اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3901 قرمز اسکارلت Scarlet Red
3902 Schick Test
3903 SCHICK TEST AMP
3904 واکسن شیستومازیس Schistosomiasis Vaccines
3905 اسکوپاریوم Scoparium
3906 Sea Buckthorn
3907 Sea Buckthorn Oil
3908 Seaweeds, carragelose
3909 سباسیک اسید Sebacic Acid
3910 سکبوتاباربیتال Secbutabarbital
3911 سکنیدازول Secnidazole
3912 سکوباربیتال Secobarbital
3913 سیکریتین Secretin
3914 سلامکتین Selamectin
3915 سلژیلین Selegiline
3916 سلنیوم Selenium
3917 سلنیوم سولفاید Selenium Sulfide
3918 سلنیوم-75 Selenium-75
3919 سلفوتل Selfotel
3920 سمدورامایسین Semduramicin
3921 سموستین Semustine
3922 Senecio
3923 ریشه سناگا Senega Root
3924 سلنیزومب Senlizumab
3925 سئوکلسیتول Seocalcitol
3926 سپیا Sepia
3927 سراتروداست Seratrodast
3928 سرین Serine
3929 سروتونین Serotonin
3930 سراپپتاز Serrapeptase
3931 سرتاکونازول موضعی Sertaconazole-Topical
3932 سرتیندول Sertindole
3933 سرترالین Sertraline
3934 Sesame Oil
3935 ستاستین Setastine
3936 سولامر Sevelamer
3937 سووفلوران Sevoflurane
3938 Shark Cartilage
3939 شیی باتر Shea Butter
3940 شلاک Shellac
3941 Shepherd's Purse
3942 واکسن شیگلا Shigella Vaccines
3943 shohl,s solution
3944 سیام بنزوئین Siam Benzoin
3945 سیبرافیبان Sibrafiban
3946 سیبوترامین Sibutramine
3947 سیلدینافیل Sildenafil
3948 سیلیکاژل Silica Gel
3949 سلیسیوم silicium supplement
3950 سیلودوزین Silodosin
3951 نقره Silver
3952 سیلوراستات Silver Acetate
3953 نیترات نقره Silver Nitrate
3954 سیلور پروتئین Silver Protein
3955 سیلور سولفادیازین-موضعی Silver Sulphadiazine-Topical
3956 سایمتیکون Simeticone
3957 سیم فیبرات Simfibrate
3958 پماد ساده چشمی Simple eye ointment
3959 سیمواستاتین Simvastatin
3960 سینکالید Sincalide
3961 سینکاتکینز-موضعی Sinecatechins-Topical
3962 سیرولیموس Sirolimus
3963 سیسومایسین سولفات Sisomicin Sulfate
3964 سیتاگلیپتین Sitagliptin
3965 سیتاگلیپتین+متفورمین Sitagliptin+Metformin
3966 سیولستات Sivelestat
3967 سیزوفیران Sizofiran
3968 جایگزین پوست Skin Substitutes
3969 Skullcap
3970 Skunk Cabbage
3971 Slippery Elm
3972 واکسن اسمال پوکس Smallpox Vaccines
3973 SOAKING SOLUTION FOR HARD LENS
3974 سوبررول Sobrerol
3975 سوبوزوکسان Sobuzoxane
3976 سودالیم Soda Lime
3977 سدیم آمینوبنزوات Sodium Aminobenzoate
3978 سدیم آپولات Sodium Apolate
3979 سدیم آرسنات Sodium Arsenate
3980 سدیم آروتیومالات Sodium Aurothiomalate
3981 سدیم آروتیوسولفات Sodium Aurotiosulfate
3982 سدیم آزید Sodium Azide
3983 سدیم بنزوات Sodium Benzoate
3984 بیکربنات Sodium Bicarbonate
3985 سدیم کربنات بدون آب Sodium Carbonate Anhydrous
3986 سدیم سلولز فسفات Sodium Cellulose Phosphate
3987 سدیم ستواستئاریل سولفات Sodium Cetostearyl Sulfate
3988 Sodium Chlodide-Salt
3989 سدیم کلرات Sodium Chlorate
3990 سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF
3991 Sodium Chloride OPH
3992 سدیم کلراید-هیپرتونیک Sodium Chloride-Hypertonic
3993 سدیم کلراید-شستشو Sodium Chloride-Irrigation
3994 سدیم کلراید بینی Sodium Chloride-Nasal
3995 Sodium Citrate
3996 سدیم دی استات Sodium Diacetate
3997 سدیم دیبونات Sodium Dibunate
3998 سدیم دی کلرواستات Sodium Dichloroacetate
3999 سدیم دی کلروایزوسیانورات Sodium Dichloroisocyanurate
4000 SODIUM DIPHOSPHATE
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب