اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1001 کلادریبین Cladribine
1002 کلاریترومایسین Clarithromycin
1003 کلاوینیک اسید Clavulanic Acid
1004 سلبوپراید Clebopride
1005 کلفاماید Clefamide
1006 کلماستین Clemastine
1007 کلمیزول Clemizole
1008 کلمیزول پنی سیلین Clemizole Penicillin
1009 کلن بوترول Clenbuterol
1010 کلیدینیوم-سی Clidinium-C
1011 کلیمبازول Climbazole
1012 کلینافلوکساسین Clinafloxacin
1013 کلیندامایسین Clindamycin
1014 کلیندامایسین+ترتینوئین Clindamycin+Tertinoin
1015 کلینوفیبرات Clinofibrate
1016 سیلی ورها Clivers
1017 کلوبازام Clobazam
1018 کلوبنزورکس Clobenzorex
1019 کلوبتازول Clobetasol
1020 کلو-بتازون Clo-betasone
1021 کلوبوتینول Clobutinol
1022 کلوکاپرامین Clocapramine
1023 کلوسینیزین Clocinizine
1024 کلوکورتولون Clocortolone
1025 کلودانتوئین Clodantoin
1026 کلودرونیک اسید Clodronic Acid
1027 کلوفارابین Clofarabine
1028 کلوفازیمین Clofazimine
1029 کلوفدانول Clofedanol
1030 کلوفن وینفوس Clofenvinfos
1031 کلوفکسامید Clofexamide
1032 کلوفزون Clofezone
1033 کلوفیبرات Clofibrate
1034 کلومتیازول Clomethiazole
1035 کلومتوسیلین Clometocillin
1036 کلومیفن سیترات Clomifene Citrate
1037 کلومیپرامین Clomipramine
1038 کلونازپام Clonazepam
1039 کلونازولین Clonazoline
1040 کلونیدین Clonidine
1041 کلونیکسین Clonixin
1042 کلوپاماید Clopamide
1043 کلوپراستین فندیزوات Cloperastine Fendizoate
1044 کلوپیدوگرل Clopidogrel
1045 کلوپیدول Clopidol
1046 کلوپونون Cloponone
1047 کلوپردنول Cloprednol
1048 کلوپروستنول سدیم Cloprostenol Sodium
1049 کلرال بتائین Cloral Betaine
1050 کلرازپیک اسید Clorazepic Acid
1051 کلریکلومن Cloricromen
1052 کلوریدارول Cloridarol
1053 کلروفن Clorophene
1054 کلرسولون Clorsulon
1055 کلوسانتل Closantel
1056 کلوستبول استات Clostebol Acetate
1057 کلوتیاپین Clotiapine
1058 کلوتیازپام Clotiazepam
1059 کلوتریمازول Clotrimazole
1060 Clotrimazole+Betamethasone
1061 کلوو Clove
1062 Clove Oil
1063 کلوگزاسیلین Cloxacillin
1064 کلوگزازولام Cloxazolam
1065 کلوکسی کوئین Cloxiquine
1066 کلوزاپین Clozapine
1067 Cnicus Benedictus
1068 کل تار Coal Tar
1069 کلرید کبالت Cobalt Chloride
1070 اکسید کوبالت Cobalt Oxide
1071 کبالت 57 Cobalt-57
1072 کبالت 58 Cobalt-58
1073 کوکا Coca
1074 کوکائین Cocaine
1075 کوکسیدیویدین Coccidioidin
1076 کوچینیل Cochineal
1077 کوسیلانا Cocillana
1078 روغن نارگیل Coconut Oil
1079 کدئین Codeine
1080 کوآنزیم آ Coenzyme A
1081 کوآنزیم کیو 10 Coenzyme Q10
1082 قهوه عربی+فلفل سیاه Coffea arabia+ Piper Nigrum
1083 Cogalactoisomerase Sodium
1084 کلشی سین Colchicine
1085 کلشی کوم Colchicum
1086 کوله سوالام Colesevelam
1087 کولستیلان Colestilan
1088 کولستیپول Colestipol
1089 کلسترامین Colestyramine
1090 کولفورسین Colforsin
1091 کولیستین Colistin
1092 کلاژن Collagen
1093 کلاژناز Collagenase
1094 COLLODION
1095 کلوسینت Colocynth
1096 Colostrum-First Milk
1097 Complement Blockers
1098 Complement CI Esterase Inhibitor
1099 کوندورانگو Condurango
1100 کنگو رد Congo Red
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب