اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4301 تئوفیلین جی Theophylline G
4302 تیاستارزامید Thiacetarsamide
4303 تیامفنیکل Thiamphenicol
4304 تیامیلال سدیم Thiamylal Sodium
4305 تی اتیل پرازین Thiethylperazine
4306 تیواستازون Thioacetazone
4307 تیوکلشی کوزید Thiocolchicoside
4308 تیوگلایکولیک اسید Thioglycollic Acid
4309 تیومرسال Thiomersal
4310 تیوموکاس Thiomucase
4311 تیوپنتال سدیم Thiopental Sodium
4312 تیوفانات Thiophanate
4313 تیوپروپرازین مسیلات Thioproperazine Mesilate
4314 تیوریدازین Thioridazine
4315 تیوسترپتون Thiostrepton
4316 تیوتپا Thiotepa
4317 تیوتیکسین Thiotixene
4318 تیرام Thiram
4319 تونزیلامین Thonzylamine
4320 توریوم دی اکساید Thorium Dioxide
4321 ترونین Threonine
4322 ترومبین آلفا موضعی Thrombin Alfa-Topical
4323 ترومبین-سیستمیک Thrombin-Systemic
4324 ترومبوپلاستین Thromboplastin
4325 ترومبوپوئیتین Thrombopoietin
4326 توجا Thuja
4327 تورفیل سالیسیلات Thurfyl Salicylate
4328 تیمالفازین Thymalfasin
4329 روغن تیم Thyme Oil
4330 تیمیدین Thymidine
4331 تیمول Thymol
4332 هورمون تیموس Thymus Hormones
4333 تیروگلوبولین Thyroglobulin
4334 عصاره تیروئید Thyroid Extract
4335 تیروئید+ید Thyroid+Iodide
4336 هورمون محرک تیرویید Thyrotrophin
4337 تیابندازول Tiabendazole
4338 تیادنول Tiadenol
4339 تیاگابین Tiagabine
4340 تیامولین فومارات Tiamulin Fumarate
4341 تیانپتین Tianeptine
4342 تیاپراید Tiapride
4343 تیاپروفنیک اسید Tiaprofenic Acid
4344 تیاپروست ترومتامول Tiaprost Trometamol
4345 تیارامید Tiaramide
4346 تیبزونیوم یداید Tibezonium Iodide
4347 تیبولون Tibolone
4348 تیکاگرلور Ticagrelor
4349 تیکارسیلین+کلاولونات Ticarcillin+Clavulanate
4350 TICARDA
4351 ضد سم تیک Tick Venom Antisera
4352 ایمنوگلوبولین انسفالیتیس تیک-بورن Tick-borne Encephalitis Immunoglobulins
4353 واکسن انسفالیتیس تیک-بورن Tick-borne Encephalitis Vaccines
4354 تیکلوپیدین Ticlopidine
4355 تی امونیوم یداید Tiemonium Iodide
4356 تی انیلیک اسید Tienilic Acid
4357 Tigecyclin
4358 تیلاکتاز Tilactase
4359 تیل بروکینول Tilbroquinol
4360 تیله تامین Tiletamine
4361 تیلیا Tilia
4362 تیلیدین Tilidine
4363 تیلی کینول Tiliquinol
4364 تیلمیکوسین Tilmicosin
4365 تیلودرونیک اسید Tiludronic Acid
4366 تیمپیدیوم Timepidium
4367 تیمی پرون Timiperone
4368 تیمولول Timolol
4369 تیمولول+دگزامتازون Timolol+Dexamethasone
4370 تیمونسیک Timonacic
4371 تین Tin
4372 تینیدازول Tinidazole
4373 تین-پروتوپورفیرین Tin-protoporphyrin
4374 تینزاپارین Tinzaparin
4375 تیوکلومارول Tioclomarol
4376 تیوکونازول موضعی Tioconazole-Topical
4377 تیوگوانین Tioguanine
4378 تیوپرونین Tiopronin
4379 تیوتروپیوم Tiotropium
4380 تیوکسولون Tioxolone
4381 تی پپیدین هیبنزات Tipepidine Hibenzate
4382 تیپراناویر Tipranavir
4383 تیکوییزیوم Tiquizium
4384 تیراپازامین Tirapazamine
4385 تیراتریکول Tiratricol
4386 تریلازاد مسیلات Tirilazad Mesilate
4387 تیروفیبان Tirofiban
4388 تیروپرامید Tiropramide
4389 تیسوپورین Tisopurine
4390 تیتانیوم Titanium
4391 تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide
4392 تیکسوکورتول پیوالات Tixocortol Pivalate
4393 تیزانیدین Tizanidine
4394 توبرامایسین Tobramycin
4395 Tobramycin+Dexamethasone
4396 توکایینید Tocainide
4397 توسیلیزومب Tocilizumab
4398 توکوفریل نیکوتینات Tocoferil Nicotinate
4399 توکوفیبرات Tocofibrate
4400 تودرالازین Todralazine
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب