اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2001 جمی فلوکساسین Gemifloxacin
2002 جمتوزومب اوزوگامیسین Gemtuzumab Ozogamicin
2003 جناکونازول Genaconazole
2004 ژن درمانی Gene Therapy
2005 ژنیستئین Genistein
2006 جنتامایسین Gentamicin
2007 جنتامایسین-چشمی Gentamicin-Ophthalmic
2008 جنتین Gentian
2009 Gentisic Acid Ethanolamide
2010 جپفرین تارترات Gepefrine Tartrate
2011 جپیرون Gepirone
2012 ژرمانیوم Germanium
2013 ژستودین Gestodene
2014 ژستونورون کاپروات Gestonorone Caproate
2015 ژسترینون Gestrinone
2016 جینکو بیلوبا Ginkgo biloba
2017 Ginkgolides
2018 گلافنین Glafenine
2019 گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate
2020 گلایوسین Glaucine
2021 گلازوریل Glazuril
2022 گلپتوفرون Gleptoferron
2023 گلی بنکلامید Glibenclamide
2024 گلی بورنورید Glibornuride
2025 گلی کلازید Gliclazide
2026 گلیکوفسفوپپتیکال Glicofosfopeptical
2027 گلیمپراید Glimepiride
2028 گلی پیزاید Glipizide
2029 گلیکویدون Gliquidone
2030 گلیسنتید Glisentide
2031 گلیسوکسپید Glisoxepide
2032 گلوکاگون Glucagon
2033 گلوکامتاسین Glucametacin
2034 گلوکومانان Glucomannan
2035 گلوکوپروتامین Glucoprotamine
2036 گلوکزآمین Glucosamine
2037 Glucosamine Preparation
2038 گلوکز Glucose
2039 گلوکز اکسیداز Glucose Oxidase
2040 GLUCOSE POLYMERS
2041 تست گلوکز Glucose Tests
2042 گلوترال Glutaral
2043 گلوتاتیون Glutathione
2044 گلوتن Gluten
2045 گلوتتمید Glutethimide
2046 گلیبوزول Glybuzole
2047 گلیسرین Glycerin
2048 گلیسروفسفریک اسید Glycerophosphoric Acid
2049 گلیسریل بنات Glyceryl Behenate
2050 گلیسریل دی استئارات Glyceryl Distearate
2051 گلیسریل منولینولئات Glyceryl Monolinoleate
2052 گلیسریل منو-اولئات Glyceryl Mono-oleate
2053 گلیسریل منوستئارات Glyceryl Monostearate
2054 گلیسریل پالمیتواستئاریل Glyceryl Palmitostearate
2055 گلایسین Glycine
2056 گلیکلوپیرامید Glyclopyramide
2057 گلیکوفورول Glycofurol
2058 گلایکول سالیسیلات Glycol Salicyiate
2059 گلایکولیک اسید Glycolic Acid
2060 گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium
2061 گلی سیکلامید Glycyclamide
2062 گلیمیدین Glymidine
2063 گلیوکسال Glyoxal
2064 گلی فوزات Glyphosate
2065 طلا Gold
2066 گلد کراتینات Gold Keratinate
2067 گلد 198 Gold-198
2068 گولیمومب Golimumab
2069 گنادورلین Gonadorelin
2070 واکسن سوزاک Gonococcal Vaccines
2071 گوسرلین Goserelin
2072 Gossypol
2073 گرامیسیدین Gramicidin
2074 GRAMICIDIN+NEOMYCINE+AMPHOTERICINE B
2075 GRAMICIDIN-N
2076 گرانیسترون Granisetron
2077 Gravel Root
2078 سبز اس Green S
2079 وراتروم سبز Green Veratrum
2080 Green-lipped Mussel
2081 گرپافلوگزاسین Grepafloxacin
2082 Griffonia Simplicifolia
2083 گریندلیا Grindelia
2084 Gripe mixture
2085 گریزئوفولوین Griseofulvin
2086 هورمون رشد Growth Hormone
2087 گوابنکسان Guabenxan
2088 گواستیزال Guacetisal
2089 گوایاکول Guaiacol
2090 رزین گویاکوم Guaiacum Resin
2091 گوایازولن Guaiazulene
2092 گوایی تولین Guaietolin
2093 گایافنزین Guaifenesin
2094 گایافنزین+کدئین Guaifenesine+Codeine
2095 گوایی مزال Guaimesal
2096 گوانابنز استات Guanabenz Acetate
2097 گوانادرل سولفات Guanadrel Sulfate
2098 گوانی تیدین منوسولفات Guanethidine Monosulfate
2099 گوانیدین Guanidine
2100 گوانوکسان سولفات Guanoxan Sulfate
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب