اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1701 اتیل بیس کوماستات Ethyl Biscoumacetate
1702 اتیل کلراید Ethyl Chloride
1703 اتیل سینامات Ethyl Cinnamate
1704 اتیل سیستئین هیدروکلراید Ethyl Cysteine Hydrochloride
1705 اتیل لاکتات Ethyl Lactate
1706 اتیل لوفلازپات Ethyl Loflazepate
1707 اتیل نیکوتینات Ethyl Nicotinate
1708 اتیل اولئات Ethyl Oleate
1709 اتیل ارتوفورمات Ethyl Orthoformate
1710 اتیل پی پیپریدینواستیل آمینو بنزوات Ethyl p-Piperidinoacetylaminobenzoate
1711 اتیل سالیسیلات Ethyl Salicylate
1712 اتیل وانیلین Ethyl Vanillin
1713 اتیلن دی برومید Ethylene Dibromide
1714 اتیلن دی کلراید Ethylene Dichloride
1715 اتیلن گلایکول Ethylene Glycol
1716 اتیلن گلیکول منوستئارات Ethylene Glycol Monopalmitostearate
1717 اتیلن اکساید Ethylene Oxide
1718 اتیلن دیامین Ethylenediamine
1719 اتیل استرنول Ethylestrenol
1720 اتیل مرفین Ethylmorphine
1721 اتیدوکائین Etidocaine
1722 اتیدرونیک اسید Etidronic Acid
1723 اتی فوکسین Etifoxine
1724 اتیل آمفتامین Etilamfetamine
1725 اتیل افرین هیدروکلراید Etilefrine Hydrochloride
1726 اتی پروستون Etiproston
1727 اتیزولام Etizolam
1728 اتودولاک Etodolac
1729 اتوفامید Etofamide
1730 اتوفنامات Etofenamate
1731 اتوفیبرات Etofibrate
1732 اتوفیلین Etofylline
1733 اتوفیلین Etofylline
1734 اتومیدات Etomidate
1735 اتونوژستریل Etonogestrel
1736 ETONOGESTREL+ETHINYLESTRADIOL
1737 اتوپریدون Etoperidone
1738 اتوپوزاید Etoposide
1739 اتوریکوکسیب Etoricoxib
1740 اتورفین Etorphine
1741 اتوزولین Etozolin
1742 اتراویرین Etravirine
1743 اترتینات Etretinate
1744 اتینودیول دی استات Etynodiol Diacetate
1745 اوکاتروپین Eucatropine
1746 Eucerin
1747 اوژنول Eugenol
1748 ائونیموس Euonymus
1749 افوربیا Euphorbia
1750 یوفراسیا Euphrasia
1751 روغن گل مغربی Evening Primrose Oil
1752 اورولیموس Everolimus
1753 Evolocumab
1754 اگزمستان Exemestane
1755 اگزناتید Exenatide
1756 E-x-i-r-Da-nesh-As-ia
1757 اگزیسولیند Exisulind
1758 اکسپکتورانت Expectorant
1759 اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine
1760 ازتیمیب Ezetimibe
1761 ازتیمب+سیمواستاتین Ezetimibe+Simvastatin
1762 فاکتور9 Factor IX
1763 کمپلکس فاکتور9 Factor IX Complex
1764 فاکتور7 Factor VII
1765 آنتی هموفیلیک فاکتور 8 Factor VIII
1766 فاکتور8 مهارکننده بای پس Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
1767 فاکتور ۸ + وون ویلبراند Factor VIII+Von Willbrand
1768 فاکتور13 Factor XIII
1769 فادروزول Fadrozole
1770 فامسیکلوویر Famciclovir
1771 فاموتیدین Famotidine
1772 FAMOTIDINE+CA CARBONATE+MG HYDROXIDE
1773 فامفور Famphur
1774 فامپریدین Fampridine
1775 فامپروفازون Famprofazone
1776 فاروپنم Faropenem
1777 فاسودیل Fasudil
1778 FDO11
1779 fdo12
1780 FDO13
1781 FDO14
1782 FDO15
1783 FDO16
1784 FDO17
1785 FDO18
1786 fdo6
1787 fdo7
1788 فبانتل Febantel
1789 فباربامات Febarbamate
1790 فبوپرول Febuprol
1791 فبوگزوستات Febuxostat
1792 فدوتوزین Fedotozine
1793 فدریلات Fedrilate
1794 فلبامات Felbamate
1795 فلبیناک Felbinac
1796 فلودیپین Felodipine
1797 فلی پرسین Felypressin
1798 فنبندازول Fenbendazole
1799 فنبوفن Fenbufen
1800 فن کامفامین Fencamfamin
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب