اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4301 تیامفنیکل Thiamphenicol
4302 تیامیلال سدیم Thiamylal Sodium
4303 تی اتیل پرازین Thiethylperazine
4304 تیواستازون Thioacetazone
4305 تیوکلشی کوزید Thiocolchicoside
4306 تیوگلایکولیک اسید Thioglycollic Acid
4307 تیومرسال Thiomersal
4308 تیوموکاس Thiomucase
4309 تیوپنتال سدیم Thiopental Sodium
4310 تیوفانات Thiophanate
4311 تیوپروپرازین مسیلات Thioproperazine Mesilate
4312 تیوریدازین Thioridazine
4313 تیوسترپتون Thiostrepton
4314 تیوتپا Thiotepa
4315 تیوتیکسین Thiotixene
4316 تیرام Thiram
4317 تونزیلامین Thonzylamine
4318 توریوم دی اکساید Thorium Dioxide
4319 ترونین Threonine
4320 ترومبین آلفا موضعی Thrombin Alfa-Topical
4321 ترومبین-سیستمیک Thrombin-Systemic
4322 ترومبوپلاستین Thromboplastin
4323 ترومبوپوئیتین Thrombopoietin
4324 توجا Thuja
4325 تورفیل سالیسیلات Thurfyl Salicylate
4326 تیمالفازین Thymalfasin
4327 روغن تیم Thyme Oil
4328 تیمیدین Thymidine
4329 تیمول Thymol
4330 هورمون تیموس Thymus Hormones
4331 تیروگلوبولین Thyroglobulin
4332 عصاره تیروئید Thyroid Extract
4333 تیروئید+ید Thyroid+Iodide
4334 هورمون محرک تیرویید Thyrotrophin
4335 تیابندازول Tiabendazole
4336 تیادنول Tiadenol
4337 تیاگابین Tiagabine
4338 تیامولین فومارات Tiamulin Fumarate
4339 تیانپتین Tianeptine
4340 تیاپراید Tiapride
4341 تیاپروفنیک اسید Tiaprofenic Acid
4342 تیاپروست ترومتامول Tiaprost Trometamol
4343 تیارامید Tiaramide
4344 تیبزونیوم یداید Tibezonium Iodide
4345 تیبولون Tibolone
4346 تیکاگرلور Ticagrelor
4347 تیکارسیلین+کلاولونات Ticarcillin+Clavulanate
4348 TICARDA
4349 ضد سم تیک Tick Venom Antisera
4350 ایمنوگلوبولین انسفالیتیس تیک-بورن Tick-borne Encephalitis Immunoglobulins
4351 واکسن انسفالیتیس تیک-بورن Tick-borne Encephalitis Vaccines
4352 تیکلوپیدین Ticlopidine
4353 تی امونیوم یداید Tiemonium Iodide
4354 تی انیلیک اسید Tienilic Acid
4355 Tigecyclin
4356 تیلاکتاز Tilactase
4357 تیل بروکینول Tilbroquinol
4358 تیله تامین Tiletamine
4359 تیلیا Tilia
4360 تیلیدین Tilidine
4361 تیلی کینول Tiliquinol
4362 تیلمیکوسین Tilmicosin
4363 تیلودرونیک اسید Tiludronic Acid
4364 تیمپیدیوم Timepidium
4365 تیمی پرون Timiperone
4366 تیمولول Timolol
4367 تیمولول+دگزامتازون Timolol+Dexamethasone
4368 تیمونسیک Timonacic
4369 تین Tin
4370 تینیدازول Tinidazole
4371 تین-پروتوپورفیرین Tin-protoporphyrin
4372 تینزاپارین Tinzaparin
4373 تیوکلومارول Tioclomarol
4374 تیوکونازول موضعی Tioconazole-Topical
4375 تیوگوانین Tioguanine
4376 تیوپرونین Tiopronin
4377 تیوتروپیوم Tiotropium
4378 تیوکسولون Tioxolone
4379 تی پپیدین هیبنزات Tipepidine Hibenzate
4380 تیپراناویر Tipranavir
4381 تیکوییزیوم Tiquizium
4382 تیراپازامین Tirapazamine
4383 تیراتریکول Tiratricol
4384 تریلازاد مسیلات Tirilazad Mesilate
4385 تیروفیبان Tirofiban
4386 تیروپرامید Tiropramide
4387 تیسوپورین Tisopurine
4388 تیتانیوم Titanium
4389 تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide
4390 تیکسوکورتول پیوالات Tixocortol Pivalate
4391 تیزانیدین Tizanidine
4392 توبرامایسین Tobramycin
4393 Tobramycin+Dexamethasone
4394 توکایینید Tocainide
4395 توسیلیزومب Tocilizumab
4396 توکوفریل نیکوتینات Tocoferil Nicotinate
4397 توکوفیبرات Tocofibrate
4398 تودرالازین Todralazine
4399 توفاسیتینیب Tofacitinib
4400 توفیسوپام Tofisopam
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب