اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1901 FLUPENTIXOL+MELITRACEN
1902 فلوفنازین Fluphenazine
1903 فلوپیرتین Flupirtine
1904 فلوپردنیدن استات Fluprednidene Acetate
1905 فلو-پردنیزولون Flu-prednisolone
1906 فلوران درنولید Flurandrenolide
1907 فلورازپام Flurazepam
1908 فلوربی پروفن Flurbiprofen
1909 فلوریترومایسین اتیل سوکسینات Flurithromycin Ethyl Succinate
1910 فلوسپریلن Fluspirilene
1911 فلوتامید Flutamide
1912 فلوتیکازون Fluticasone
1913 فلوتریمازول Flutrimazole
1914 فلوتروپیوم Flutropium
1915 فلووالینات Fluvalinate
1916 فلوواستاتین Fluvastatin
1917 فلووکسامین Fluvoxamine
1918 FOD
1919 Foeniculum vulgare Miller+Punica granatum+Satureja hortensis
1920 فولیک اسید Folic Acid
1921 فولینیک اسید Folinic Acid
1922 فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا Follitropin Alfa+Lutropin Alfa
1923 فومپیزول Fomepizole
1924 فومینوبن Fominoben
1925 فومی ویرسن Fomivirsen
1926 فوموکائین Fomocaine
1927 فونداپارینوکس Fondaparinux
1928 Food Supplements for weight loss
1929 فرمالدئید Formaldehyde
1930 فورمامید Formamide
1931 فورمبولون Formebolone
1932 فورمستان Formestane
1933 اسیدفورمیک Formic Acid
1934 فورموکورتال Formocortal
1935 فورموسولفاتیازول Formosulfathiazole
1936 فورمترول Formoterol
1937 فوسامپرناویر Fosamprenavir
1938 فوسکارنت Foscarnet
1939 فوس فسترول Fosfestrol
1940 فسفوکریتینین Fosfocreatinine
1941 فوسفومایسین Fosfomycin
1942 فسفوریل کولین Fosforylcholine
1943 فوسفوسال Fosfosal
1944 فوسینوپریل Fosinopril
1945 فوسفنی توئین Fosphenytoin
1946 فوس پروپوفول Fospropofol
1947 فوتموستین Fotemustine
1948 فارمیستین Framycetin
1949 فرانگولا بارک Frangula Bark
1950 Fresubin
1951 فروواتریپتان Frovatriptan
1952 فروکتوز Fructose
1953 فتیوازید Ftivazide
1954 فودوستئین Fudosteine
1955 فولر ارث Fuller's Earth
1956 فولوسترانت Fulvestrant
1957 فوماژیلین Fumagillin
1958 فوماریک اسید Fumaric Acid
1959 فورالتادون اید Furaltadone
1960 فورازیدین Furazidin
1961 فورازولیدون Furazolidone
1962 فورسماید Furosemide
1963 فورپروفن Furprofen
1964 فوسافونژین Fusafungine
1965 فوسیدیک اسید Fusidic Acid
1966 گاباپنتین Gabapentin
1967 گابکسات مسیلات Gabexate Mesilate
1968 گادوبنیک اسید Gadobenic Acid
1969 گادوبوترول Gadobutrol
1970 گادودیامید Gadodiamide
1971 گادوپنتتات Gadopentetate
1972 گادوتریک اسید Gadoteric Acid
1973 گادوتریدول Gadoteridol
1974 گادوورستامید Gadoversetamide
1975 گادوکستیک اسید Gadoxetic Acid
1976 گالاکتوز Galactose
1977 گالانتامین Galantamine
1978 گالامین تری اتیوداید Gallamine Triethiodide
1979 گالیم نیترات Gallium Nitrate
1980 گالیم67 Gallium-67
1981 گالوپامیل Gallopamil
1982 Galsulfase
1983 گاما-آمینوبوتیریک اسید Gamma-aminobutyric Acid
1984 گان سیکلوویر Ganciclovir
1985 گانگلیوزیدها Gangliosides
1986 گانی رلیکس استات Ganirelix Acetate
1987 آنتی توکسین گاز-گانگرن Gas-gangrene Antitoxins
1988 گاستریک موسین Gastric Mucin
1989 گاتی فلوکساسین-چشمی Gatifloxacin-Ophtalmic
1990 گاوستینل Gavestinel
1991 گاویلیمومب Gavilimomab
1992 جفارنات Gefarnate
1993 جفی تینیب Gefitinib
1994 ژلاتین Gelatin
1995 Gelatin Modified
1996 Gelsemium
1997 جم سیتابین Gemcitabine
1998 جم پروست Gemeprost
1999 جم فیبروزیل Gemfibrozil
2000 جمی فلوکساسین Gemifloxacin
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب