اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1901 فلوپنتیکسول Flupentixol
1902 FLUPENTIXOL+MELITRACEN
1903 فلوفنازین Fluphenazine
1904 فلوپیرتین Flupirtine
1905 فلوپردنیدن استات Fluprednidene Acetate
1906 فلو-پردنیزولون Flu-prednisolone
1907 فلوران درنولید Flurandrenolide
1908 فلورازپام Flurazepam
1909 فلوربی پروفن Flurbiprofen
1910 فلوریترومایسین اتیل سوکسینات Flurithromycin Ethyl Succinate
1911 فلوسپریلن Fluspirilene
1912 فلوتامید Flutamide
1913 فلوتیکازون Fluticasone
1914 فلوتریمازول Flutrimazole
1915 فلوتروپیوم Flutropium
1916 فلووالینات Fluvalinate
1917 فلوواستاتین Fluvastatin
1918 فلووکسامین Fluvoxamine
1919 FOD
1920 Foeniculum vulgare Miller+Punica granatum+Satureja hortensis
1921 فولیک اسید Folic Acid
1922 فولینیک اسید Folinic Acid
1923 فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا Follitropin Alfa+Lutropin Alfa
1924 فومپیزول Fomepizole
1925 فومینوبن Fominoben
1926 فومی ویرسن Fomivirsen
1927 فوموکائین Fomocaine
1928 فونداپارینوکس Fondaparinux
1929 Food Supplements for weight loss
1930 فرمالدئید Formaldehyde
1931 فورمامید Formamide
1932 فورمبولون Formebolone
1933 فورمستان Formestane
1934 اسیدفورمیک Formic Acid
1935 فورموکورتال Formocortal
1936 فورموسولفاتیازول Formosulfathiazole
1937 فورمترول Formoterol
1938 فوسامپرناویر Fosamprenavir
1939 فوسکارنت Foscarnet
1940 فوس فسترول Fosfestrol
1941 فسفوکریتینین Fosfocreatinine
1942 فوسفومایسین Fosfomycin
1943 فسفوریل کولین Fosforylcholine
1944 فوسفوسال Fosfosal
1945 فوسینوپریل Fosinopril
1946 فوسفنی توئین Fosphenytoin
1947 فوس پروپوفول Fospropofol
1948 فوتموستین Fotemustine
1949 فارمیستین Framycetin
1950 فرانگولا بارک Frangula Bark
1951 Fresubin
1952 فروواتریپتان Frovatriptan
1953 فروکتوز Fructose
1954 فتیوازید Ftivazide
1955 فودوستئین Fudosteine
1956 فولر ارث Fuller's Earth
1957 فولوسترانت Fulvestrant
1958 فوماژیلین Fumagillin
1959 فوماریک اسید Fumaric Acid
1960 فورالتادون اید Furaltadone
1961 فورازیدین Furazidin
1962 فورازولیدون Furazolidone
1963 فورسماید Furosemide
1964 فورپروفن Furprofen
1965 فوسافونژین Fusafungine
1966 فوسیدیک اسید Fusidic Acid
1967 گاباپنتین Gabapentin
1968 گابکسات مسیلات Gabexate Mesilate
1969 گادوبنیک اسید Gadobenic Acid
1970 گادوبوترول Gadobutrol
1971 گادودیامید Gadodiamide
1972 گادوپنتتات Gadopentetate
1973 گادوتریک اسید Gadoteric Acid
1974 گادوتریدول Gadoteridol
1975 گادوورستامید Gadoversetamide
1976 گادوکستیک اسید Gadoxetic Acid
1977 گالاکتوز Galactose
1978 گالانتامین Galantamine
1979 گالامین تری اتیوداید Gallamine Triethiodide
1980 گالیم نیترات Gallium Nitrate
1981 گالیم67 Gallium-67
1982 گالوپامیل Gallopamil
1983 Galsulfase
1984 گاما-آمینوبوتیریک اسید Gamma-aminobutyric Acid
1985 گان سیکلوویر Ganciclovir
1986 گانگلیوزیدها Gangliosides
1987 گانی رلیکس استات Ganirelix Acetate
1988 آنتی توکسین گاز-گانگرن Gas-gangrene Antitoxins
1989 گاستریک موسین Gastric Mucin
1990 گاتی فلوکساسین-چشمی Gatifloxacin-Ophtalmic
1991 گاوستینل Gavestinel
1992 گاویلیمومب Gavilimomab
1993 جفارنات Gefarnate
1994 جفی تینیب Gefitinib
1995 ژلاتین Gelatin
1996 Gelatin Modified
1997 Gelsemium
1998 جم سیتابین Gemcitabine
1999 جم پروست Gemeprost
2000 جم فیبروزیل Gemfibrozil
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب