اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1301 دکسترور-فان Dextror-phan
1302 سرم دکستروز Dextrose INF
1303 سرم دکستروز+اتانل Dextrose+Ethanol INF
1304 سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید Dextrose+NACL INF
1305 دکستروتیروکسین سدیم Dextrothyroxine Sodium
1306 دزوسین Dezocine
1307 دیاسرین Diacerein
1308 DIACERIN
1309 دی استیل آمینوزوتولون Diacetylaminoazotoluene
1310 دی استیلیتد منوگلیسرید Diacetylated Monoglycerides
1311 محلول دیالیز Dialysis Solutions
1312 دیامفنتید Diamfenetide
1313 دی آمینوپیریدین Diaminopyridine
1314 دیامرفین Diamorphine Hydrochloride
1315 دیاوریدین Diaveridine
1316 دیازپام Diazepam
1317 دیازیکون Diaziquone
1318 دیازوکساید خوراکی Diazoxide-Oral
1319 دیازوکساید-پارنترال Diazoxide-Parenteral
1320 دیبکاسین سولفات Dibekacin Sulfate
1321 دی بنزپین Dibenzepin
1322 دی بنزوئیل متان Dibenzoylmethane
1323 دی بروموکلروپروپان Dibromochloropropane
1324 دی برموتیروزین Dibromotyrosine
1325 دی بروم پروپامیدین ایزتیونات Dibrompropamidine Isetionate
1326 دیبوکائین-موضعی Dibucaine-Topical
1327 دی بوتبل فتالات Dibutyl Phthalate
1328 دی بوتیل سباکات Dibutyl Sebacate
1329 دی کلرال فنازون Dichloralphenazone
1330 دی کلردی متیل هیدانتوئین Dichlordimethylhydantoin
1331 دی کلریزون استات Dichlorisone Acetate
1332 دی کلروبنزیل الکل Dichlorobenzyl Alcohol
1333 دی کلرودی اتیل سولفید Dichlorodiethylsulfide
1334 دی کلرومتان Dichloromethane
1335 دی کلروفن Dichlorophen
1336 دی کلروفنوکسی استیک اسید Dichlorophenoxyacetic Acid
1337 دی کلروپروپان Dichloropropane
1338 دی کلروکسی لنول Dichloroxylenol
1339 دی کلرووس Dichlorvos
1340 دیکلازوریل Diclazuril
1341 دیکلوفناک Diclofenac
1342 دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic
1343 دیکلوفناک موضعی Diclofenac-Topical
1344 دیکلوفنامید Diclofenamide
1345 دیکلوگزاسیلین Dicloxacillin
1346 دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate
1347 دیکومارول Dicoumarol
1348 دیسیکلومین Dicyclomine
1349 دیدانوزین Didanosine
1350 دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید Didecyldimethylammonium Chloride
1351 دیدمنین بی Didemnin B
1352 دی الدرین Dieldrin
1353 دینسترول Dienestrol
1354 دینوژست Dienogest
1355 Dietary Supplement
1356 دی اتازین Diethazine
1357 دی اتیل فتالات Diethyl Phthalate
1358 دی اتیلامین سالیسیلات Diethylamine Salicylate
1359 دی اتیل آمینواتانول Diethylaminoethanol
1360 دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate
1361 دی اتیلن گلیکول منوستئارات Diethylene Glycol Monopalmitostearate
1362 دی اتیل پروپیون هیدروکلراید Diethylpropion Hydrochloride
1363 دی اتیل استیل بسترول Diethylstilbestrol
1364 دیفه باربامات Difebarbamate
1365 دی فمرین Difemerine
1366 دی فناکوم Difenacoum
1367 دیفنیدول Difenidol
1368 دیفنوکسین Difenoxin
1369 دیفلورازون-موضعی Diflorasone-Topical
1370 دیفلوکساسین Difloxacin
1371 دی فلوبنزورون Diflubenzuron
1372 دی فلوکورتولون Diflucortolone
1373 دیفلونیسال Diflunisal
1374 دی فلوپردنات Difluprednate
1375 دایجستیو Digestive
1376 دیژیتالین Digitalin
1377 برگ دیژیتالیس اتریشی Digitalis Lanata Leaf
1378 برگ دیژیتالیس Digitalis Leaf
1379 دیژیتوکسین Digitoxin
1380 دیگوکسین Digoxin
1381 ضد سم دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments
1382 دی هگزی ورین Dihexyverine
1383 دی هیدرالازین Dihydralazine
1384 دی هیدرو کدئین فسفات Dihydrocodeine Phosphate
1385 دی هیدروارگوکریستین مسیلات Dihydroergocristine Mesilate
1386 دی هیدروارگوکریپتین مسیلات Dihydroergocryptine Mesilate
1387 دی هیدروارگوتامین Dihydroergotamine
1388 دی هیدروارگوتوکسین مسیلات Dihydroergotoxine Mesylate
1389 دی هیدرواسترپتومایسین سولفات Dihydrostreptomycin Sulfate
1390 دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol
1391 دی هیدروکسی استون Dihydroxyacetone
1392 دی هیدروکسی آلومینوم سدیم کربنات Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate
1393 دی هیدروکسی دی بوتیلدر Dihydroxydibutylether
1394 دی یدوتیروزین Diiodotyrosine
1395 دی ایزوپرومین هیدروکلراید Diisopromine Hydrochloride
1396 دی ایزوپروپانولامین Diisopropanolamine
1397 دی ایزوپروپیلامونیوم دی کلرواستات Di-isopropylammonium Dichloroacetate
1398 دیلازپ Dilazep
1399 دیلوکسانید فوروات Diloxanide Furoate
1400 دیلتیازم Diltiazem
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب