اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2301 آیودامید Iodamide
2302 آیودینیتد گلیسرول Iodinated Glycerol
2303 Iodine Glycerin
2304 ید+اسید فولیک Iodine+Folic acid
2305 ید رادیواکتیو Iodine-123
2306 ایودیکسانول Iodixanol
2307 ایدوفن فوس Iodofenphos
2308 یدوفورم Iodoform
2309 یدوکینول Iodoquinol
2310 آیوداکسامیک اسید Iodoxamic Acid
2311 آیوفندیلات Iofendylate
2312 آیوگلیسیک اسید Ioglicic Acid
2313 ایوهگزول Iohexol
2314 آیومپرول Iomeprol
2315 آیوندیل131 Iondil-131
2316 آیوپامیدول Iopamidol
2317 آیوپانوئیک اسید Iopanoic Acid
2318 آیوپنتول Iopentol
2319 آیوپودیک اسید Iopodic Acid
2320 آیوپرومید Iopromide
2321 آیوپیدول کامپاند Iopydol Compound
2322 آیوپیدون Iopydone
2323 آیوتالامیک اسید Iotalamic Acid
2324 آیوتروکسیک اسید Iotroxic Acid
2325 آیوورسول Ioversol
2326 آیوگزاگلیک اسید Ioxaglic Acid
2327 آیوکسیلان Ioxilan
2328 آیوکسی تالامیک اسید Ioxitalamic Acid
2329 اپیکا Ipecac
2330 Ipilimumab
2331 ایپراتروپیوم بروماید+فنوترول Ipratropium + Fenterol
2332 ایپراتروپیوم+سالبوتامول Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
2333 ایپراتروپیوم بروماید Ipratropium Bromide
2334 ایپرازوکروم Iprazochrome
2335 ایپری فلاون Ipriflavone
2336 ایپرونیازید Iproniazid
2337 ایربزارتان Irbesartan
2338 Irbesartan+Hydrochlorothiazide
2339 ایرینوتکان Irinotecan
2340 آیریس ورسیکالر Iris Versicolor
2341 آیرون Iron
2342 آیرون دکستران Iron Dextran
2343 آیرون پلی مالتوز Iron Polymaltose
2344 ایرون سوربیتول Iron Sorbitol
2345 ایرون سوکروز Iron Sucrose
2346 آهن 59 Iron-59
2347 ایرسوگلادین مالئات Irsogladine Maleate
2348 ایساوکونازول Isavuconazole
2349 ایزپامایسین Isepamicin
2350 ایزوآمینیل Isoaminile
2351 ایزوبرومیندیون Isobromindione
2352 ایزوبوتان Isobutane
2353 ایزوبوتیل الکل Isobutyl Alcohol
2354 ایزوکربوکسازید Isocarboxazid
2355 ایزوکونازول Isoconazole
2356 ایزواتارین Isoetarine
2357 ایزوفلوپردون استات Isoflupredone Acetate
2358 ایزوفلوران Isoflurane
2359 ایزولوسین Isoleucine
2360 ایزومالت Isomalt
2361 ایزومتامیدیوم Isometamidium
2362 ایزومتپتن Isometheptene
2363 ایزونیازید Isoniazid
2364 ایزونیازید+ریفامپین Isoniazid+Rifampin
2365 ایزونیازید-پی ار Isoniazid-PR
2366 ایزونیکسین Isonixin
2367 ایزوپروپامید یداید Isopropamide Iodide
2368 ایزوپروپیل الکل Isopropyl Alcohol
2369 ایزوپروپیل مریستات Isopropyl Myristate
2370 ایزوپروپیل پالمیتات Isopropyl Palmitate
2371 ایزوپروترنول Isoproterenol
2372 Isosorbida
2373 ایزوسورباید دی نیترات Isosorbide Dinitrate
2374 ایزوسوربید منونیترات Isosorbide Mononitrate
2375 ایزوسپاگلومیک اسید Isospaglumic Acid
2376 ایزوتیازولیدون ها Isothiazolinones
2377 ایزوتیپندیل Isothipendyl
2378 ایزوترتینوئین Isotretinoin
2379 ایزوکسوپورین Isoxsuprine
2380 ایسرادیپین Isradipine
2381 ایتوپراید Itopride
2382 ایتراکونازول Itraconazole
2383 Ivabradine
2384 ایورمکتین Ivermectin
2385 ایگزابپیلون Ixabepilone
2386 جالاپ Jalap
2387 Jamaica Dogwood
2388 واکسن انسفالیت ژاپنی Japanese Encephalitis Vaccines
2389 Java Tea
2390 ضدزهر ژلی فیش Jellyfish Venom Antisera
2391 Jin Bu Huan
2392 جوسامایسین Josamycin
2393 ژونیپر Juniper
2394 روغن ژونیپر Juniper Oil
2395 کالیندینوژناز Kallidinogenase
2396 کانامایسین Kanamycin
2397 کائولین Kaolin
2398 کاوا Kava
2399 کبوزون Kebuzone
2400 کلوآمید Keluamid
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب