اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
501 بسی فلوکساسین Besifloxacin
502 بتا-آمینوپروپیونیتریل Beta-aminopropionitrile
503 بتاکاروتن Betacarotene
504 بتاهیستین Betahistine
505 بتائین Betaine
506 بتامتازون Betamethasone
507 Betamethasone+Neomycin
508 بتامتازون چشمی Betamethasone-Ophthalmic
509 بتامتازون موضعی Betamethasone-Topical
510 بتامیپرون Betamipron
511 بتانفتول Betanaphthol
512 بتانیدین سولفات Betanidine Sulfate
513 بتاکسولول-چشمی Betaxolol-Ophthalmic
514 بتاکسولول-سیستمیک Betaxolol-Systemic
515 بتانکول Bethanechol
516 بواسیزومب Bevacizumab
517 بوانتولول Bevantolol
518 بکساروتن Bexarotene
519 بگزاروتن-موضعی Bexarotene-Topical
520 بزافیبرات Bezafibrate
521 بنزیترامید Bezitramide
522 بیاپنم Biapenem
523 بی بنزونیوم بروماید Bibenzonium Bromide
524 بیبروکاتول Bibrocathol
525 بیکالوتامید Bicalutamide
526 بیکلوتیمول Biclotymol
527 بیفملان Bifemelane
528 Bifidobacterium bifidum+ Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium longum
529 بیفونازول Bifonazole
530 اسیدها و نمک های صفرا Bile Acids and Salts
531 بیماتوپروست Bimatoprost
532 Binifibrato Binifibrate
533 بیوآلترین Bioallethrin
534 بیوتین Biotin
535 بی پریدین Biperiden
536 برگ بریش Birch Leaf
537 بیزاکودیل Bisacodyl
538 بیسانترن Bisantrene
539 بیسموت سیترات Bismuth Salts
540 بیزوپرولول Bisoprolol
541 بیزاپرولول+هیدروکلروتیازید Bisoprolol+Hydrochlorothiazide
542 بیسوکساتین استات Bisoxatin Acetate
543 بیس فسفونات ها Bisphosphonates
544 بیتیونول Bithionol
545 بیتول ترول مسیلات Bitolterol Mesilate
546 بیوالی رودین Bivalirudin
547 کاتشوی سیاه Black Catechu
548 Black Currant Seed Oil
549 Black Nightshade
550 بلک پی ان Black PN
551 بلئومایسین سولفات Bleomycin Sulfate
552 خون Blood
553 Blue Cohosh
554 BOCEPREVIR
555 Bog Myrtle
556 بولدو Boldo
557 پروتئین های مورفوژنیک استخوان Bone Morphogenetic Proteins
558 بوپین دولول Bopindolol
559 بوراگ Borage
560 روغن بوراگ Borage Oil
561 بورداوکس بی Bordeaux B
562 اسید بوریک Boric Acid
563 Boric alcohol
564 بورناپرین Bornaprine
565 بورنیل استات Bornyl Acetate
566 برونیل سالیسیلات Bornyl Salicylate
567 بورتزومیب Bortezomib
568 بوسنتان Bosentan
569 بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins
570 پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins
571 برالوباربیتال Brallobarbital
572 بران Bran
573 BRENTUXIMAB
574 برکویینار Brequinar
575 برتیلیوم Bretylium
576 بریلینت بلو Brilliant Blue FCF
577 بریلینت گرین Brilliant Green
578 بریمونیدین Brimonidine
579 برینزولامید+تیمولول Brinzolamid+Timolol
580 برینزولامید Brinzolamide
581 بری وودین Brivudine
582 برودیفاکوم Brodifacoum
583 برودیموپریم Brodimoprim
584 بروفارومین Brofaromine
585 برمودیولون Bromadiolone
586 برومازپام Bromazepam
587 برومازین Bromazine
588 برم کلروفن Bromchlorophen
589 بروملاینز Bromelains
590 برومفناک Bromfenac
591 برم هگزین Bromhexine
592 برومیدها Bromides
593 برومین Bromine
594 برومیسووال Bromisoval
595 برموکلرودیفلورومتان Bromochlorodifluoromethane
596 بروموکلروسالیسیلانیلید Bromochlorosalicylanilide
597 بروموکریپتین Bromocriptine
598 برموفنوفوس Bromofenofos
599 بروموفوس Bromophos
600 بروموپراید Bromopride
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب