اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
201 آمیدفرین Amidefrine
202 آمی فوستین Amifostine
203 امیکاسین Amikacin
204 امیکلین هیدروکلراید Amikhelline Hydrochloride
205 آمیلورید Amiloride
206 آمیلورید+فورزماید Amiloride+Furosemide
207 آمیلورید اچ Amiloride-H
208 آمیلوکسات Amiloxate
209 آمینافتون Aminaphthone
210 آمینپتین Amineptine
211 آمینواسید Amino acid
212 سرم آمینواسید+لیپید+گلوکز Amino Acid+Lipid+Glucose INF
213 آمینوکاپروئیک اسید Aminocaproic Acid
214 Aminogen
215 امینوگلوتتمید Aminoglutethimide
216 آمینوهیپوریک اسید Aminohippuric Acid
217 آمینولوولینیک اسید Aminolevulinic Acid
218 آمینومتیل بنوئیک اسید Aminomethylbenzoic Acid
219 آمینوفنازون Aminophenazone
220 آمینوفیلین Aminophylline
221 آمینوپروپیلون Aminopropylone
222 آمینوکینورید Aminoquinuride
223 آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid
224 آمیودارون Amiodarone
225 آمی فنازول Amiphenazole
226 آمی سولپراید Amisulpride
227 آمیتراز Amitraz
228 امی تریپتیلین Amitriptyline
229 آملکسانوکس Amlexanox
230 آملودیپین Amlodipine
231 آملودیپین+آتورواستاتین Amlodipine+Atorvastatin
232 آملودیپین+بنازپریل Amlodipine+Benazepril
233 آملودیپین+والزارتان Amlodipine+Valsartan
234 میوه آمی فیسناگا Ammi Visnaga Fruit
235 آمونیاک Ammonia
236 جیوه آمونیاکی Ammoniated Mercury
237 آمونیوم کامفوکربنات Ammonium Camphocarbonate
238 آمونیوم کلراید Ammonium Chloride
239 سیترات آمونیوم Ammonium Citrate
240 AMMONIUM HYDROXIDE
241 آمونیوم لاکتات Ammonium Lactate
242 آمونیوم فسفات Ammonium Phosphate
243 آمونیوم سالیسیلات Ammonium Salicylate
244 آمونیوم تترامولیبدات Ammonium Tetrathiomolybdate
245 آمنیون Amnion
246 آموباربیتال Amobarbital
247 آموکارزین Amocarzine
248 آمودیاکوئین Amodiaquine
249 آمورولفین Amorolfine
250 آموسولالول Amosulalol
251 آموکساپین Amoxapine
252 آموکسی سیلین Amoxicillin
253 آموکسی سیلین+کلاریترومایسین+پنتوپرازول Amoxicillin+Clarithromycin+Pantoprazole
254 کو-آموکسی کلاو Amoxicillin+Clavulanic acid
255 آمپروزید Amperozide
256 امفوتریسین بی Amphotericin B
257 امپی سیلین Ampicillin
258 آمپی سیلین+سولباکتام Ampicillin+Sulbactam
259 آمپیروکسیکام Ampiroxicam
260 آمپرناویر Amprenavir
261 آمپرولیوم Amprolium
262 آمرینون Amrinone
263 آمروبیسین Amrubicin
264 آمساکرین Amsacrine
265 آمتولمتین گواسیل Amtolmetin Guacil
266 آمیل استات Amyl Acetate
267 آمیل نیتریت Amyl Nitrite
268 آمیل سالیسیلات Amyl Salicylate
269 آمیلاز Amylase
270 آمیلن هیدرات Amylene Hydrate
271 آمیل متاکرزول Amylmetacresol
272 آمیلوکائین Amylocaine
273 دی اتیل اتر Anaesthetic Ether
274 آناگریلید Anagrelide
275 آناکینرا Anakinra
276 اناستروزول Anastrozole
277 آنسستیم Ancestim
278 آنکرود Ancrod
279 آندروستانولون Androstanolone
280 آندروستندیون Androstenedione
281 آنیتول Ane-thole
282 آنیتول تریتیون Anethole Trithione
283 آنژلیکا Angelica
284 آنژیوتانسین آمید Angiotensinamide
285 اسید سیتریک Anhydrous Citric Acid
286 سدیم سولفات بدون آب Anhydrous Sodium Sulfate
287 آنیدولافونژین Anidulafungin
288 آنیلریدین Anileridine
289 آنیلین Aniline
290 آنیراستام Aniracetam
291 روغن آنیس Anise Oil
292 آنیسید Aniseed
293 آنیسین دیون Anisindione
294 آنیسترپلاز Anistreplase
295 آنتازولین Antazoline
296 آنتوسیانوزید آ Anthocyanoside A
297 واکسن سیاه زخم Anthrax Vaccines
298 انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM
299 آنتی دی ایمنوگلوبولین-وریدی Anti-D Immunoglobulin-IV
300 ANTIGEN BINDING FRAGMENTS
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب