اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3901 نخل اره ای+ شبدر قرمز+علف خرس+گزنه+کدو Saw Palmetto+Red Clover+Bearberry leaves+Nettle Root+Pumpkin Seed Oil
3902 ساکسی توکسین Saxitoxin
3903 قرمز اسکارلت Scarlet Red
3904 Schick Test
3905 SCHICK TEST AMP
3906 واکسن شیستومازیس Schistosomiasis Vaccines
3907 اسکوپاریوم Scoparium
3908 Sea Buckthorn
3909 Sea Buckthorn Oil
3910 Seaweeds, carragelose
3911 سباسیک اسید Sebacic Acid
3912 سکبوتاباربیتال Secbutabarbital
3913 سکنیدازول Secnidazole
3914 سکوباربیتال Secobarbital
3915 سیکریتین Secretin
3916 سلامکتین Selamectin
3917 سلژیلین Selegiline
3918 سلنیوم Selenium
3919 سلنیوم سولفاید Selenium Sulfide
3920 سلنیوم-75 Selenium-75
3921 سلفوتل Selfotel
3922 سمدورامایسین Semduramicin
3923 سموستین Semustine
3924 Senecio
3925 ریشه سناگا Senega Root
3926 سلنیزومب Senlizumab
3927 سئوکلسیتول Seocalcitol
3928 سپیا Sepia
3929 سراتروداست Seratrodast
3930 سرین Serine
3931 سروتونین Serotonin
3932 سراپپتاز Serrapeptase
3933 سرتاکونازول موضعی Sertaconazole-Topical
3934 سرتیندول Sertindole
3935 سرترالین Sertraline
3936 Sesame Oil
3937 ستاستین Setastine
3938 سولامر Sevelamer
3939 سووفلوران Sevoflurane
3940 Shark Cartilage
3941 شیی باتر Shea Butter
3942 شلاک Shellac
3943 Shepherd's Purse
3944 واکسن شیگلا Shigella Vaccines
3945 shohl,s solution
3946 سیام بنزوئین Siam Benzoin
3947 سیبرافیبان Sibrafiban
3948 سیبوترامین Sibutramine
3949 سیلدینافیل Sildenafil
3950 سیلیکاژل Silica Gel
3951 سلیسیوم silicium supplement
3952 سیلودوزین Silodosin
3953 نقره Silver
3954 سیلوراستات Silver Acetate
3955 نیترات نقره Silver Nitrate
3956 سیلور پروتئین Silver Protein
3957 سیلور سولفادیازین-موضعی Silver Sulphadiazine-Topical
3958 سایمتیکون Simeticone
3959 سیم فیبرات Simfibrate
3960 پماد ساده چشمی Simple eye ointment
3961 سیمواستاتین Simvastatin
3962 سینکالید Sincalide
3963 سینکاتکینز-موضعی Sinecatechins-Topical
3964 سیرولیموس Sirolimus
3965 سیسومایسین سولفات Sisomicin Sulfate
3966 سیتاگلیپتین Sitagliptin
3967 سیتاگلیپتین+متفورمین Sitagliptin+Metformin
3968 سیولستات Sivelestat
3969 سیزوفیران Sizofiran
3970 جایگزین پوست Skin Substitutes
3971 Skullcap
3972 Skunk Cabbage
3973 Slippery Elm
3974 واکسن اسمال پوکس Smallpox Vaccines
3975 SOAKING SOLUTION FOR HARD LENS
3976 سوبررول Sobrerol
3977 سوبوزوکسان Sobuzoxane
3978 سودالیم Soda Lime
3979 سدیم آمینوبنزوات Sodium Aminobenzoate
3980 سدیم آپولات Sodium Apolate
3981 سدیم آرسنات Sodium Arsenate
3982 سدیم آروتیومالات Sodium Aurothiomalate
3983 سدیم آروتیوسولفات Sodium Aurotiosulfate
3984 سدیم آزید Sodium Azide
3985 سدیم بنزوات Sodium Benzoate
3986 بیکربنات Sodium Bicarbonate
3987 سدیم کربنات بدون آب Sodium Carbonate Anhydrous
3988 سدیم سلولز فسفات Sodium Cellulose Phosphate
3989 سدیم ستواستئاریل سولفات Sodium Cetostearyl Sulfate
3990 Sodium Chlodide-Salt
3991 سدیم کلرات Sodium Chlorate
3992 سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF
3993 Sodium Chloride OPH
3994 سدیم کلراید-هیپرتونیک Sodium Chloride-Hypertonic
3995 سدیم کلراید-شستشو Sodium Chloride-Irrigation
3996 سدیم کلراید بینی Sodium Chloride-Nasal
3997 Sodium Citrate
3998 سدیم دی استات Sodium Diacetate
3999 سدیم دیبونات Sodium Dibunate
4000 سدیم دی کلرواستات Sodium Dichloroacetate
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب