اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2001 جمتوزومب اوزوگامیسین Gemtuzumab Ozogamicin
2002 جناکونازول Genaconazole
2003 ژن درمانی Gene Therapy
2004 ژنیستئین Genistein
2005 جنتامایسین Gentamicin
2006 جنتامایسین-چشمی Gentamicin-Ophthalmic
2007 جنتین Gentian
2008 Gentisic Acid Ethanolamide
2009 جپفرین تارترات Gepefrine Tartrate
2010 جپیرون Gepirone
2011 ژرمانیوم Germanium
2012 ژستودین Gestodene
2013 ژستونورون کاپروات Gestonorone Caproate
2014 ژسترینون Gestrinone
2015 جینکو بیلوبا Ginkgo biloba
2016 Ginkgolides
2017 گلافنین Glafenine
2018 گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate
2019 گلایوسین Glaucine
2020 گلازوریل Glazuril
2021 گلپتوفرون Gleptoferron
2022 گلی بنکلامید Glibenclamide
2023 گلی بورنورید Glibornuride
2024 گلی کلازید Gliclazide
2025 گلیکوفسفوپپتیکال Glicofosfopeptical
2026 گلیمپراید Glimepiride
2027 گلی پیزاید Glipizide
2028 گلیکویدون Gliquidone
2029 گلیسنتید Glisentide
2030 گلیسوکسپید Glisoxepide
2031 گلوکاگون Glucagon
2032 گلوکامتاسین Glucametacin
2033 گلوکومانان Glucomannan
2034 گلوکوپروتامین Glucoprotamine
2035 گلوکزآمین Glucosamine
2036 Glucosamine Preparation
2037 گلوکز Glucose
2038 گلوکز اکسیداز Glucose Oxidase
2039 GLUCOSE POLYMERS
2040 تست گلوکز Glucose Tests
2041 گلوترال Glutaral
2042 گلوتاتیون Glutathione
2043 گلوتن Gluten
2044 گلوتتمید Glutethimide
2045 گلیبوزول Glybuzole
2046 گلیسرین Glycerin
2047 گلیسروفسفریک اسید Glycerophosphoric Acid
2048 گلیسریل بنات Glyceryl Behenate
2049 گلیسریل دی استئارات Glyceryl Distearate
2050 گلیسریل منولینولئات Glyceryl Monolinoleate
2051 گلیسریل منو-اولئات Glyceryl Mono-oleate
2052 گلیسریل منوستئارات Glyceryl Monostearate
2053 گلیسریل پالمیتواستئاریل Glyceryl Palmitostearate
2054 گلایسین Glycine
2055 گلیکلوپیرامید Glyclopyramide
2056 گلیکوفورول Glycofurol
2057 گلایکول سالیسیلات Glycol Salicyiate
2058 گلایکولیک اسید Glycolic Acid
2059 گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium
2060 گلی سیکلامید Glycyclamide
2061 گلیمیدین Glymidine
2062 گلیوکسال Glyoxal
2063 گلی فوزات Glyphosate
2064 طلا Gold
2065 گلد کراتینات Gold Keratinate
2066 گلد 198 Gold-198
2067 گولیمومب Golimumab
2068 گنادورلین Gonadorelin
2069 واکسن سوزاک Gonococcal Vaccines
2070 گوسرلین Goserelin
2071 Gossypol
2072 گرامیسیدین Gramicidin
2073 GRAMICIDIN+NEOMYCINE+AMPHOTERICINE B
2074 GRAMICIDIN-N
2075 گرانیسترون Granisetron
2076 Gravel Root
2077 سبز اس Green S
2078 وراتروم سبز Green Veratrum
2079 Green-lipped Mussel
2080 گرپافلوگزاسین Grepafloxacin
2081 Griffonia Simplicifolia
2082 گریندلیا Grindelia
2083 Gripe mixture
2084 گریزئوفولوین Griseofulvin
2085 هورمون رشد Growth Hormone
2086 گوابنکسان Guabenxan
2087 گواستیزال Guacetisal
2088 گوایاکول Guaiacol
2089 رزین گویاکوم Guaiacum Resin
2090 گوایازولن Guaiazulene
2091 گوایی تولین Guaietolin
2092 گایافنزین Guaifenesin
2093 گایافنزین+کدئین Guaifenesine+Codeine
2094 گوایی مزال Guaimesal
2095 گوانابنز استات Guanabenz Acetate
2096 گوانادرل سولفات Guanadrel Sulfate
2097 گوانی تیدین منوسولفات Guanethidine Monosulfate
2098 گوانیدین Guanidine
2099 گوانوکسان سولفات Guanoxan Sulfate
2100 گوار گام Guar Gum
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب