اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4201 اسیدهای تار Tar Acids
4202 تاراکساکوم Taraxacum
4203 تارژینین Targinine
4204 تارتریک اسید Tartaric Acid
4205 تارترازین Tartrazine
4206 تازوزارتان Tasosartan
4207 تایورین Taurine
4208 تارولیدین Taurolidine
4209 تازاروتن-موضعی Tazarotene-Topical
4210 تازوباکتام Tazobactam
4211 تکنتیوم 99 ام Technetium-99m
4212 تکلوتیازید Teclothiazide
4213 تکلوزان Teclozan
4214 تگاسرود Tegaserod
4215 تیکوپلانین Teicoplanin
4216 تلاپره ویر Telaprevir
4217 تلاوانسین Telavancin
4218 تلبیوودین Telbivudine
4219 تلیترومایسین Telithromycin
4220 تلمستئین Telmesteine
4221 تلمیزارتان Telmisartan
4222 تلمیزارتان+هیدروکلروتیازید Telmisartan+Hydrochlorothiazide
4223 تمافلوکساسین TemafIoxacin
4224 تمازپام Temazepam
4225 تمفوس Temefos
4226 تموکاپریل Temocapril
4227 تموسیلین Temocillin
4228 تموپورفین Temoporfin
4229 تموزولامید Temozolomide
4230 تن آمفتامین Tenamfetamine
4231 تنکتاپلاز Tenecteplase
4232 تنی پوزاید Teniposide
4233 تنی ترامین Tenitramine
4234 تنفوویر Tenofovir
4235 تنونیتروزول Tenonitrozole
4236 تنوکسیکام Tenoxicam
4237 تنپین هیدراته Tenpin Hydrate
4238 تپرنون Teprenone
4239 تپروتاید Teprotide
4240 ترازوسین Terazosin
4241 تربینافین Terbinafine
4242 تربینافین-موضعی Terbinafine-Topical
4243 تربوتالین Terbutaline
4244 ترکونازول موضعی Terconazole-Topical
4245 ترفنادین Terfenadine
4246 ترگورید Terguride
4247 تریفلونومید Teriflunomide
4248 تری پاراتاید Teriparatide
4249 تریزیدون Terizidone
4250 تری لیپرسین Terlipressin
4251 ترنیدازول Ternidazole
4252 Terpeneless Lemon Oil
4253 Terpeneless Orange Oil
4254 ترپینئول Terpineol
4255 ترتاتولول Tertatolol
4256 ترشیاری بوتیل هیدروکینون Tertiary Butylhydroquinone
4257 تسمیلیفن Tesmilifene
4258 عصاره تستیس Testis Extracts
4259 تستولاکتون Testolactone
4260 تستوسترون Testosterone
4261 واکسن کزاز و انفلوانزا Tetanus and Influenza Vaccines
4262 واکسن کزاز و فلج اطفال Tetanus and Poliomyelitis Vaccines
4263 ضد سم کزاز Tetanus Antitoxins
4264 ایمنوگلوبولین کزاز Tetanus Immunoglobulins
4265 واکسن کزاز Tetanus Vaccines
4266 تترابنازین Tetrabenazine
4267 تترابنزین Tetrabenzine
4268 تترابرموکرزول Tetrabromocresol
4269 تتراکائین Tetracaine
4270 تتراکلرودکوکسید Tetrachlorodecaoxide
4271 تتراکلرواتان Tetrachloroethane
4272 تتراکلرواتیلن Tetrachloroethylene
4273 تتراکلروین فوس Tetrachlorvinphos
4274 تتراکوزاکتاید Tetracosactide
4275 تتراسیکلین Tetracycline
4276 تتراسیکلین-چشمی Tetracycline-Ophthalmic
4277 تتراگلایسین هیدروپریوداید Tetraglycine Hydroperiodide
4278 تترامترین Tetramethrin
4279 تترامتیل آمونیوم یدید Tetramethylammonium Iodide
4280 تترامیزول Tetramisole
4281 تترازپام Tetrazepam
4282 تتریدامین Tetridamine
4283 تتروکسوپریم Tetroxoprim
4284 تتریزولین Tetryzoline
4285 تزوسنتان Tezosentan
4286 تالامونال Thalamonal
4287 تالیدومید Thalidomide
4288 تالیوم استات Thallium Acetate
4289 تالیم 201 Thallium-201
4290 تائوماتین Thaumatin
4291 تباکون Thebacon
4292 تنوئیک اسید Thenoic Acid
4293 تنیل دیامین Thenyldiamine
4294 شکلات Theobroma
4295 تئوبرمواویل Theobroma Oil
4296 تئوبرومین Theobromine
4297 تئودرنالین Theodrenaline
4298 تئوفیلین Theophylline
4299 تئوفیلین جی Theophylline G
4300 تیاستارزامید Thiacetarsamide
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب