اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4201 تانیک اسید Tannic Acid
4202 تاپنتادول Tapentadol
4203 اسیدهای تار Tar Acids
4204 تاراکساکوم Taraxacum
4205 تارژینین Targinine
4206 تارتریک اسید Tartaric Acid
4207 تارترازین Tartrazine
4208 تازوزارتان Tasosartan
4209 تایورین Taurine
4210 تارولیدین Taurolidine
4211 تازاروتن-موضعی Tazarotene-Topical
4212 تازوباکتام Tazobactam
4213 تکنتیوم 99 ام Technetium-99m
4214 تکلوتیازید Teclothiazide
4215 تکلوزان Teclozan
4216 تگاسرود Tegaserod
4217 تیکوپلانین Teicoplanin
4218 تلاپره ویر Telaprevir
4219 تلاوانسین Telavancin
4220 تلبیوودین Telbivudine
4221 تلیترومایسین Telithromycin
4222 تلمستئین Telmesteine
4223 تلمیزارتان Telmisartan
4224 تلمیزارتان+هیدروکلروتیازید Telmisartan+Hydrochlorothiazide
4225 تمافلوکساسین TemafIoxacin
4226 تمازپام Temazepam
4227 تمفوس Temefos
4228 تموکاپریل Temocapril
4229 تموسیلین Temocillin
4230 تموپورفین Temoporfin
4231 تموزولامید Temozolomide
4232 تن آمفتامین Tenamfetamine
4233 تنکتاپلاز Tenecteplase
4234 تنی پوزاید Teniposide
4235 تنی ترامین Tenitramine
4236 تنفوویر Tenofovir
4237 تنونیتروزول Tenonitrozole
4238 تنوکسیکام Tenoxicam
4239 تنپین هیدراته Tenpin Hydrate
4240 تپرنون Teprenone
4241 تپروتاید Teprotide
4242 ترازوسین Terazosin
4243 تربینافین Terbinafine
4244 تربینافین-موضعی Terbinafine-Topical
4245 تربوتالین Terbutaline
4246 ترکونازول موضعی Terconazole-Topical
4247 ترفنادین Terfenadine
4248 ترگورید Terguride
4249 تریفلونومید Teriflunomide
4250 تری پاراتاید Teriparatide
4251 تریزیدون Terizidone
4252 تری لیپرسین Terlipressin
4253 ترنیدازول Ternidazole
4254 Terpeneless Lemon Oil
4255 Terpeneless Orange Oil
4256 ترپینئول Terpineol
4257 ترتاتولول Tertatolol
4258 ترشیاری بوتیل هیدروکینون Tertiary Butylhydroquinone
4259 تسمیلیفن Tesmilifene
4260 عصاره تستیس Testis Extracts
4261 تستولاکتون Testolactone
4262 تستوسترون Testosterone
4263 واکسن کزاز و انفلوانزا Tetanus and Influenza Vaccines
4264 واکسن کزاز و فلج اطفال Tetanus and Poliomyelitis Vaccines
4265 ضد سم کزاز Tetanus Antitoxins
4266 ایمنوگلوبولین کزاز Tetanus Immunoglobulins
4267 واکسن کزاز Tetanus Vaccines
4268 تترابنازین Tetrabenazine
4269 تترابنزین Tetrabenzine
4270 تترابرموکرزول Tetrabromocresol
4271 تتراکائین Tetracaine
4272 تتراکلرودکوکسید Tetrachlorodecaoxide
4273 تتراکلرواتان Tetrachloroethane
4274 تتراکلرواتیلن Tetrachloroethylene
4275 تتراکلروین فوس Tetrachlorvinphos
4276 تتراکوزاکتاید Tetracosactide
4277 تتراسیکلین Tetracycline
4278 تتراسیکلین-چشمی Tetracycline-Ophthalmic
4279 تتراگلایسین هیدروپریوداید Tetraglycine Hydroperiodide
4280 تترامترین Tetramethrin
4281 تترامتیل آمونیوم یدید Tetramethylammonium Iodide
4282 تترامیزول Tetramisole
4283 تترازپام Tetrazepam
4284 تتریدامین Tetridamine
4285 تتروکسوپریم Tetroxoprim
4286 تتریزولین Tetryzoline
4287 تزوسنتان Tezosentan
4288 تالامونال Thalamonal
4289 تالیدومید Thalidomide
4290 تالیوم استات Thallium Acetate
4291 تالیم 201 Thallium-201
4292 تائوماتین Thaumatin
4293 تباکون Thebacon
4294 تنوئیک اسید Thenoic Acid
4295 تنیل دیامین Thenyldiamine
4296 شکلات Theobroma
4297 تئوبرمواویل Theobroma Oil
4298 تئوبرومین Theobromine
4299 تئودرنالین Theodrenaline
4300 تئوفیلین Theophylline
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب