اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 2,4-Dinitrochlorobenzene
2 2-متوکسی اتانول 2-Methoxyethanol
3 بوکسامین 4-Amino-3-hydroxybutyric Acid
4 4-فنیل پیراستام 4-Phenylpiracetam
5 هیدروکسی تریپتوفان+ملاتونین+ویتامین 5HTP+Melatonin+Vitamin
6 ۵ هیدروکسی تریپتوفان 5-Hydroxytryptophan
7 5-متوکسی سورالن 5-Methoxypsoralen
8 آباکاویر Abacavir
9 ابامکتین Abamectin
10 آبارلیکس Abarelix
11 آباتاسپت Abatacept
12 آبسیکسی مب Abciximab
13 آبه کارنیل Abecarnil
14 آبه تیموس سدیم Abetimus Sodium
15 آبیراترون Abiraterone
16 ابروس Abrus
17 ا سی ا ACA
18 صمغ عربی Acacia
19 آکادسین Acadesine
20 آکامپروسیت Acamprosate
21 اکاربوز Acarbose
22 آسبوتولول Acebutolol
23 آسکایینید Acecainide
24 آسه کاربرومال Acecarbromal
25 آسکلیدین Aceclidine
26 آسکلوفناک Aceclofenac
27 اسدیاسولفون سدیم Acediasulfone Sodium
28 اسدوبن Acedoben
29 آسه فیلین پیپرازین Acefylline Piperazine
30 اسگلوتامید Aceglutamide
31 آلومینیوم اسگلوتامید Aceglutamide Aluminium
32 آسمانان Acemannan
33 آسه متاسین Acemetacin
34 آسنوکومارول Acenocoumarol
35 آسه پرومازین Acepromazine
36 آسه پرومتازین Aceprometazine
37 پتاسیم آسه سولفام Acesulfame Potassium
38 استامینوفن Acetaminophen
39 استامینوفن+کافئین+آ اس آ Acetaminophen+Caffein+ASA
40 استامینوفن+کافئین Acetaminophen+Caffeine
41 استامینوفن+کدیین Acetaminophen+Codeine
42 استامینوفن+دیفن هیدرامین Acetaminophen+Diphenhydramine
43 استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
44 استامینوفن+گایافنزین+فنیل افرین Acetaminophen+Guaifenesine+Phenylephrine
45 استامینوفن+ایبوپروفن+کافئین Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
46 استامینوفن+فنیل افرین Acetaminophen+Phenylephrine
47 استانیلید Acetanilide
48 استارسول Acetarsol
49 استازولامید Acetazolamide
50 استیک اسید Acetic Acid
51 استوهگزامید Acetohexamide
52 استوهیدروگزامیک اسید Acetohydroxamic Acid
53 استون Acetone
54 استونیتریل Acetonitrile
55 استیل کارنیتین هیدروکلراید Acetylcarnitine Hydrochloride
56 استیل کولین کلراید Acetylcholine Chloride
57 استیل سیستئین Acetylcysteine
58 استیل دیگوکسین Acetyldigoxin
59 استیل دی هیدروکدئین Acetyldihydrocodeine
60 استیل لوسین Acetylleucine
61 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+هیدروکلروتیازید+والزارتان Acetylsalicylic Acid+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan
62 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+انالاپریل+هیدروکلروتیازید Acetylsalicylic Acid+Atorvastatine+Enalapril+Hydrochlorothiazide
63 اسگزامیک اسید Acexamic Acid
64 آسیکلوویر Aciclovir
65 اسید آلفا گلوکوزیداز Acid Alpha Glucosidase
66 اسید فوشسین Acid Fuchsine
67 آسیپی موکس Acipimox
68 آسیترتین Acitretin
69 آکلاروبیسین Aclarubicin
70 مشتقات آکریدین Acridine Derivatives
71 آکریدین اورنج Acridine Orange
72 آکری واستین Acrivastine
73 اکرولین Acrolein
74 آکریلامید Acrylamide
75 آکتاریت Actarit
76 اکتینوکینول سدیم Actinoquinol Sodium
77 اکتیویتد شارکول Activated Charcoal
78 آدالیمومب Adalimumab
79 آداپالن Adapalene
80 ادفوویر Adefovir
81 آدمتیونین Ademetionine
82 آدنین Adenine
83 آدنوزین Adenosine
84 آدیفنین Adiphenine
85 اسید آدیپیک Adipic Acid
86 آدی پیودون Adipiodone
87 ادونیس ورنالیس Adonis Vernalis
88 ادرافینیل Adrafinil
89 آدرنالون Adrenalone
90 سرماخوردگی بزرگسال Adult cold
91 آفلیمومب Afelimomab
92 آفلا توکسین ها Aflatoxins
93 Aflibercept
94 آفلوکوالون Afloqualone
95 آگار Agar
96 AGOMELATIN
97 ایمنوگلوبولین ایدز AIDS Immunoglobulins
98 واکسن ایدز AIDS Vaccines
99 آجمالسین Ajmalicine
100 آجمالین Ajmaline
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب