اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1501 دومیفن Domiphen
1502 دومپریدون Domperidone
1503 دونپزیل Donepezil
1504 دوپامین Dopamine
1505 دوپکسامین Dopexamine
1506 دورامکتین Doramectin
1507 دوری پنم Doripenem
1508 دورناز آلفا Dornase Alfa
1509 دورزولامید Dorzolamide
1510 دورزولامید+تیمولول Dorzolamide+Timolol
1511 دوسمالفیت Dosmalfate
1512 دوسولپین Dosulepin
1513 دوکساکوریوم کلراید Doxacurium Chloride
1514 دوکساپرام Doxapram
1515 دوکسازوسین Doxazosin
1516 دوکسپین Doxepin
1517 دوکسی فلوریدین Doxifluridine
1518 دوکسوفیلین Doxofylline
1519 دوکسوروبیسین Doxorubicin
1520 داکسی سیکلین Doxycycline
1521 دوکسیلامین Doxylamine
1522 مخمر آبجو Dried Yeast
1523 دروفنین Drofenine
1524 درولوکسیفن Droloxifene
1525 درونابینول Dronabinol
1526 دروندارون Dronedarone
1527 دروپریدول Droperidol
1528 دروپروپیزین Dropropizine
1529 دروسرا Drosera
1530 دروسپیرنون Drospirenone
1531 Drospirenone+Estradiol Hemihydrate
1532 دروسپیرنون+اتینیل استرادیول Drospirenone+Ethinylestradiol
1533 دروتاورین Drotaverine
1534 دروکسیکام Droxicam
1535 دروکسی دوپا Droxidopa
1536 دولکامارا Dulcamara
1537 دولوکستین Duloxetine
1538 دوپیلومب dupilumab
1539 دوتاستراید Dutasteride
1540 دوته پلاز Duteplase
1541 Dxtromethorphan+Quinidine
1542 دیکلونین Dyclonine
1543 دیدروژسترون Dydrogesterone
1544 دیفلوس Dyflos
1545 E. coli strain nissle 1917
1546 W-090 Ebastine
1547 ابرکونازول Eberconazole
1548 ابروتیدین Ebrotidine
1549 ابسیلن Ebselen
1550 EC BROTH
1551 اکابت سدیم Ecabet Sodium
1552 Ecallantide
1553 اکامسول Ecamsule
1554 E-coli strain nissle 1917
1555 ایکونازول Econazole
1556 اکوتیوپات آیوداید Ecothiopate Iodide
1557 اکولیزومب Eculizumab
1558 اداراوون Edaravone
1559 اداترکسات Edatrexate
1560 ادتیک اسید Edetic Acid
1561 ادوکسودین Edoxudine
1562 ادرکلومب Edrecolomab
1563 ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride
1564 افالیزومب Efalizumab
1565 افاویرنز Efavirenz
1566 افلورنیتین موضعی Eflornithine-Topical
1567 افونیدیپین Efonidipine
1568 الکومترین Elcometrine
1569 Elderly Nutrition
1570 الکامپان Elecampane
1571 الدویزین Eledoisin
1572 التریپتان Eletriptan
1573 الوسولفاز آلفا Elosulfase Alfa
1574 التناک Eltenac
1575 Eltrombopag
1576 امامکتین Emamectin
1577 امبلیا Embelia
1578 امبرامین Embramine
1579 امبوترامید Embutramide
1580 امداستین Emedastine
1581 Emepronium Bromide
1582 امتین Emetine
1583 امپاگلیفلوزین Empagliflozin
1584 Empagliflozin+Linagliptin
1585 امپاگلیفلوزین+متفورمین Empagliflozin+Metformin
1586 امتری سیتابین Emtricitabine
1587 امتریسیتابین+تنوفوویر Emtricitabine+Tenofovir
1588 موم امولسیفایر Emulsifying Wax
1589 انالاپریل Enalapril
1590 انکایینید Encainide
1591 اندود Endod
1592 اندوسولفان Endosulfan
1593 پادتن اندوتوکسین Endotoxin Antibodies
1594 آنتی بادی اندوتوکسین Endotoxin Antibodies
1595 اندرالازین Endralazine
1596 اندرین Endrin
1597 انفلوران Enflurane
1598 انفوویرتید Enfuvirtide
1599 انیل کونازول Enilconazole
1600 انی لوراسیل Eniluracil
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب