اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2501 لوودوپا+بنسرازید Levodopa+Benserazide
2502 لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپون Levodopa+Carbidopa+Entacapone
2503 لوودوپا بی Levodopa-B
2504 لوودوپا سی Levodopa-C
2505 لووفلوگزاسین Levofloxacin
2506 لوومنول Levomenol
2507 لوومنتول Levomenthol
2508 لوومپرومازین Levomepromazine
2509 لومتادون Levomethadone
2510 لوونورژسترل Levonorgestrel
2511 لووپروپوکسی فن ناپسیلات Levopropoxyphene Napsilate
2512 لورفانول Levorphanol
2513 لووسالبوتامول استنشاقی Levosalbutamol-Oral Inhalation
2514 لوسیمندان Levosimendan
2515 لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
2516 لکسی پافانت Lexipafant
2517 ال-گلوتامین L-Glutamine
2518 لیدامیدین Lidamidine
2519 لیدوکائین+اپی نفرین LIDOCAINE HCL+EPINEPHRINE TARTRATE
2520 LIDOCAINE+CHLORHEXIDINE
2521 لیدوکائین+پریلوکائین Lidocaine+Prilocaine-Topical
2522 لیدوکائین-لوکال Lidocaine-Local
2523 لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
2524 لیدوفلازین Lidoflazine
2525 لیفیبرول Lifibrol
2526 لیماپروست Limaprost
2527 لیناگلیپتین Linagliptin
2528 لیناگلیپتین+متفورمین Linagliptin+Metformin
2529 لینکومایسین Lincomycin
2530 لیندان Lindane
2531 لینزولید Linezolid
2532 لینولئیک اسید Linoleic Acid
2533 لینسید Linseed
2534 لینسی دومین Linsidomine
2535 لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
2536 سرم لیپید Lipid Infusion
2537 پارافین مایع Liquid Paraffin
2538 Liraglutide
2539 لیزادیمات Lisadimate
2540 لیزینوپریل Lisinopril
2541 لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید Lisinopril+Hydrochlorothiazide
2542 لیسورید مالئات Lisuride Maleate
2543 لیتیم کربنات Lithium Carbonate
2544 لیتیم گلوکونات Lithium Gluconate
2545 لیتیم سالیسیلات Lithium Salicylate
2546 Lithium Succinate
2547 لوباپلاتین Lobaplatin
2548 لوبلیا Lobelia
2549 Lobenzarit Sodium
2550 لوبوکاویر Lobucavir
2551 یدوکلروهیدروکسی کین lodochlorhydroxyquin
2552 لودوکسامید Lodoxamide
2553 لوفپرامین Lofepramine
2554 لوفکسیدین Lofexidine
2555 لومفلوگزاسین Lomefloxacin
2556 لوموستین Lomustine
2557 لونازولاک Lonazolac
2558 لونیدامین Lonidamine
2559 لوپرامید Loperamide
2560 لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
2561 لوپرازولام مسیلات Loprazolam Mesilate
2562 لوراکاربف Loracarbef
2563 لوراتادین Loratadine
2564 لورازپام Lorazepam
2565 لورکائینید Lorcainide
2566 LORCASERIN
2567 LORENZOS OIL
2568 Lorenzo's Oil
2569 لورمتازپام Lormetazepam
2570 لورنوکسیکام Lornoxicam
2571 لوزارتان Losartan
2572 لوزارتان+هیدروکلروتیازید Losartan+Hydrochlorothiazide
2573 لوسیگامون Losigamone
2574 لوته پردنول Loteprednol
2575 Lovage Root
2576 لووستاتین Lovastatin
2577 LOW SODIUM SALT
2578 لوکساپین Loxapine
2579 لوکسی گلومید Loxiglumide
2580 لوکسوپروفن Loxoprofen
2581 ایپوموا lpomoea
2582 ایپساپیرون lpsapirone
2583 لوبلوزول Lubeluzole
2584 لوبی پروستون Lubiproston
2585 Lubricating gel
2586 لوفنورون Lufenuron
2587 لومفانترین Lumefantrine
2588 لومیراکوکسیب Lumiracoxib
2589 لوپروستیول Luprostiol
2590 لوراسیدون Lurasidone
2591 لوتنایزینگ هورمون Luteinising Hormone
2592 Lyme Disease Vaccines
2593 لیم سیکلین Lymecycline
2594 لاینسترنول Lynestrenol
2595 لیزرژید Lysergide
2596 لیزین Lysine
2597 لیزین آسپیرین Lysine Aspirin
2598 Mace Oil
2599 ماکروگل ستوستئاریل اتر Macrogol Cetostearyl Ethers
2600 ماکروگل 15هیدروکسی استئارات Macrogol l5 Hydroxystearate
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب