اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1301 سرم دکستروز Dextrose INF
1302 سرم دکستروز+اتانل Dextrose+Ethanol INF
1303 سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید Dextrose+NACL INF
1304 دکستروتیروکسین سدیم Dextrothyroxine Sodium
1305 دزوسین Dezocine
1306 دیاسرین Diacerein
1307 DIACERIN
1308 دی استیل آمینوزوتولون Diacetylaminoazotoluene
1309 دی استیلیتد منوگلیسرید Diacetylated Monoglycerides
1310 محلول دیالیز Dialysis Solutions
1311 دیامفنتید Diamfenetide
1312 دی آمینوپیریدین Diaminopyridine
1313 دیامرفین Diamorphine Hydrochloride
1314 دیاوریدین Diaveridine
1315 دیازپام Diazepam
1316 دیازیکون Diaziquone
1317 دیازوکساید خوراکی Diazoxide-Oral
1318 دیازوکساید-پارنترال Diazoxide-Parenteral
1319 دیبکاسین سولفات Dibekacin Sulfate
1320 دی بنزپین Dibenzepin
1321 دی بنزوئیل متان Dibenzoylmethane
1322 دی بروموکلروپروپان Dibromochloropropane
1323 دی برموتیروزین Dibromotyrosine
1324 دی بروم پروپامیدین ایزتیونات Dibrompropamidine Isetionate
1325 دیبوکائین-موضعی Dibucaine-Topical
1326 دی بوتبل فتالات Dibutyl Phthalate
1327 دی بوتیل سباکات Dibutyl Sebacate
1328 دی کلرال فنازون Dichloralphenazone
1329 دی کلردی متیل هیدانتوئین Dichlordimethylhydantoin
1330 دی کلریزون استات Dichlorisone Acetate
1331 دی کلروبنزیل الکل Dichlorobenzyl Alcohol
1332 دی کلرودی اتیل سولفید Dichlorodiethylsulfide
1333 دی کلرومتان Dichloromethane
1334 دی کلروفن Dichlorophen
1335 دی کلروفنوکسی استیک اسید Dichlorophenoxyacetic Acid
1336 دی کلروپروپان Dichloropropane
1337 دی کلروکسی لنول Dichloroxylenol
1338 دی کلرووس Dichlorvos
1339 دیکلازوریل Diclazuril
1340 دیکلوفناک Diclofenac
1341 دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic
1342 دیکلوفناک موضعی Diclofenac-Topical
1343 دیکلوفنامید Diclofenamide
1344 دیکلوگزاسیلین Dicloxacillin
1345 دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate
1346 دیکومارول Dicoumarol
1347 دیسیکلومین Dicyclomine
1348 دیدانوزین Didanosine
1349 دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید Didecyldimethylammonium Chloride
1350 دیدمنین بی Didemnin B
1351 دی الدرین Dieldrin
1352 دینسترول Dienestrol
1353 دینوژست Dienogest
1354 Dietary Supplement
1355 دی اتازین Diethazine
1356 دی اتیل فتالات Diethyl Phthalate
1357 دی اتیلامین سالیسیلات Diethylamine Salicylate
1358 دی اتیل آمینواتانول Diethylaminoethanol
1359 دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate
1360 دی اتیلن گلیکول منوستئارات Diethylene Glycol Monopalmitostearate
1361 دی اتیل پروپیون هیدروکلراید Diethylpropion Hydrochloride
1362 دی اتیل استیل بسترول Diethylstilbestrol
1363 دیفه باربامات Difebarbamate
1364 دی فمرین Difemerine
1365 دی فناکوم Difenacoum
1366 دیفنیدول Difenidol
1367 دیفنوکسین Difenoxin
1368 دیفلورازون-موضعی Diflorasone-Topical
1369 دیفلوکساسین Difloxacin
1370 دی فلوبنزورون Diflubenzuron
1371 دی فلوکورتولون Diflucortolone
1372 دیفلونیسال Diflunisal
1373 دی فلوپردنات Difluprednate
1374 دایجستیو Digestive
1375 دیژیتالین Digitalin
1376 برگ دیژیتالیس اتریشی Digitalis Lanata Leaf
1377 برگ دیژیتالیس Digitalis Leaf
1378 دیژیتوکسین Digitoxin
1379 دیگوکسین Digoxin
1380 ضد سم دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments
1381 دی هگزی ورین Dihexyverine
1382 دی هیدرالازین Dihydralazine
1383 دی هیدرو کدئین فسفات Dihydrocodeine Phosphate
1384 دی هیدروارگوکریستین مسیلات Dihydroergocristine Mesilate
1385 دی هیدروارگوکریپتین مسیلات Dihydroergocryptine Mesilate
1386 دی هیدروارگوتامین Dihydroergotamine
1387 دی هیدروارگوتوکسین مسیلات Dihydroergotoxine Mesylate
1388 دی هیدرواسترپتومایسین سولفات Dihydrostreptomycin Sulfate
1389 دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol
1390 دی هیدروکسی استون Dihydroxyacetone
1391 دی هیدروکسی آلومینوم سدیم کربنات Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate
1392 دی هیدروکسی دی بوتیلدر Dihydroxydibutylether
1393 دی یدوتیروزین Diiodotyrosine
1394 دی ایزوپرومین هیدروکلراید Diisopromine Hydrochloride
1395 دی ایزوپروپانولامین Diisopropanolamine
1396 دی ایزوپروپیلامونیوم دی کلرواستات Di-isopropylammonium Dichloroacetate
1397 دیلازپ Dilazep
1398 دیلوکسانید فوروات Diloxanide Furoate
1399 دیلتیازم Diltiazem
1400 دی مکروتیک اسید Dimecrotic Acid
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب