اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2201 هیدروکینیدین Hydroquinidine
2202 هیدروکینین Hydro-quinine
2203 هیدروکینون Hydroquinone
2204 هیدروتالسیت Hydrotalcite
2205 هیدروکسی آمفتامین Hydroxyamfetamine
2206 هیدروکسی آپاتیت Hydroxyapatite
2207 هیدروکسی بنزوات ها Hydroxybenzoates
2208 هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine
2209 هیدروکسی استرون دی استات Hydroxyestrone Diacetate
2210 هیدروکسی اتیل سلولز Hydroxyethyl Cellulose
2211 هیدروکسی متیل نیکوتینامید Hydroxymethylnicotinamide
2212 هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate
2213 هیدروکسی پروپیل متیل سلولز Hydroxypropyl Methylcellulose
2214 هیدروکسی کینولین سولفات Hydroxyquinoline Sulfate
2215 هیدروکسی اوره Hydroxyurea
2216 هیدروکسی زین Hydroxyzine
2217 هیگرومایسین بی Hygromycin B
2218 هیمکرومون Hymecromone
2219 هیوسین ان بوتیل بروماید Hyoscine
2220 هیوسیامین Hyoscyamine
2221 هیوسیاموس Hyoscyamus
2222 هیپوگلایسین آ Hypoglycin A
2223 هیپوفسفروس اسید Hypophosphorous Acid
2224 هیپرولوز Hyprolose
2225 هیپروملوزا Hypromellose
2226 ایباسیتابین Ibacitabine
2227 ایباندرونیک اسید Ibandronie Acid
2228 ایبوگائین Ibogaine
2229 ایبوپامین Ibopamine
2230 ایبریتوموماب تیوکستان Ibritumomab Tiuxetan
2231 ایبروتینیب Ibrutinib
2232 ایبودیلاست Ibudilast
2233 ایبوپروفن Ibuprofen
2234 Ibuprofen+Phenylephrine
2235 ایبوپروکسام Ibuproxam
2236 ایبوتیلاید فومارات Ibutilide Fumarate
2237 ایکتیول Ichthyol
2238 ایکتازول Ictasol
2239 ایداروبیسین Idarubicin
2240 ایدازوکسان Idazoxan
2241 ایدبنون Idebenone
2242 یدوکسوریدین Idoxuridine
2243 ایدروسیلامید Idrocilamide
2244 ایدورسولفاز Idursulfase
2245 ایفن پرودیل تارترات Ifenprodil Tartrate
2246 ایفوسفامید Ifosfamide
2247 ایلودکاکین Ilodecakin
2248 ایلوپریدون Iloperidone
2249 ایلوپروست Iloprost
2250 ایماتینیب Imatinib
2251 ایمیداکلوپراید Imidacloprid
2252 ایمیداپریل Imidapril
2253 ایمیدازول اکسوگلورات Imidazole Oxoglurate
2254 ایمیدازول سالیسیلات Imidazole Salicylate
2255 ایمیدوکارب دی پروپیونات Imidocarb Dipropionate
2256 ایمیدورا Imidurea
2257 ایمی گلوسراز Imiglucerase
2258 ایمی پنم+سیلاستاتین Imipenem+Cilastatin
2259 ایمی پرامین Imipramine
2260 ایمیکوئیمود موضعی Imiquimod-Topical
2261 ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular
2262 ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous
2263 اینکادرونیک اسید Incadronic Acid
2264 ایندانازولین Indanazoline
2265 اینداپامید Indapamide
2266 ایندلوکسازین Indeloxazine
2267 ایندنولول Indenolol
2268 Indian Frankincense
2269 ایندیگو کارمین Indigo Carmine
2270 ایندیناویر Indinavir
2271 ایندیوم 111 Indium-111
2272 ایندیوم 113ام Indium-113m
2273 ایندوبوفن Indobufen
2274 ایندوسیانین گرین Indocyanine Green
2275 ایندومتاسین Indomethacin
2276 ایندورامین Indoramin
2277 اینفلکسی مب Infliximab
2278 واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines
2279 INFUSION SET
2280 این هیبین Inhibin
2281 اینولیمومب Inolimomab
2282 اینوزین آسدوبن Inosine Acedoben
2283 اینوسین پرانوبکس Inosine Pranobex
2284 اینوزیتول Inositol
2285 اینوزیتول نیکوتینات Inositol Nicotinate
2286 دافع حشرات Insect Repellent
2287 انسولین Insulin
2288 اینترفرون آلفا Interferon Alfa
2289 اینترفرون بتا-1آ Interferon Beta-1A
2290 اینترفرون بتا-1بی Interferon Beta-1-B
2291 اینترفرون گاما Interferon Gamma
2292 اینترلوکین-1 Interleukin-1
2293 آنتاگونیست رسپتور اینترلوکین - 1 Interleukin-1 Receptor Antagonists
2294 اینترلوکین-12 Interleukin-12
2295 اینترلوکین-2 Interleukin-2
2296 Interleukin-2 Fusion Toxins
2297 اینترلوکین 3 Interleukin-3
2298 آنتی بادی اینترلوکین -6 Interleukin-6 Antibodies
2299 اینولین Inulin
2300 اینورت شوگر Invert Sugar
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب