اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2301 آیوبیتریدول Iobitridol
2302 آیوستامیک اسید Iocetamic Acid
2303 آیودامید Iodamide
2304 آیودینیتد گلیسرول Iodinated Glycerol
2305 Iodine Glycerin
2306 ید+اسید فولیک Iodine+Folic acid
2307 ید رادیواکتیو Iodine-123
2308 ایودیکسانول Iodixanol
2309 ایدوفن فوس Iodofenphos
2310 یدوفورم Iodoform
2311 یدوکینول Iodoquinol
2312 آیوداکسامیک اسید Iodoxamic Acid
2313 آیوفندیلات Iofendylate
2314 آیوگلیسیک اسید Ioglicic Acid
2315 ایوهگزول Iohexol
2316 آیومپرول Iomeprol
2317 آیوندیل131 Iondil-131
2318 آیوپامیدول Iopamidol
2319 آیوپانوئیک اسید Iopanoic Acid
2320 آیوپنتول Iopentol
2321 آیوپودیک اسید Iopodic Acid
2322 آیوپرومید Iopromide
2323 آیوپیدول کامپاند Iopydol Compound
2324 آیوپیدون Iopydone
2325 آیوتالامیک اسید Iotalamic Acid
2326 آیوتروکسیک اسید Iotroxic Acid
2327 آیوورسول Ioversol
2328 آیوگزاگلیک اسید Ioxaglic Acid
2329 آیوکسیلان Ioxilan
2330 آیوکسی تالامیک اسید Ioxitalamic Acid
2331 اپیکا Ipecac
2332 Ipilimumab
2333 ایپراتروپیوم بروماید+فنوترول Ipratropium + Fenterol
2334 ایپراتروپیوم+سالبوتامول Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
2335 ایپراتروپیوم بروماید Ipratropium Bromide
2336 ایپرازوکروم Iprazochrome
2337 ایپری فلاون Ipriflavone
2338 ایپرونیازید Iproniazid
2339 ایربزارتان Irbesartan
2340 Irbesartan+Hydrochlorothiazide
2341 ایرینوتکان Irinotecan
2342 آیریس ورسیکالر Iris Versicolor
2343 آیرون Iron
2344 آیرون دکستران Iron Dextran
2345 آیرون پلی مالتوز Iron Polymaltose
2346 ایرون سوربیتول Iron Sorbitol
2347 ایرون سوکروز Iron Sucrose
2348 آهن 59 Iron-59
2349 ایرسوگلادین مالئات Irsogladine Maleate
2350 ایساوکونازول Isavuconazole
2351 ایزپامایسین Isepamicin
2352 ایزوآمینیل Isoaminile
2353 ایزوبرومیندیون Isobromindione
2354 ایزوبوتان Isobutane
2355 ایزوبوتیل الکل Isobutyl Alcohol
2356 ایزوکربوکسازید Isocarboxazid
2357 ایزوکونازول Isoconazole
2358 ایزواتارین Isoetarine
2359 ایزوفلوپردون استات Isoflupredone Acetate
2360 ایزوفلوران Isoflurane
2361 ایزولوسین Isoleucine
2362 ایزومالت Isomalt
2363 ایزومتامیدیوم Isometamidium
2364 ایزومتپتن Isometheptene
2365 ایزونیازید Isoniazid
2366 ایزونیازید+ریفامپین Isoniazid+Rifampin
2367 ایزونیازید-پی ار Isoniazid-PR
2368 ایزونیکسین Isonixin
2369 ایزوپروپامید یداید Isopropamide Iodide
2370 ایزوپروپیل الکل Isopropyl Alcohol
2371 ایزوپروپیل مریستات Isopropyl Myristate
2372 ایزوپروپیل پالمیتات Isopropyl Palmitate
2373 ایزوپروترنول Isoproterenol
2374 Isosorbida
2375 ایزوسورباید دی نیترات Isosorbide Dinitrate
2376 ایزوسوربید منونیترات Isosorbide Mononitrate
2377 ایزوسپاگلومیک اسید Isospaglumic Acid
2378 ایزوتیازولیدون ها Isothiazolinones
2379 ایزوتیپندیل Isothipendyl
2380 ایزوترتینوئین Isotretinoin
2381 ایزوکسوپورین Isoxsuprine
2382 ایسرادیپین Isradipine
2383 ایتوپراید Itopride
2384 ایتراکونازول Itraconazole
2385 Ivabradine
2386 ایورمکتین Ivermectin
2387 ایگزابپیلون Ixabepilone
2388 جالاپ Jalap
2389 Jamaica Dogwood
2390 واکسن انسفالیت ژاپنی Japanese Encephalitis Vaccines
2391 Java Tea
2392 ضدزهر ژلی فیش Jellyfish Venom Antisera
2393 Jin Bu Huan
2394 جوسامایسین Josamycin
2395 ژونیپر Juniper
2396 روغن ژونیپر Juniper Oil
2397 کالیندینوژناز Kallidinogenase
2398 کانامایسین Kanamycin
2399 کائولین Kaolin
2400 کاوا Kava
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب