اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2701 منبوتون Menbutone
2702 منفگل Menfegol
2703 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
2704 هاش ام جی Menotropins
2705 منتول اتیل گلیکولات Menthol Ethylglycolate
2706 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
2707 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
2708 Menyanthes
2709 مپارتریسین Mepartricin
2710 مپنزولات Mepenzolate
2711 مفنسین Mephenesin
2712 مفنوکسالون Mephenoxalone
2713 مفنترمین سولفات Mephentermine Sulfate
2714 مفنی توئین Mephenytoin
2715 مپیندولول سولفات Mepindolol Sulfate
2716 مپی تیوستان Mepitiostane
2717 مپیواکائین Mepivacaine
2718 مپردنیزون Meprednisone
2719 مپروبامات Meprobamate
2720 مپتازینول Meptazinol
2721 MEPYRAMINE+BENZOCAINE
2722 مکوئینول Mequinol
2723 مکوینول-تی Mequinol-T
2724 مکویی تازین Mequitazine
2725 مرادیمات Meradimate
2726 مربرومین Merbromin
2727 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
2728 کلرید جیوه Mercuric Chloride
2729 مرکوروبوتول Mercurobutol
2730 کلرید جیوه Mercurous Chloride
2731 جیوه Mercury
2732 مروپنم Meropenem
2733 مرسالیل اسید Mersalyl Acid
2734 مزالازین Mesalazine
2735 مسکالین Mescaline
2736 مسنا Mesna
2737 مسوکارب Mesocarb
2738 مسوگلیکان سدیم Mesoglycan Sodium
2739 مسوریدازین Mesoridazine
2740 مسترولول Mesterolone
2741 مسترانول Mestranol
2742 مسولفن Mesulphen
2743 مسوکسیمید Mesuximide
2744 متاکرزول سولفونیک اسید-فرم آلدئید Metacresolsulfonic Acid-Formaldehyde
2745 متالدئید Metaldehyde
2746 متالکونیوم کلراید Metalkonium Chloride
2747 متامفپرامون Metamfepramone
2748 مت آمفتامین Metamfetamine
2749 مت آمپی سیلین Metampicillin
2750 متاپروترنول Metaproternol
2751 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
2752 متاکسالون Metaxalone
2753 متن پروست Meteneprost
2754 متنولون استات Metenolone Acetate
2755 مترگولین Metergoline
2756 Metesculetol Sodium
2757 متفورمین Metformin
2758 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
2759 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
2760 متاکولین Methacholine
2761 متاسیکلین Methacycline
2762 متادون Methadone
2763 متاندینون Methandienone
2764 متانیازید Methaniazide
2765 متان تلینیوم Methanthelinium
2766 متاکوالون Methaqualone
2767 متازولامید Methazolamide
2768 مت دیلازین Methdilazine
2769 متنامین Methenamine
2770 متی مازول Methimazole
2771 متیونین Methionine
2772 متیوسولفونیوم کلراید Methiosulfonium Chloride
2773 متوکاربامول Methocarbamol
2774 متوهگزیتال Methohexital
2775 متومیل Methomyl
2776 متوپرن Methoprene
2777 متوترکسات Methotrexate
2778 متوکسامین Methoxamine
2779 متوکسالن Methoxsalen
2780 متوکسی کلر Methoxychlor
2781 متوکسی فلوران Methoxyflurane
2782 متوکسی فنامین Methoxyphenamine
2783 متی کلوتیازید Methyclothiazide
2784 متانول Methyl Alcohol
2785 متیل آنترانیلات Methyl Anthranilate
2786 متیل بنزوکوات Methyl Benzoquate
2787 متیل بوتتی سالیسیلات Methyl Butetisalicylate
2788 متیل بوتیل کتون Methyl Butyl Ketone
2789 متیل کلراید Methyl Chloride
2790 متیل داسیستئین Methyl Dacisteine
2791 متیل اتیل کتون Methyl Ethyl Ketone
2792 متیل فلوروسولفات Methyl Fluorosulfate
2793 متیل جنتیسات Methyl Gentisate
2794 متیل نیکوتینات Methyl Nicotinate
2795 متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
2796 متیل ترشیاری بوتبل اتر Methyl tert-Butyl Ether
2797 متیلیتد اسپریتز Methylated Spirits
2798 متیل بناستیزیوم Methylbenactyzium
2799 متیل بنزتونیوم کلراید Methylbenzethonium Chloride
2800 متیل سلولز Methylcellulose
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب