لوبلیا Lobelia
2550 Lobenzarit Sodium
2551 لوبوکاویر Lobucavir
2552 یدوکلروهیدروکسی کین lodochlorhydroxyquin
2553 لودوکسامید Lodoxamide
2554 لوفپرامین Lofepramine
2555 لوفکسیدین Lofexidine
2556 لومفلوگزاسین Lomefloxacin
2557 لوموستین Lomustine
2558 لونازولاک Lonazolac
2559 لونیدامین Lonidamine
2560 لوپرامید Loperamide
2561 لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
2562 لوپرازولام مسیلات Loprazolam Mesilate
2563 لوراکاربف Loracarbef
2564 لوراتادین Loratadine
2565 لورازپام Lorazepam
2566 لورکائینید Lorcainide
2567 LORCASERIN
2568 LORENZOS OIL
2569 Lorenzo's Oil
2570 لورمتازپام Lormetazepam
2571 لورنوکسیکام Lornoxicam
2572 لوزارتان Losartan
2573 لوزارتان+هیدروکلروتیازید Losartan+Hydrochlorothiazide
2574 لوسیگامون Losigamone
2575 لوته پردنول Loteprednol
2576 Lovage Root
2577 لووستاتین Lovastatin
2578 LOW SODIUM SALT
2579 لوکساپین Loxapine
2580 لوکسی گلومید Loxiglumide
2581 لوکسوپروفن Loxoprofen
2582 ایپوموا lpomoea
2583 ایپساپیرون lpsapirone
2584 لوبلوزول Lubeluzole
2585 لوبی پروستون Lubiproston
2586 Lubricating gel
2587 لوفنورون Lufenuron
2588 لومفانترین Lumefantrine
2589 لومیراکوکسیب Lumiracoxib
2590 لوپروستیول Luprostiol
2591 لوراسیدون Lurasidone
2592 لوتنایزینگ هورمون Luteinising Hormone
2593 Lyme Disease Vaccines
2594 لیم سیکلین Lymecycline
2595 لاینسترنول Lynestrenol
2596 لیزرژید Lysergide
2597 لیزین Lysine
2598 لیزین آسپیرین Lysine Aspirin
2599 Mace Oil
2600 ماکروگل ستوستئاریل اتر Macrogol Cetostearyl Ethers
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب