اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1001 سیترولین Citrulline
1002 کلادریبین Cladribine
1003 کلاریترومایسین Clarithromycin
1004 کلاوینیک اسید Clavulanic Acid
1005 سلبوپراید Clebopride
1006 کلفاماید Clefamide
1007 کلماستین Clemastine
1008 کلمیزول Clemizole
1009 کلمیزول پنی سیلین Clemizole Penicillin
1010 کلن بوترول Clenbuterol
1011 کلیدینیوم-سی Clidinium-C
1012 کلیمبازول Climbazole
1013 کلینافلوکساسین Clinafloxacin
1014 کلیندامایسین Clindamycin
1015 کلیندامایسین+ترتینوئین Clindamycin+Tertinoin
1016 کلینوفیبرات Clinofibrate
1017 سیلی ورها Clivers
1018 کلوبازام Clobazam
1019 کلوبنزورکس Clobenzorex
1020 کلوبتازول Clobetasol
1021 کلو-بتازون Clo-betasone
1022 کلوبوتینول Clobutinol
1023 کلوکاپرامین Clocapramine
1024 کلوسینیزین Clocinizine
1025 کلوکورتولون Clocortolone
1026 کلودانتوئین Clodantoin
1027 کلودرونیک اسید Clodronic Acid
1028 کلوفارابین Clofarabine
1029 کلوفازیمین Clofazimine
1030 کلوفدانول Clofedanol
1031 کلوفن وینفوس Clofenvinfos
1032 کلوفکسامید Clofexamide
1033 کلوفزون Clofezone
1034 کلوفیبرات Clofibrate
1035 کلومتیازول Clomethiazole
1036 کلومتوسیلین Clometocillin
1037 کلومیفن سیترات Clomifene Citrate
1038 کلومیپرامین Clomipramine
1039 کلونازپام Clonazepam
1040 کلونازولین Clonazoline
1041 کلونیدین Clonidine
1042 کلونیکسین Clonixin
1043 کلوپاماید Clopamide
1044 کلوپراستین فندیزوات Cloperastine Fendizoate
1045 کلوپیدوگرل Clopidogrel
1046 کلوپیدول Clopidol
1047 کلوپونون Cloponone
1048 کلوپردنول Cloprednol
1049 کلوپروستنول سدیم Cloprostenol Sodium
1050 کلرال بتائین Cloral Betaine
1051 کلرازپیک اسید Clorazepic Acid
1052 کلریکلومن Cloricromen
1053 کلوریدارول Cloridarol
1054 کلروفن Clorophene
1055 کلرسولون Clorsulon
1056 کلوسانتل Closantel
1057 کلوستبول استات Clostebol Acetate
1058 کلوتیاپین Clotiapine
1059 کلوتیازپام Clotiazepam
1060 کلوتریمازول Clotrimazole
1061 Clotrimazole+Betamethasone
1062 کلوو Clove
1063 Clove Oil
1064 کلوگزاسیلین Cloxacillin
1065 کلوگزازولام Cloxazolam
1066 کلوکسی کوئین Cloxiquine
1067 کلوزاپین Clozapine
1068 Cnicus Benedictus
1069 کل تار Coal Tar
1070 کلرید کبالت Cobalt Chloride
1071 اکسید کوبالت Cobalt Oxide
1072 کبالت 57 Cobalt-57
1073 کبالت 58 Cobalt-58
1074 کوکا Coca
1075 کوکائین Cocaine
1076 کوکسیدیویدین Coccidioidin
1077 کوچینیل Cochineal
1078 کوسیلانا Cocillana
1079 روغن نارگیل Coconut Oil
1080 کدئین Codeine
1081 کوآنزیم آ Coenzyme A
1082 کوآنزیم کیو 10 Coenzyme Q10
1083 قهوه عربی+فلفل سیاه Coffea arabia+ Piper Nigrum
1084 Cogalactoisomerase Sodium
1085 کلشی سین Colchicine
1086 کلشی کوم Colchicum
1087 کوله سوالام Colesevelam
1088 کولستیلان Colestilan
1089 کولستیپول Colestipol
1090 کلسترامین Colestyramine
1091 کولفورسین Colforsin
1092 کولیستین Colistin
1093 کلاژن Collagen
1094 کلاژناز Collagenase
1095 COLLODION
1096 کلوسینت Colocynth
1097 Colostrum-First Milk
1098 Complement Blockers
1099 Complement CI Esterase Inhibitor
1100 کوندورانگو Condurango
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب