اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1101 کنگو رد Congo Red
1102 Conivaptan
1103 استروژن کونژوگه Conjugated Estrogens
1104 CONJUGATED ESTROGENS+MEDROXY PROGESTRON0
1105 CONJUGATED LENOLEIC ACID
1106 کنتراسپتیو دی ایی Contraceptive DE
1107 کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD
1108 کنتراسپتیو ال دی Contraceptive LD
1109 کنتراسپتیو ال دی+آهن Contraceptive LD+Fe
1110 کنتراسپتیو ان ال دی CONTRACEPTIVE NLD
1111 کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive Triphasic
1112 واکسن ضذ بارداری Contraceptive Vaccines
1113 Contractubex
1114 کونوالاریا Convallaria
1115 مس Copper
1116 کوپر نفتنات Copper Naphthenate
1117 اولئات مس Copper Oleate
1118 copy from dar-oo-yab
1119 کوربادرین Corbadrine
1120 روغن کوریاندر Coriander Oil
1121 CORNEAL STORAGE MEDIUM
1122 کورتیکورلین Corticorelin
1123 کورتیکوتروپین Corticotropin
1124 کورتیزون استات Cortisone Acetate
1125 کورتی وازول Cortivazol
1126 کورینه باکتریوم پارووم Corynebacterium parvum
1127 کوتتروگزاسین Co-tetroxazine
1128 کوتریفامول Co-trifamole
1129 کوتریموکسازول Co-trimoxazole
1130 روغن پنبه دانه Cottonseed Oil
1131 کومافوس Coumafos
1132 کومارین Coumarin
1133 کوماتترالیل Coumatetralyl
1134 Coutarea Latiflora
1135 کاوبری Cowberry
1136 گاز سی آر CR Gas
1137 کرانبری Cranberry
1138 CREAM BASE
1139 کریتین Creatine
1140 کراتینین Creatinine
1141 کریتینول فسفات سدیم Creatinolfosfate Sodium
1142 کرئوسوت Creosote
1143 کرسول Cresol
1144 کریلانومر Crilanomer
1145 ایمنوگلوبولین تب کنگو Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Immunoglobulins
1146 کریسناتول مسیلات Crisnatol Mesilate
1147 کروکونازول Croconazole
1148 کروماکالیم Cromakalim
1149 کرومولین سدیم Cromolyn Sodium
1150 کرمولین سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic
1151 کروتولاریا Crotalaria
1152 کروتامیتون Crotamiton
1153 کروتون اویل Croton Oil
1154 گاز سی اس CS Gas
1155 کورکومین Curcumin
1156 کوسپاریا Cusparia
1157 سیاممازین Cyamemazine
1158 چسب سیانوآکریلات Cyanoacrylate Adhesives
1159 سیکلامیک اسید Cyclamic Acid
1160 سیکلاندلات Cyclandelate
1161 سیکلیزین Cyclizine
1162 سیکلوباربیتال Cyclobarbital
1163 سیکلوبنزاپرین Cyclobenzaprine
1164 سیکلوبوتیرول سدیم Cyclobutyrol Sodium
1165 سیکلودکسترین ها Cyclodextrins
1166 سیکلودرین Cyclodrine
1167 سیکلوفنیل Cyclofenil
1168 سیکلوهگزان Cyclohexane
1169 سیکلوپنتیازید Cyclopenthiazide
1170 سیکلوپنتولات Cyclopentolate
1171 سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
1172 سیکلوپروپان Cyclopropane
1173 سیکلوسرین Cycloserine
1174 سیکلوتیازید Cyclothiazide
1175 سیکلووالون Cyclovalone
1176 سیفلوترین Cyfluthrin
1177 سی هالوترین Cyhalothrin
1178 سیمن Cymene
1179 سیمیازول Cymiazole
1180 سینارین Cynarine
1181 CYPERLOD FOG PWD _FORTEFOG 200
1182 سیپرمترین Cypermethrin
1183 سیپروهپتادین Cyproheptadine
1184 سیپروترون استات Cyproterone Acetate
1185 سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound
1186 سیرومازین Cyromazine
1187 سیستامین Cysteamine
1188 سیستئین Cysteine
1189 سیتارابین Cytarabine
1190 سی تیوات Cythioate
1191 سیتوکروم سی Cytochrome C
1192 سیتوکینز Cytokines
1193 ایمنوگلوبولین سیتومگالوویروس Cytomegalovirus Immunoglobulins
1194 واکسن سیتومگالوویروس Cytomegalovirus Vaccines
1195 دابی گاتران Dabigatran
1196 داکاربازین Dacarbazine
1197 داکلاستاویر Daclatasvir
1198 داکلاتاسویر+سوفوسبویر Daclatasvir+Sofosbuvir
1199 داکلیزومب Daclizumab
1200 داکتینومایسین Dactinomycin
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب