اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2201 هیدروکینون Hydroquinone
2202 هیدروتالسیت Hydrotalcite
2203 هیدروکسی آمفتامین Hydroxyamfetamine
2204 هیدروکسی آپاتیت Hydroxyapatite
2205 هیدروکسی بنزوات ها Hydroxybenzoates
2206 هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine
2207 هیدروکسی استرون دی استات Hydroxyestrone Diacetate
2208 هیدروکسی اتیل سلولز Hydroxyethyl Cellulose
2209 هیدروکسی متیل نیکوتینامید Hydroxymethylnicotinamide
2210 هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate
2211 هیدروکسی پروپیل متیل سلولز Hydroxypropyl Methylcellulose
2212 هیدروکسی کینولین سولفات Hydroxyquinoline Sulfate
2213 هیدروکسی اوره Hydroxyurea
2214 هیدروکسی زین Hydroxyzine
2215 هیگرومایسین بی Hygromycin B
2216 هیمکرومون Hymecromone
2217 هیوسین ان بوتیل بروماید Hyoscine
2218 هیوسیامین Hyoscyamine
2219 هیوسیاموس Hyoscyamus
2220 هیپوگلایسین آ Hypoglycin A
2221 هیپوفسفروس اسید Hypophosphorous Acid
2222 هیپرولوز Hyprolose
2223 هیپروملوزا Hypromellose
2224 ایباسیتابین Ibacitabine
2225 ایباندرونیک اسید Ibandronie Acid
2226 ایبوگائین Ibogaine
2227 ایبوپامین Ibopamine
2228 ایبریتوموماب تیوکستان Ibritumomab Tiuxetan
2229 ایبروتینیب Ibrutinib
2230 ایبودیلاست Ibudilast
2231 ایبوپروفن Ibuprofen
2232 Ibuprofen+Phenylephrine
2233 ایبوپروکسام Ibuproxam
2234 ایبوتیلاید فومارات Ibutilide Fumarate
2235 ایکتیول Ichthyol
2236 ایکتازول Ictasol
2237 ایداروبیسین Idarubicin
2238 ایدازوکسان Idazoxan
2239 ایدبنون Idebenone
2240 یدوکسوریدین Idoxuridine
2241 ایدروسیلامید Idrocilamide
2242 ایدورسولفاز Idursulfase
2243 ایفن پرودیل تارترات Ifenprodil Tartrate
2244 ایفوسفامید Ifosfamide
2245 ایلودکاکین Ilodecakin
2246 ایلوپریدون Iloperidone
2247 ایلوپروست Iloprost
2248 ایماتینیب Imatinib
2249 ایمیداکلوپراید Imidacloprid
2250 ایمیداپریل Imidapril
2251 ایمیدازول اکسوگلورات Imidazole Oxoglurate
2252 ایمیدازول سالیسیلات Imidazole Salicylate
2253 ایمیدوکارب دی پروپیونات Imidocarb Dipropionate
2254 ایمیدورا Imidurea
2255 ایمی گلوسراز Imiglucerase
2256 ایمی پنم+سیلاستاتین Imipenem+Cilastatin
2257 ایمی پرامین Imipramine
2258 ایمیکوئیمود موضعی Imiquimod-Topical
2259 ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular
2260 ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous
2261 اینکادرونیک اسید Incadronic Acid
2262 ایندانازولین Indanazoline
2263 اینداپامید Indapamide
2264 ایندلوکسازین Indeloxazine
2265 ایندنولول Indenolol
2266 Indian Frankincense
2267 ایندیگو کارمین Indigo Carmine
2268 ایندیناویر Indinavir
2269 ایندیوم 111 Indium-111
2270 ایندیوم 113ام Indium-113m
2271 ایندوبوفن Indobufen
2272 ایندوسیانین گرین Indocyanine Green
2273 ایندومتاسین Indomethacin
2274 ایندورامین Indoramin
2275 اینفلکسی مب Infliximab
2276 واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines
2277 INFUSION SET
2278 این هیبین Inhibin
2279 اینولیمومب Inolimomab
2280 اینوزین آسدوبن Inosine Acedoben
2281 اینوسین پرانوبکس Inosine Pranobex
2282 اینوزیتول Inositol
2283 اینوزیتول نیکوتینات Inositol Nicotinate
2284 دافع حشرات Insect Repellent
2285 انسولین Insulin
2286 اینترفرون آلفا Interferon Alfa
2287 اینترفرون بتا-1آ Interferon Beta-1A
2288 اینترفرون بتا-1بی Interferon Beta-1-B
2289 اینترفرون گاما Interferon Gamma
2290 اینترلوکین-1 Interleukin-1
2291 آنتاگونیست رسپتور اینترلوکین - 1 Interleukin-1 Receptor Antagonists
2292 اینترلوکین-12 Interleukin-12
2293 اینترلوکین-2 Interleukin-2
2294 Interleukin-2 Fusion Toxins
2295 اینترلوکین 3 Interleukin-3
2296 آنتی بادی اینترلوکین -6 Interleukin-6 Antibodies
2297 اینولین Inulin
2298 اینورت شوگر Invert Sugar
2299 آیوبیتریدول Iobitridol
2300 آیوستامیک اسید Iocetamic Acid
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب