اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1701 اتیل کلراید Ethyl Chloride
1702 اتیل سینامات Ethyl Cinnamate
1703 اتیل سیستئین هیدروکلراید Ethyl Cysteine Hydrochloride
1704 اتیل لاکتات Ethyl Lactate
1705 اتیل لوفلازپات Ethyl Loflazepate
1706 اتیل نیکوتینات Ethyl Nicotinate
1707 اتیل اولئات Ethyl Oleate
1708 اتیل ارتوفورمات Ethyl Orthoformate
1709 اتیل پی پیپریدینواستیل آمینو بنزوات Ethyl p-Piperidinoacetylaminobenzoate
1710 اتیل سالیسیلات Ethyl Salicylate
1711 اتیل وانیلین Ethyl Vanillin
1712 اتیلن دی برومید Ethylene Dibromide
1713 اتیلن دی کلراید Ethylene Dichloride
1714 اتیلن گلایکول Ethylene Glycol
1715 اتیلن گلیکول منوستئارات Ethylene Glycol Monopalmitostearate
1716 اتیلن اکساید Ethylene Oxide
1717 اتیلن دیامین Ethylenediamine
1718 اتیل استرنول Ethylestrenol
1719 اتیل مرفین Ethylmorphine
1720 اتیدوکائین Etidocaine
1721 اتیدرونیک اسید Etidronic Acid
1722 اتی فوکسین Etifoxine
1723 اتیل آمفتامین Etilamfetamine
1724 اتیل افرین هیدروکلراید Etilefrine Hydrochloride
1725 اتی پروستون Etiproston
1726 اتیزولام Etizolam
1727 اتودولاک Etodolac
1728 اتوفامید Etofamide
1729 اتوفنامات Etofenamate
1730 اتوفیبرات Etofibrate
1731 اتوفیلین Etofylline
1732 اتوفیلین Etofylline
1733 اتومیدات Etomidate
1734 اتونوژستریل Etonogestrel
1735 ETONOGESTREL+ETHINYLESTRADIOL
1736 اتوپریدون Etoperidone
1737 اتوپوزاید Etoposide
1738 اتوریکوکسیب Etoricoxib
1739 اتورفین Etorphine
1740 اتوزولین Etozolin
1741 اتراویرین Etravirine
1742 اترتینات Etretinate
1743 اتینودیول دی استات Etynodiol Diacetate
1744 اوکاتروپین Eucatropine
1745 Eucerin
1746 اوژنول Eugenol
1747 ائونیموس Euonymus
1748 افوربیا Euphorbia
1749 یوفراسیا Euphrasia
1750 روغن گل مغربی Evening Primrose Oil
1751 اورولیموس Everolimus
1752 Evolocumab
1753 اگزمستان Exemestane
1754 اگزناتید Exenatide
1755 E-x-i-r-Da-nesh-As-ia
1756 اگزیسولیند Exisulind
1757 اکسپکتورانت Expectorant
1758 اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine
1759 ازتیمیب Ezetimibe
1760 ازتیمب+سیمواستاتین Ezetimibe+Simvastatin
1761 فاکتور9 Factor IX
1762 کمپلکس فاکتور9 Factor IX Complex
1763 فاکتور7 Factor VII
1764 آنتی هموفیلیک فاکتور 8 Factor VIII
1765 فاکتور8 مهارکننده بای پس Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
1766 فاکتور ۸ + وون ویلبراند Factor VIII+Von Willbrand
1767 فاکتور13 Factor XIII
1768 فادروزول Fadrozole
1769 فامسیکلوویر Famciclovir
1770 فاموتیدین Famotidine
1771 FAMOTIDINE+CA CARBONATE+MG HYDROXIDE
1772 فامفور Famphur
1773 فامپریدین Fampridine
1774 فامپروفازون Famprofazone
1775 فاروپنم Faropenem
1776 فاسودیل Fasudil
1777 FDO11
1778 FDO118
1779 fdo12
1780 FDO13
1781 FDO14
1782 FDO15
1783 FDO16
1784 FDO17
1785 fdo6
1786 fdo7
1787 فبانتل Febantel
1788 فباربامات Febarbamate
1789 فبوپرول Febuprol
1790 فبوگزوستات Febuxostat
1791 فدوتوزین Fedotozine
1792 فدریلات Fedrilate
1793 فلبامات Felbamate
1794 فلبیناک Felbinac
1795 فلودیپین Felodipine
1796 فلی پرسین Felypressin
1797 فنبندازول Fenbendazole
1798 فنبوفن Fenbufen
1799 فن کامفامین Fencamfamin
1800 فنسی بوتیرول Fencibutirol
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب