محصولات شرکت داروسازی حکیم

محصولات شرکت داروسازی حکیم

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
CALCIUM VITAMIN C HAKIM EFF [قرص جوشان کلسیم ویتامین ث حکیم] داروسازی حکیم Calcium
CLOZAM 10MG TAB [قرص کلوزام 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Clobazam
CELECOXIB-HAKIM 100MG CAP [کپسول سلکوکسیب-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Celecoxib
CHLORAMPHENICOL-HAKIM 250MG CAP [کپسول کلرامفنیکل-حکیم 250میلی گرم] داروسازی حکیم Chloramphenicol
SIMVASTATIN-HAKIM 20MG TAB [قرص سیمواستاتین-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Simvastatin
CLINDAMYCIN-HAKIM 1% 15G GEL [ژل کلیندامایسین-حکیم 1% 15 گرم] داروسازی حکیم Clindamycin
IBUKIM 400MG TAB [قرص ایبوکیم 400 میلی گرم] داروسازی حکیم Ibuprofen
IBUKIM 200MG TAB [قرص ایبوکیم 200 میلی گرم] داروسازی حکیم Ibuprofen
DICLOKIM 100MG SR TAB [قرص آهسته رهش دیکلوکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Diclofenac
LOVASTATIN-HAKIM 20MG TAB [قرص لوواستاتین-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Lovastatin
SIMVASTATIN-HAKIM 10MG TAB [قرص سیمواستاتین-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Simvastatin
INDOMETHACIN-HAKIM 100MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Indomethacin
INDOMETHACIN-BEHVAZAN 50MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-بهوزان 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Indomethacin
RIFAMPIN-HAKIM 150MG CAP [کپسول ریفامپین-حکیم 150 میلی گرم] داروسازی حکیم Rifampin
VITAKIM-B 300MG TAB [قرص ویتاکیم-بی 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Vitamin B1
IBUKIM 100MG/5ML SUSP [سوسپانسیون ایبوکیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی حکیم Ibuprofen
MULTIVITAMIN-HAKIM 15ML DROP [قطره مولتی ویتامین-حکیم 15 میلی لیتر] داروسازی حکیم Multivitamin
ERYTHROMYCIN-HAKIM 2% GEL [ژل اریترومایسین-حکیم 2%] داروسازی حکیم Erythromycin-Topical
DICLOKIM 1% 60G GEL [ژل دیکلوکیم 1% 60 گرم] داروسازی حکیم Diclofenac-Topical
CHLORAMPHENICOL-HAKIM 150MG/5ML SUSP [سوسپانسیون کلرامفنیکل-حکیم 150میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی حکیم Chloramphenicol
SERTRALIN-HAKIM 50 MG TAB [قرص سرترالین-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Sertraline
OMEPRAKIM 20MG CAP [کپسول امپراکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Omeprazole
ATOKIM 20MG TAB [قرص آتوکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Atorvastatin
ATOKIM 10MG TAB [قرص آتوکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Atorvastatin
ATOKIM 40 MG TAB [قرص آتوکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Atorvastatin
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 10MG TAB [قرص متوکلوپرامید-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Metoclopramide
INDOKIM 25MG CAP [کپسول ایندوکیم 25 میلی گرم] داروسازی حکیم Indomethacin
PROPRANOLOL-HAKIM 10MG TAB [قرص پروپرانولول-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Propranolol
PROPRANOLOL-HAKIM 40MG TAB [قرص پروپرانولول-حکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Propranolol
CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM 10MG TAB [قرص کلردیازپوکساید-حکیم 10 میلی گرم-پوکساکیم] داروسازی حکیم Chlordiazepoxide
CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM 5MG TAB [قرص کلردیازپوکساید-حکیم 5 میلی گرم-پوکساکیم] داروسازی حکیم Chlordiazepoxide
TETRAKIM 250MG CAP [کپسول تتراکیم 250 میلی گرم] داروسازی حکیم Tetracycline
ALLOKIM 100MG TAB [قرص آلوکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Allopurinol
DIPHNOKIM 2.5MG TAB [قرص دفنوکیم 2.5 میلی گرم] داروسازی حکیم Diphenoxylate
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 4MG/ML 15ML ORAL DROP [قطره خوراکی متوکلوپرامید-حکیم 4میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی حکیم Metoclopramide
DICLOKIM 25MG EC TAB [قرص روکش دار دیکلوکیم 25 میلی گرم] داروسازی حکیم Diclofenac
ERYTHROMYCIN-HAKIM 4% 30G GEL [ژل اریترومایسین-حکیم 4% 30 گرم] داروسازی حکیم Erythromycin-Topical
TETRACYCLINE-HAKIM 3% OINT [پماد تتراسیکلین-حکیم 3%] داروسازی حکیم Tetracycline
ALENDRONATE-HAKIM 10MG TAB [قرص آلندرونیت-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Alendronate
BETAMETHASONE-HAKIM 0.1% 15G OINT [پماد بتامتازون-حکیم 0.1% 15گرم] داروسازی حکیم Betamethasone-Topical
BETAMETHASONE-HAKIM 0.1% 15G CREAM [کرم بتامتازون-حکیم 0.1% 15گرم] داروسازی حکیم Betamethasone-Topical
KETOTIFEN-HAKIM 1MG/5ML 120ML SYRUP [شربت کتوتیفن-حکیم 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی حکیم Ketotifen
RIFAMPIN-HAKIM 300MG CAP [کپسول ریفامپین-حکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Rifampin
ACETAMINOPHEN-HAKIM 325MG TAB [قرص استامینوفن حکیم 325 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetaminophen
CLIDINIUM C-HAKIM TAB [قرص کلیدینیوم سی-حکیم] داروسازی حکیم Clidinium-C
PIROXICAM-HAKIM 0.5% 60G GEL [ژل پیروکسیکام-حکیم 0.5% 60 گرم] داروسازی حکیم Piroxicam
DICLOFENAC-HAKIM 50MG EC TAB [قرص روکشدار دیکلوفناک-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Diclofenac
DOXYKIM 100MG CAP [کپسول دوکسی کیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Doxycycline
ERYTHROMYCIN-HAKIM 2% 60ML SOL [محلول اریترومایسین-حکیم 2% 60 میلی لیتر] داروسازی حکیم Erythromycin-Topical
ACETAMINOPHEN-HAKIM 500MG TAB [قرص استامینوفن-حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetaminophen
GLIBENCLAMIDE-HAKIM 5MG TAB [قرص گلی بنکلامید حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Glibenclamide
CARDIOL 12.5MG TAB [قرص کاردیول 12.5 میلی گرم] داروسازی حکیم Carvedilol
LORATEX 10MG TAB [قرص لوراتکس 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Loratadine
PANTOKIM 20MG TAB [قرص پنتوکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Pantoprazole
LOPERAMIDE-HAKIM 2MG TAB [قرص لوپراماید-حکیم 2 میلی گرم] داروسازی حکیم Loperamide
ASA-HAKIM 80MG EC TAB [قرص روکشدار ا اس ا-حکیم 80 میلی گرم] داروسازی حکیم Aspirin
ATENOKIM 100MG TAB [قرص آتنوکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Atenolol
RANITIDINE-HAKIM 150MG TAB [قرص رانیتیدین-حکیم 150 میلی گرم] داروسازی حکیم Ranitidine
ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین-حکیم 310 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetaminophen+Codeine
ACETAMINOPHEN-HAKIM 120MG/5ML SUSP [سوسپانسیون استامینوفن-حکیم 120میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی حکیم Acetaminophen
GABAKIM 300MG CAP [کپسول گاباکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Gabapentin
CARDIOL 6.25MG TAB [قرص کاردیول 6.25 میلی گرم] داروسازی حکیم Carvedilol
OXAZEPAM-HAKIM 10MG TAB [قرص اگزازپام-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Oxazepam
GABAKIM 100MG CAP [کپسول گاباکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Gabapentin
PENTAFIL 400MG ER TAB [قرص آهسته رهش پنتافیل 400 میلی گرم] داروسازی حکیم Pentoxifylline
EXEKIM 3MG CAP [کپسول اگزکیم 3 میلی گرم] داروسازی حکیم Rivastigmine
TADAKIM 20MG TAB [قرص تاداکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Tadalafil
MINOXIDIL-HAKIM 5% TOP SOL [محلول موضعی ماینوکسیدیل-حکیم 5%] داروسازی حکیم Minoxidil-Topical
TERAZOSIN HAKIM 5MG TAB [قرص ترازوسین حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Terazosin
ACETAMINOPHEN-HAKIM 100MG/ML DROP [قطره استامینوفن-حکیم 100 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی حکیم Acetaminophen
TERAZOSIN-HAKIM 2MG TAB [قرص ترازوسین-حکیم 2 میلی گرم] داروسازی حکیم Terazosin
ALPROKIM 0.5MG TAB [قرص آلپروکیم 0.5میلی گرم] داروسازی حکیم Alprazolam
ALZAKIM 5MG TAB [قرص آلزاکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Donepezil
PIOGLITAZONE-HAKIM 15MG TAB [قرص پیوگلیتازون-حکیم 15 میلی گرم] داروسازی حکیم Pioglitazone
SOTAKIM 80MG TAB [قرص سوتاکیم 80 میلی گرم] داروسازی حکیم Sotalol
CLOPIDOGREL-HAKIM 75MG TAB [قرص کلوپیدوگرل-حکیم 75 میلی گرم] داروسازی حکیم Clopidogrel
LORATEX 1MG/ML 60ML SYRUP [شربت لوراتکس 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی حکیم Loratadine
ELDOKIM 4% 30G CREAM [کرم الدوکیم 4% 30 گرم] داروسازی حکیم Hydroquinone
ALLOKIM 300MG TAB [قرص آلوکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Allopurinol
BIPERIDEN-HAKIM 2MG TAB [قرص بی پریدین-حکیم 2 میلی گرم] داروسازی حکیم Biperiden
ALPROKIM 1MG TAB [قرص آلپروکیم 1میلی گرم] داروسازی حکیم Alprazolam
CIPROKIM 250MG TAB [قرص سیپروکیم 250 میلی گرم] داروسازی حکیم Ciprofloxacin
CIPROKIM 500MG TAB [قرص سیپروکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Ciprofloxacin
ACETYLCYSTEINE-HAKIM 600MG EFF TAB [قرص جوشان استیل سیسنئین-حکیم 600 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetylcysteine
ESOMEPRAZOLE-HAKIM 40MG CAP [کپسول اسموپرازول-حکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Esomeprazole
TIZANIDINE-HAKIM 4MG TAB [قرص تیزانیدین-حکیم 4 میلی گرم] داروسازی حکیم Tizanidine
OFLOKIM 200MG FC TAB [قرص افلوکیم 200 میلی گرم] داروسازی حکیم Ofloxacin
OFLOKIM 300MG FC TAB [قرص افلوکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Ofloxacin
CETRIKIM 10MG TAB [قرص ستریکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Cetirizine
PROPRANOLOL-HAKIM 20MG TAB [قرص پروپرانولول-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Propranolol
TYLOKIM 325/30/200MG CAP [کپسول تایلوکیم 325/30/200 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
TYLOKIM EXTRA 500/65MG TAB [قرص تایلوکیم اکسترا 500/65 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetaminophen+Caffeine
MEFENAMIC ACID-HAKIM 250 CAP [کپسول مفنامیک اسید-حکیم 250 میلی گرم] داروسازی حکیم Mefenamic Acid
ZOLMITRIPTAN-HAKIM 5MG TAB [قرص زولمی تریپتان-حکیم 5میلی گرم] داروسازی حکیم Zolmitriptan
ALENDRONATE-HAKIM 70MG TAB [قرص آلندرونیت-حکیم 70 میلی گرم] داروسازی حکیم Alendronate
OXCARBAZEPINE-HAKIM 300MG TAB [قرص اکس کاربازپین-حکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Oxcarbazepine
ROSUVASTATIN-HAKIM 10MG TAB [قرص رزوواستاتین-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Rosuvastatin
DIPHENHYDRAMINE-HAKIM 12.5MG/5ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین-حکیم 12.5میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی حکیم Diphenhydramine
CITALOPRAM-HAKIM 20MG TAB [قرص سیتالوپرام-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Citalopram
LANSOPRAZOLE-HAKIM 30 CAP [کپسول لانسوپرازول-حکیم 30 میلی گرم] داروسازی حکیم Lansoprazole
Vitamin AD HAKIM 15 ml Drop [قطره ویتامین آد حکیم 15 میلی لیتر] داروسازی حکیم Vitamin A+D-Oral
ZOLPIDEM-HAKIM 5MG TAB [قرص زولپیدم-حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Zolpidem
FENOFIBRATE-HAKIM 200MG CAP [کپسول فنوفیبرات-حکیم 200 میلی گرم] داروسازی حکیم Fenofibrate
METFORMIN-HAKIM 1000 mg Tablet [قرص متفورمین حکیم 1000 میلی گرم] داروسازی حکیم Metformin
DICLOFENAC-HAKIM 100MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Diclofenac
VENLAFAXINE-HAKIM 75MG TAB [قرص ونلافاکسین-حکیم 75 میلی گرم] داروسازی حکیم Venlafaxine
MONTELUKAST-HAKIM 5MG chewable Tablet-MONTEKIM [قرص جویدنی مونته لوکاست-حکیم 5 میلی گرم-مونته کیم] داروسازی حکیم Montelukast
ESOMEPRAKIM 40 mg Capsule [کپسول اس امپراکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Esomeprazole
PRAMIPEXOLE-HAKIM 0.18MG TAB [قرص پرامی پکسول-حکیم 0.18 میلی گرم] داروسازی حکیم Pramipexole
ATOMOXETINE-HAKIM 40 mg Capsule [کپسول آتوموکستین حکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Atomoxetine
OLANZAPINE-HAKIM 5MG TAB [قرص الانزاپین-حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Olanzapine
ESOMEPRAZOLE-HAKIM 20MG CAP [کپسول اسموپرازول-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Esomeprazole
ZOLPIDEM-HAKIM 10MG TAB [قرص زولپیدم-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Zolpidem
PREGABALIN-HAKIM 150MG CAP [کپسول پرگابالین-حکیم 150 میلی گرم] داروسازی حکیم Pregabalin
ERYTHROMYCIN-HAKIM 4% 60ML SOL [محلول اریترومایسین-حکیم 4% 60 میلی لیتر] داروسازی حکیم Erythromycin-Topical
DAPOXETINE HAKIM 60 mg Tablet [قرص داپوکستین حکیم 60 میلی گرم] داروسازی حکیم Dapoxetine
ROSUVASTATIN-HAKIM 20MG TAB [قرص رزوواستاتین-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Rosuvastatin
MIGRAKIM 50MG TAB [قرص میگراکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Sumatriptan
PRAMIPEXOLE-HAKIM 0.25 MG TAB [قرص پرامی پکسول-حکیم 0.25 میلی گرم] داروسازی حکیم Pramipexole
ATOMOXETINE-HAKIM 18 mg Capsule [کپسول آتوموکستین حکیم 18 میلی گرم] داروسازی حکیم Atomoxetine
ATOMOXETINE-HAKIM 10 mg Capsule [کپسول آتوموکستین حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Atomoxetine
RIZATRIPTAN-HAKIM 10MG TAB [قرص ریزاتریپتان-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Rizatriptan
MONTELUKAST-HAKIM 10 mg Tablet-MONTEKIM [قرص مونته لوکاست-حکیم 10 میلی گرم-مونته کیم] داروسازی حکیم Montelukast
LENAKIM 5 mg Tablet [قرص لیناکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Linagliptin
METHOCARBAMOL-HAKIM 500MG TAB [قرص متوکاربامول-حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Methocarbamol
ORLISTAT-HAKIM 120MG CAP [کپسول ارلیستات-حکیم 120 میلی گرم] داروسازی حکیم Orlistat
URSOKIM 300 MG CAP [کپسول اورسوکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Ursodeoxycholic Acid
VALPROATE SODIUM-HAKIM 200MG TAB [قرص والپروات سدیم-حکیم 200 میلی گرم] داروسازی حکیم Sodium Valproate
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-HAKIM 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند-حکیم 60 میلی لیتر] داروسازی حکیم Diphenhydramine Compound
MOXIFLOXACIN-HAKIM 400MG TAB [قرص موکسی فلوکساسین-حکیم 400 میلی گرم] داروسازی حکیم Moxifloxacin
LISINOPRIL-HAKIM 20MG TAB [قرص لیزینوپریل-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Lisinopril
QUETIAPINE-HAKIM 100MG TAB [قرص کوئتیاپین-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Quetiapine
SITAGLIPTIN-HAKIM 50 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Sitagliptin
TAMSULOSIN-HAKIM 0.4MG CAP-TAMSUKIM [کپسول تامسولوزین-حکیم 0.4 میلی گرم-تامسوکیم] داروسازی حکیم Tamsulosin
DICLOFENAC-HAKIM 50MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Diclofenac
EZETIMIBE-HAKIM 10 TAB [قرص ازتیمایب-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Ezetimibe
PRAMIPEXOLE-HAKIM 0.35MG TAB [قرص پرامی پکسول-حکیم 0.35 میلی گرم] داروسازی حکیم Pramipexole
QUETIAPINE-HAKIM 25MG TAB [قرص کوئتیاپین-حکیم 25 میلی گرم] داروسازی حکیم Quetiapine
ROSUVASTATIN-HAKIM 40MG TAB [قرص رزوواستاتین-حکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Rosuvastatin
ONDANSETRON-HAKIM 4 mg Tablet [قرص اندانسترون حکیم 4 میلی گرم] داروسازی حکیم Ondansetron
PIOGLITAZONE-HAKIM 30MG TAB [قرص پیوگلیتازون-حکیم 30 میلی گرم] داروسازی حکیم Pioglitazone
DOMPERIDONE-HAKIM 10 TAB [قرص دومپریدون حکیم 10میلی گرم (دمپریدون)] داروسازی حکیم Domperidone
ATOMOXETINE-HAKIM 25 mg Capsule [کپسول آتوموکستین حکیم 25 میلی گرم] داروسازی حکیم Atomoxetine
ACARBOSE-HAKIM 50 Tab [قرص آکاربوز- حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Acarbose
SITAGLIPTIN/METFORMIN HAKIM 50/500 mg Tablet [قرص سیتاگلیپتین/متفورمین حکیم 50/500 میلی گرم] داروسازی حکیم Sitagliptin+Metformin
FEXOFENADINE-HAKIM 120 TAB [قرص فکسوفنادین-حکیم 120 میلی گرم] داروسازی حکیم Fexofenadine
LEVOFLOXACIN-HAKIM 500MG TAB [قرص لوتیراستام-حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Levetiracetam
PANTOKIM 20MG CAP [کپسول پنتوکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Pantoprazole
MEMANTINE-HAKIM 10 TAB [قرص ممانتین-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Memantine
MEMANTINE-HAKIM 5 TAB [قرص ممانتین-حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Memantine
MESALAZINE-HAKIM 500MG EC TAB [قرص مزالازین-حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Mesalazine
LEVOFLOXACIN-HAKIM 500 Tablet [قرص لووفلوکساسین حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Levofloxacin
LINAGLIPTIN/METFORMIN HAKIM 2.5/1000 mg Tablet [قرص لیناگلیپتین/متفورمین حکیم 2.5/1000 میلی گرم] داروسازی حکیم Linagliptin+Metformin
APRICHEM 125 mg Capsule [کپسول اپریکم 125 میلی گرم] داروسازی حکیم Aprepitant
TETRABENAZINE-HAKIM 25MG TAB [قرص تترابنازین-حکیم 25 میلی گرم] داروسازی حکیم Tetrabenazine
MELOXICAM-HAKIM 7.5 mg Tablet [قرص ملوکسیکام حکیم 7.5 میلی گرم] داروسازی حکیم Meloxicam
DIVALPROEX-HAKIM 250MG TAB [قرص دی والپروئکس-حکیم 250 میلی گرم] داروسازی حکیم Sodium Valproate
LISINOPRIL-HAKIM 10MG TAB [قرص لیزینوپریل-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Lisinopril
PANTOKIM 40MG CAP [کپسول پنتوکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Pantoprazole
TOLTERODINE-HAKIM 1MG TAB [قرص تولتریدون-حکیم 1 میلی گرم] داروسازی حکیم Tolterodine
SERTRALINE-HAKIM 100MG TAB [قرص سرترالین-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Sertraline
METOPROLOL-HAKIM 50MG TAB [قرص متوپرولول-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Metoprolol
AIRLAX 20MG TAB [قرص ایرلاکس 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Zafirlukast
LEVETIRACETAM-HAKIM 500MG/5ML SYRUP [شربت لوتیراستام-حکیم 500 میلی گرم/5 میلی گرم] داروسازی حکیم Levetiracetam
METOKIM 50 MG Tablet [قرص متوکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Metoprolol
ICAFEN 325/40/200 MG Capsule [کپسول ایکافن 325/40/200 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
BUPROPION-HAKIM 100MG TAB [قرص بوپروپیون-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Bupropion
EXEKIM 1.5MG CAP [کپسول اگزکیم 1.5 میلی گرم] داروسازی حکیم Rivastigmine
ACARBOSE-HAKIM 100 Tab [قرص آکاربو- حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Acarbose
ZOLMITRIPTAN-HAKIM 2.5MG TAB [قرص زولمی تریپتان-حکیم 2.5 میلی گرم] داروسازی حکیم Zolmitriptan
PREGABALIN-HAKIM 300MG CAP [کپسول پرگابالین-حکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Pregabalin
MODAFINIL-HAKIM 200MG TAB [قرص مدافنیل-حکیم 200 میلی گرم] داروسازی حکیم Modafinil
OXCARBAZEPINE-HAKIM 150MG TAB [قرص اکس کاربازپین-حکیم 150 میلی گرم] داروسازی حکیم Oxcarbazepine
PRAMIPEXOLE-HAKIM 0.5 MG TAB [قرص پرامی پکسول-حکیم 0.5 میلی گرم] داروسازی حکیم Pramipexole
ORLISTAT-HAKIM 60MG CAP [کپسول ارلیستات-حکیم 60 میلی گرم] داروسازی حکیم Orlistat
RILUZOLE-HAKIM 50MG TAB [قرص ریلوزول-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Riluzole
DULOXETINE-HAKIM 30MG CAP [کپسول دولوکستین-حکیم 30 میلی گرم] داروسازی حکیم Duloxetine
URSOKIM 250MG CAP [کپسول اورسوکیم 250میلی گرم] داروسازی حکیم Ursodeoxycholic Acid
CLINDAMYCIN-HAKIM 150MG CAP [کپسول کلیندامایسین-حکیم 150 میلی گرم] داروسازی حکیم Clindamycin
CITALOPRAM-HAKIM 40MG TAB [قرص سیتالوپرام-حکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Citalopram
ATENOKIM 50MG TAB [قرص آتنوکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Atenolol
L CARNITINE-HAKIM 250MG TAB [قرص ال کارنیتین-حکیم 250 میلی گرم] داروسازی حکیم Carnitine
LANSOPRAZOLE-HAKIM 15 CAP [کپسول لانسوپرازول-حکیم 15 میلی گرم] داروسازی حکیم Lansoprazole
RIZATRIPTAN-HAKIM 5MG TAB [قرص ریزاتریپتان-حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Rizatriptan
VENLAFAXINE-HAKIM 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین-حکیم 37.5 میلی گرم] داروسازی حکیم Venlafaxine
INDOMETHACIN-HAKIM 50MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Indomethacin
LEVETIRACETAM-HAKIM 750MG TAB [قرص لوتیراستام-جکیم 750 میلی گرم] داروسازی حکیم Levetiracetam
DIVALPROEX-HAKIM 500MG TAB [قرص دی والپروئکس-حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Sodium Valproate
DULOXETINE-HAKIM 20MG CAP [کپسول دلوکستین-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Duloxetine
SITAGLIPTIN-HAKIM 100 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Sitagliptin
AMANTADINE-HAKIM 100 CAP [کپسول آمانتادین-جکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Amantadine
LISINOPRIL-HAKIM 5MG TAB [قرص لیزینوپریل-حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Lisinopril
METFORMIN-HAKIM 500 mg Tablet [قرص متفورمین حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Metformin
DAPOXETINE HAKIM 30 mg Tablet [قرص داپوکستین حکیم 30 میلی گرم] داروسازی حکیم Dapoxetine
LOSARTAN-HAKIM 25MG TAB [قرص لوزارتان-حکیم 25 میلی گرم] داروسازی حکیم Losartan
VENLAFAXINE-HAKIM 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین-حکیم 75میلی گرم] داروسازی حکیم Venlafaxine
SALBUTAMOL-HAKIM 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت سالبوتامول-حکیم 2میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی حکیم Salbutamol
GEMIFLOXACIN-HAKIM 320MG TAB [قرص جمی فلوکساسین-حکیم 320 میلی گرم] داروسازی حکیم Gemifloxacin
FAMOTIDINE - HAKIM 40 MG Tablet [قرص فاموتیدین حکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Famotidine
PREGABALIN-HAKIM 75MG CAP [کپسول پرگابالین-حکیم 75 میلی گرم] داروسازی حکیم Pregabalin
TOLTERODINE-HAKIM 2MG TAB [قرص تولتریدون-حکیم 2 میلی گرم] داروسازی حکیم Tolterodine
ARIPIPRAZOLE-HAKIM 10MG TAB [قرص آریپیپرازول-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Aripiprazole
MIGRAKIM 100MG TAB [قرص میگراکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Sumatriptan
VALSARTAN-HAKIM 80 F.C. TABLETS [قرص روکش دار والسارتان-حکیم 80 میلی گرم] داروسازی حکیم Valsartan
FEXOFENADINE-HAKIM 60 TAB [قرص فکسوفنادین-حکیم 60 میلی گرم] داروسازی حکیم Fexofenadine
PREGABALIN-HAKIM 50MG CAP [کپسول پرگابالین-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Pregabalin
CETIRIZINE-HAKIM 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت ستیریزین-حکیم 5میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی حکیم Cetirizine
COLOREST 200MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش کلورست 200 میلی گرم] داروسازی حکیم Mebeverine
GEMFIBROZIL-HAKIM 300MG CAP [کپسول جم فیبروزیل-حکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Gemfibrozil
شرکت داروسازی حکیم
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت