محصولات شرکت داروسازی اکسیر

محصولات شرکت داروسازی اکسیر

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Aprepitant EXIR 125/80/80mg Cap [کپسول اپرپیتانت اکسیر 125/80/80 میلی گرم] داروسازی اکسیر Aprepitant
Gamma-IMMUNEX 100 mcg/0.5mL Solution Parentral [محلول تزریقی گاما-ایمونکس 100 میکروگرم/0.5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Interferon Gamma
BUPIVACAINE-AGUETTANT 0.5% 20ML VIAL [ویال بوپیواکایین-آگوتانت 0.5% 20 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Bupivacaine
EXIROXIME 125MG TAB [قرص اکسیروکسیم 125 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefuroxime
EXIROXIME 250MG TAB [قرص اکسیروکسیم 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefuroxime
EXIROXIME 500MG TAB [قرص اکسی روکسیم 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefuroxime
TOPIRAMATE-EXIR 200MG TAB [قرص توپیرامات-اکسیر 200 میلی گرم] داروسازی اکسیر Topiramate
TOPIRAMATE-EXIR 25MG TAB [قرص توپیرامات-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Topiramate
ATORVASTATIN-EXIR 10MG TAB [قرص آتورواستاتین-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Atorvastatin
ATORVASTATIN-EXIR 20MG TAB [قرص آتورواستاتین-اکسیر 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Atorvastatin
ATORVASTATIN-EXIR 40MG TAB [قرص آتورواستاتین-اکسیر 40 میلی گرم] داروسازی اکسیر Atorvastatin
CIPROFLOXACIN-EXIR 250MG TAB [قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ciprofloxacin
CIPROFLOXACIN-EXIR 500MG TAB [قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ciprofloxacin
CEFALEXIN-EXIR 250MG FOR SUSP [سوسپانسیون سفالکسین-اکسیر 250میلی گرم] داروسازی اکسیر Cephalexin
CEFALEXIN-EXIR 500MG CAP [کپسول سفالکسین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cephalexin
CEFALEXIN-EXIR 250MG CAP [کپسول سفالکسین-اکسیر 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cephalexin
HALOPERIDOL-EXIR 5MG/1ML AMP [آمپول هالوپریدول-اکسیر 5میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی اکسیر Haloperidol
TRAMADOL-EXIR 50MG/1ML AMP [آمپول ترامادول-اکسیر 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Tramadol
DESIPRAMINE-EXIR 25MG TAB [قرص دسیپرامین-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Desipramine
EXIPIME 500MG VIAL [ویال اکسی پیم 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefepime
EXIPIME 1G VIAL [ویال اکسی پیم 1 گرم] داروسازی اکسیر Cefepime
EXIPIME 2G VIAL [ویال اکسی پیم 2 گرم] داروسازی اکسیر Cefepime
TYLOPHEN 120MG/5ML SUSP [سوسپانسیون تایلوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Acetaminophen
PHOSPHATE SODIUM-EXIR EFF TAB [قرص جوشان فسفات سدیم-اکسیر] داروسازی اکسیر Phosphate supplement
CEFOTAXIME-EXIR 500MG VIAL [ویال سفوتاکسیم-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefotaxime
CEFOTAXIME-EXIR 1G VIAL [ویال سفوتاکسیم-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Cefotaxime
CEFTAZIDIME-EXIR 500MG VIAL [ویال سفتازیدیم-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ceftazidime
CEFTAZIDIME-EXIR 1G VIAL [ویال سفتازیدیم-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Ceftazidime
CEFTAZIDIME-EXIR 2G VIAL [ویال سفتازیدیم-اکسیر 2 گرم] داروسازی اکسیر Ceftazidime
LOPRAX 100MG/5ML 100ML FOR SUSP [سوسپانسیون لوپراکس 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Cefixime
BETAMETHASONE-EXIR 4MG/1ML AMP [آمپول بتامتازون-اکسیر 4میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی اکسیر Betamethasone
BETAMETHASONE LA-EXIR 1ML AMP [آمپول بتامتازون ال آ-اکسیر 1 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Betamethasone
BECOVIT 2ML AMP [آمپول بکوویت] داروسازی اکسیر Vitamin B Complex
FLUOXETINE-EXIR 20MG CAP [کپسول فلوکستین-اکسیر 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Fluoxetine
CEFTRIAXONE-EXIR 1G VIAL [ویال سفتریاکسون-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Ceftriaxone
CEFTRIAXONE-EXIR 500MG VIAL [ویال سفتریاکسون-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ceftriaxone
LOPIROX 20MG/1ML AMP [آمپول لوپیروکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر] داروسازی اکسیر Piroxicam
AMIKACIN-EXIR 500MG AMP [آمپول آمیکاسین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Amikacin
AMIKACIN-EXIR 100MG AMP [آمپول آمیکاسین-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Amikacin
PIROXICAM-EXIR 10MG CAP [کپسول پیروکسیکام-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Piroxicam
GENTAMICIN-EXIR 80MG/2ML AMP [آمپول جنتامایسین-اکسیر 80میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی اکسیر Gentamicin
OFLOXIR 300MG TAB [قرص افلوکسیر 300 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ofloxacin
GENTAMICIN-EXIR 40MG/1ML AMP [آمپول جنتامایسین-اکسیر 40میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی اکسیر Gentamicin
GENTAMICIN-EXIR 20MG/2ML AMP [آمپول جنتامایسین-اکسیر 20میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی اکسیر Gentamicin
LOPRAX 200MG TAB [قرص لوپراکس 200 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefixime
LOPRAX 400MG TAB [قرص لوپراکس 400 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefixime
CAPTOPRIL-EXIR 50MG TAB [قرص کاپتوپریل-اکسیر 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Captopril
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE-EXIR 20MG/1ML AMP [آمپول هیوسین-ان-بوتیل بروماید-اکسیر 20میلیگرم/1میلی لیتر] داروسازی اکسیر Hyoscine
LAMIVUDINE-EXIR 150MG TAB [قرص لامیودین-اکسیر 150 میلی گرم] داروسازی اکسیر Lamivudine
MIDAZOLEX 15MG/3ML AMP [آمپول میدازولکس 15 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Midazolam
MIDAZOLEX 5MG/1ML AMP [آمپول میدازولکس 5 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی اکسیر Midazolam
CIMETIDINE-EXIR 200MG/2ML AMP [آمپول سایمتیدین-اکسیر 200 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Cimetidine
CEFAZOLIN-EXIR 1G VIAL [ویال سفازولین-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Cefazolin
CEFAZOLIN-EXIR 500MG VIAL [ویال سفازولین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefazolin
CEFTIZOXIME-EXIR 500MG VIAL [ویال سفتی زوکسیم-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ceftizoxime
CEFTIZOXIME-EXIR 1G VIAL [ویال سفتی زوکسیم-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Ceftizoxime
EXIROXIME 1.5G FOR INJ [ویال اکسیروکسیم 1.5 گرم] داروسازی اکسیر Cefuroxime
EXIROXIME 750MG FOR INJ [ویال اکسی روکسیم 750 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefuroxime
LANSULIN R VIAL [ویال لانسولین آر(رگولار)] داروسازی اکسیر Insulin
LANSULIN N VIAL [ویال لانسولین ان(ان پی اچ)] داروسازی اکسیر Insulin
DICLOFENAC-EXIR 25MG TAB [قرص دیکلوفناک-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Diclofenac
EXIPRAZOLE 20MG CAP [کپسول اکسی پرازول 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Omeprazole
NORDITROPIN 4U VIAL [ویال نوردیتروپین 4 واحد] داروسازی اکسیر Growth Hormone
CELECOXIB-EXIR 100MG CAP [کپسول سلکوکسیب-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Celecoxib
CAPTOPRIL-EXIR 25MG TAB [قرص کاپتوپریل-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Captopril
BENZYLAGINE 120ML MOUTHWASH [دهان شویه بنزیلاژین 120 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Benzydamine Hydrochloride
INDOMETHACIN-EXIR 25MG CAP [کپسول ایندومتاسین-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Indomethacin
DOBUTAMEX 250MG VIAL [ویال دوبوتامکس 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Dobutamine
VITAMIN B12-EXIR 100MCG AMP [آمپول ویتامین ب12-اکسیر 100میکروگرم] داروسازی اکسیر Vitamin B12
SALBUTAMOL-EXIR 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی] داروسازی اکسیر Salbutamol
ATENOLOL-EXIR 100MG TAB [قرص آتنولول-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Atenolol
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-EXIR TAB [قرص انتی هیستامین دکونژستان-اکسیر] داروسازی اکسیر Antihistamine Decongestant
ACETAMINOPHEN CODEINE-EXIR (300+10)MG TAB [استامینوفن کدئین-اکسیر 310میلی گرم] داروسازی اکسیر Acetaminophen+Codeine
OXYBUTYNIN-EXIR 5MG TAB [قرص اکسی بوتینین-اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Oxybutynin Chloride
SALBUTAMOL-EXIR 2MG TAB [قرص سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم] داروسازی اکسیر Salbutamol
RANITIDINE-EXIR 150MG TAB [قرص رانیتیدین-اکسیر 150 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ranitidine
OFLOXIR 200MG TAB [قرص افلوکسیر 200 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ofloxacin
THEOPHYLLINE G-EXIR 120ML SYRUP [شربت تئوفیلین جی-اکسیر 120 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Theophylline G
FLURAZEPAM-EXIR 15MG CAP [کپسول فلورازپام-اکسیر 15 میلی گرم] داروسازی اکسیر Flurazepam
SALBUTAMOL-EXIR 0.5MG AMP [آمپول سالبوتامول-اکسیر 0.5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Salbutamol
EXPECTORANT CODEINE-EXIR SYRUP [شربت اکسپکتورانت کدئین-اکسیر] داروسازی اکسیر Expectorant Codeine
ACARBEX 50MG TAB [قرص آکاربکس 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Acarbose
ACARBEX 100MG TAB [قرص آکاربکس 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Acarbose
LOPRAX 100MG/5ML 50ML FOR SUSP [سوسپانسیون لوپراکس 100 میلی گرم/5میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Cefixime
BUPIVACAINE-AGUETTANT 0.25% 20ML VIAL [ویال بوپیواکائین-آگوتانت 0.25% 20 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Bupivacaine
GABAPENTIN-EXIR 100MG CAP [کپسول گاباپنتین-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Gabapentin
GABAPENTIN-EXIR 300MG CAP [کپسول گاباپنتین-اکسیر 300 میلی گرم] داروسازی اکسیر Gabapentin
GABAPENTIN-EXIR 400MG CAP [کپسول گاباپنتین-اکسیر 400 میلی گرم] داروسازی اکسیر Gabapentin
DICLOREN 75MG/3ML AMP [آمپول دیکلورن 75میلی گرم/3میلی لیتر] داروسازی اکسیر Diclofenac
EXIPRAM 20MG TAB [قرص اکسیپرام 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Citalopram
EXIPRAM 40MG TAB [قرص اکسی پرام 40 میلی گرم] داروسازی اکسیر Citalopram
TRIAMCINOLONE-EXIR 40MG/1ML AMP [آمپول تریامسینولون-اکسیر 40 میلی گرم] داروسازی اکسیر Triamcinolone
SERTRALIN-EXIR 100MG CAP [کپسول سرترالین-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Sertraline
SERTRALIN-EXIR 50MG CAP [کپسول سرترالین-اکسیر 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Sertraline
URSODEX 250MG CAP [کپسول اورسودکس 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ursodeoxycholic Acid
EXIPENTAL 500 MG VIAL [ویال اکسی پنتال 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Thiopental Sodium
EXIPENTAL 1G VIAL [ویال اکسی پنتال 1 گرم] داروسازی اکسیر Thiopental Sodium
OLANZAPINE-EXIR 5MG TAB [قرص الانزاپین-اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Olanzapine
OLANZAPINE-EXIR 10MG TAB [قرص الانزاپین-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Olanzapine
LIDOCAINE-EXIR 1% 5ML AMP [آمپول لیدوکائین-اکسیر 1% 5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Lidocaine-Systemic
BUPRENORPHINE-EXIR 0.4MG SL TAB [قرص زیرزبانی بوپرنرفین-اکسیر 0.4 میلی گرم] داروسازی اکسیر Buprenorphine
BUPRENORPHINE-EXIR 8MG SL TAB [قرص بوپرونورفین-اکسیر 8 میلی گرم] داروسازی اکسیر Buprenorphine
KLAREXIR 500MG TAB [قرص کلارکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Clarithromycin
KLAREXIR 250MG TAB [قرص کلارکسیر 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Clarithromycin
CLOPIDEX 75MG TAB [قرص کلوپیدکس 75 میلی گرم] داروسازی اکسیر Clopidogrel
LANSULIN 70/30 10ML VIAL [ویال لانسولین 70/30 10میلی لیتر] داروسازی اکسیر Insulin
EXACOLD TAB [قرص اگزاکلد] داروسازی اکسیر Adult cold
SED-OFF 180MG TAB [قرص سد-اف 180 میلی گرم - سدآف] داروسازی اکسیر Fexofenadine
SED-OFF 60MG TAB [قرص سد-آف 60 میلی گرم-سدآف] داروسازی اکسیر Fexofenadine
FAT-STOP EXIR 120MG CAP [کپسول فت-استاپ اکسیر 120 میلی گرم] داروسازی اکسیر Orlistat
ALZALON EXIR 4.5MG CAP [کپسول آلزالون اکسیر 4.5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rivastigmine
ONDANSETRON-EXIR 8MG/4ML AMP [آمپول اوندانسترون-اکسیر 8میلی گرم/4 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ondansetron
DREAMEX 10MG TAB [قرص دریمکس 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Zolpidem
DREAMEX 5MG TAB [قرص دریمکس 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Zolpidem
BUPROPION-EXIR 100MG TAB [قرص بوپروپیون-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Bupropion
BUPROPION-EXIR 75MG TAB [قرص بوپروپیون-اکسیر 75 میلی گرم] داروسازی اکسیر Bupropion
EZETIMIBE- EXIR 10MG TAB [قرص ازتیمایب-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ezetimibe
METHYLPHENIDATE HCL EXIR 10MG TAB [قرص متیل فنیدیت اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methylphenidate
MEMORUP 5MG TAB [قرص مموروپ 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Memantine
MEMORUP 10MG TAB [قرص مموروپ 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Memantine
KLAREXIR 125MG/5ML SUSP [سوسپانسیون کلارکسیر 125میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Clarithromycin
ALZALON EXIR 3MG CAP [کپسول آلزالون اکسیر 3 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rivastigmine
MAXULOSIN 0.4MG CAP [کپسول ماکسولوسین 0.4 میلی گرم] داروسازی اکسیر Tamsulosin
ZIMEXIR 250MG CAP [کپسول زیمکسیر 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Azithromycin
SUPRANEM (500+500)MG VIAL [ویال سوپرانم (500+500) میلی گرم] داروسازی اکسیر Imipenem+Cilastatin
SUPRANEM (250+250)MG VIAL [ویال سوپرانم(250+250) میلی گرم] داروسازی اکسیر Imipenem+Cilastatin
PIPERACILLIN+TAZOBACTAM EXIR 3G/375MG VIAL [ویال پیپراسین+تازوباکتام اکسیر 3گرم/375 میلی گرم] داروسازی اکسیر Piperacillin+Tazobactam
PIPERACILLIN+TAZOBACTAM EXIR 2G/250MG VIAL [ویال پیپراسین+تازوباکتام اکسیر 2گرم/250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Piperacillin+Tazobactam
BUPRENORPHINE-EXIR 0.3MG/1ML AMP [آمپول بوپرنورفین-اکسیر 0.3 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی اکسیر Buprenorphine
EXIPOETIN 2000IU/ML AMP [آمپول اکسی پوئتین 2000 واحد/میلی لیتر] داروسازی اکسیر Recombinant Erythropoietin
CALCITONIN EXIR 100 IU/ML AMP [آمپول کلسی تونین اکسیر 100واحد/میلی لیتر] داروسازی اکسیر Calcitonin
CALCITONIN EXIR 50 IU/ML AMP [آمپول کلسی تونین اکسیر 50 واحد/میلی لیتر] داروسازی اکسیر Calcitonin
RIZATRIPTAN EXIR 10MG TAB [قرص ریزاتریپتان اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rizatriptan
RIZATRIPTAN EXIR 5MG TAB [قرص ریزاتریپتان اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rizatriptan
CLAVOMAX 625 (500/125) TAB [قرص کلاوماکس 625] داروسازی اکسیر Amoxicillin+Clavulanic acid
ALZALON EXIR 1.5MG CAP [کپسول آلزالون اکسیر 1.5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rivastigmine
FLOWELL 400MG TAB [قرص فلوول 400 میلی گرم] داروسازی اکسیر Pentoxifylline
HYPRESS 20PRESSORU/ML AMP [آمپول های پرس 20] داروسازی اکسیر Vasopressin
EXI-NACE 2G/10ML AMP [آمپول اکسی-ناک 2 گرم/10 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Acetylcysteine
TOPIRAMATE-EXIR 100MG TAB [قرص توپیرامات-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Topiramate
IBUXIR 100MG/5ML SUSP [سوسپانسیون ایبوکسیر 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ibuprofen
DONEPEZIL-EXIR 10MG TAB [قرص دونپزیل-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Donepezil
DONEPEZIL-EXIR 5MG TAB [قرص دونپزیل-اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Donepezil
NITROXIR 2.6MG TAB [قرص نیتروکسیر 2.6 میلی گرم] داروسازی اکسیر Nitroglycerin
NITROXIR 6.4MG TAB [قرص نیتروکسیر 6.4 میلی گرم] داروسازی اکسیر Nitroglycerin
CYANOVIT 1000MCG/1ml AMP [آمپول سیانوویت 1000میکروگرم] داروسازی اکسیر Vitamin B12
MEROPENEM-EXIR 500MG VIAL [ویال مروپنم-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Meropenem
MEROPENEM-EXIR 1G VIAL [ویال مروپنم-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Meropenem
PROTAMINE SULFATE-EXIR 1000UAH/ML 5ML VIAL [ویال پروتامین سولفات-اکسیر 1000واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر] داروسازی اکسیر Protamine
ZIMEXIR 200MG/5ML 30ML SUSP [سوسپانسیون زیمکسیر 200 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Azithromycin
EXICORT 100MG VIAL [ویال اکسی کورت 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Hydrocortisone-Systemic
METHADONE-EXIR 25MG/5ML 240ML ORAL SOLUTION [محلول خوراکی متادون-اکسیر 25میلی گرم/5میلی لیتر 240 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Methadone
FAT-STOP EXIR 60MG CAP [کپسول فت-استاپ اکسیر 60 میلی گرم] داروسازی اکسیر Orlistat
VANCOMYCIN-EXIR 500MG VIAL [ویال وانکومایسین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Vancomycin
HYPRESS 40PRESSORU/2ML AMP [آمپول های پرس 40 /2 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Vasopressin
LYO-MEDROL 500MG VIAL [ویال لیو-مدرول 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methylprednisolone
ZIMEXIR 100MG/5ML 30ML SUSP [سوسپانسیون زیمکسیر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Azithromycin
CLAVOMAX 312 POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون کلاوماکس 312 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Amoxicillin+Clavulanic acid
DEFEROXIR 500MG VIAL [ویال دفروکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Deferoxamine
TYLOPHEN 150MG/ML 6.7ML AMP [آمپول تایلوفن 150 میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Acetaminophen
ACICLOVIR EXIR 250MG VIAL [ویال آسیکلوویر 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Aciclovir
ACICLOVIR EXIR 500MG VIAL [ویال آسیکلوویر اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Aciclovir
VANCOMYCIN-EXIR 1G VIAL [ویال وانکومایسین-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Vancomycin
Calcium Exir 500MG Eff Tab [قرص جوشان کلسیم اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Calcium
METHYLDOPA-EXIR 250MG TAB [قرص متیل دوپا-اکسیرر250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methyldopa
ENOXAPARIN-EXIR 4000IU SYRINGE [سرنگ انوکساپارین-اکسیر 4000 واحد-انوکسیر] داروسازی اکسیر Enoxaparin Sodium
PETHIDINE-EXIR 50MG/1ML AMP [آمپول پتیدین-اکسیر 50میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی اکسیر Pethidine
ROSUVASTATIN-EXIR 20MG TAB [قرص روزوواستاتین-اکسیر 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rosuvastatin
BRILEXA 75MG CAP [کپسول بریلکسا 75 میلی گرم] داروسازی اکسیر Dabigatran
ERYTHROMYCIN-EXIR 400MG TAB [قرص اریترومایسین-اکسیر 400 میلی گرم] داروسازی اکسیر Erythromycin
WATER FOR INJECTION-EXIR 5ML AMP [آمپول آب سترون قابل تزریق-اکسیر 5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Water For Injection
FAMOTIDINE EXIR 20 mg/2 ml Amp [آمپول فاموتیدین اکسیر 20 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Famotidine
PRASUGREL-EXIR 5MG TAB [قرص پراسوگرل-اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Prasugrel
ASPIRIN EXIR 80 MG Tablet [قرص آسپرین اکسیر 80 میلی گرم] داروسازی اکسیر Aspirin
ERYTHROMYCIN-EXIR 200MG TAB [قرص اریترومایسین-اکسیر 200 میلی گرم] داروسازی اکسیر Erythromycin
EMEXIR 125 mg Capsule [کپسول امکسیر 125 میلی گرم] داروسازی اکسیر Aprepitant
LODAMET C 100/10 MG Tablet [قرص لدامت سی 100/10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Levodopa-C
VIRIBIT 300MG TAB [قرص ویریبیت 300 میلی گرم] داروسازی اکسیر Tenofovir
PRILOCAINE/FELYPRESSIN-EXIR 1.8ML CARTRIDGE [کارتریج پریلوکائین+فلی پرسین-اکسیر 1.8میلی لیتر] داروسازی اکسیر Prilocaine-F
DIPHENEXIR-C 60ML SYRUP [شربت دیفنکسیر سی 60 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Diphenhydramine Compound
DEXTROMETHORPHAN-EXIR 15MG/5ML 120ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان-اکسیر 15 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Dextromethorphan
CIPROXIR 200 MG/20 ML INTRAVENOUS SOLUTION [محلول تزریقی سیپروکسیر 200 میلی گرم/20 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ciprofloxacin
ATENOLOL-EXIR 50MG TAB [قرص آتنولول-اکسیر 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Atenolol
EXIRAL 100 MG/20 ML Vial [ویال اکسیرال 100 میلی گرم/20 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Remdesivir
BRIENT 5mg/1m Amp [آمپول برینت 5 میلی گرم/ میلی لیتر] داروسازی اکسیر Biotin
BIZOPEX 10 mg Tablet [قرص بیزوپکس 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Bisoprolol
BIZOPEX 2.5 MG Tablet [قرص بیزوپکس 2.5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Bisoprolol
EXIDEX 500 MG/2 ML Amp [آمپول اکسی دکس 500 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Dexpanthenol
GRANXIR 3 mg/3 ml Intravenous Injection [آمپول تزریق وریدی گرانکسیر 3 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Granisetron
FAMOTIDINE EXIR 40 MG Tablet [قرص فاموتیدین اکسیر 40 میلی گرم] داروسازی اکسیر Famotidine
REPAXIR 2 mg Powder For Injection [پودر برای تزریق رپاکسیر 2 میلی گرم] داروسازی اکسیر Remifentanil
DURO-MEDROL 40MG/1ML Amp [آمپول دورو مدرول 40 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Methylprednisolone
TRIBITEX 100 mg/100 mg/1000 mcg Ampule [آمپول تریبیتکس 100میلی گرم/100 میلی گرم/1000 میکروگرم] داروسازی اکسیر Vitamin B1+B6+B12
DIABETOSE 25 MG TAB [قرص دیابتوز 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Sitagliptin
BRILEXA 110 MG CAP [کپسول بریلکسا 110 میلی گرم] داروسازی اکسیر Dabigatran
BIZOPEX 5 mg Tablet [قرص بیزوپکس 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Bisoprolol
IMIPRAMINE-EXIR 10MG TAB [قرص ایمی پرامین-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Imipramine
METHADONE-EXIR 5MG TAB [قرص متادون-اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methadone
LEVOFLOXACIN-EXIR 500MG/20ML INJ [آمپول لووفلوکساسین-اکسیر 500میلی گرم/20 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Levofloxacin
COLISTIMETHATE EXIR 4500000 IU POWDER FOR INJ-CLOVENT [پودر قابل تزریق کلیستیمتات اکسیر 4500000 واحد-کلوونت] داروسازی اکسیر Colistin
BUPRENORPHINE-EXIR 2MG SL TAB [قرص زیر زبانی بوپرنورفین-اکسیر 2 میلی گرم] داروسازی اکسیر Buprenorphine
LOSEXIR 50 mg Tablet [قرص لوزکسیر 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Losartan
ROSUVASTATIN-EXIR 10MG TAB [قرص روزوواستاتین-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rosuvastatin
ZIMEXIR 500 mg Tablet [قرص زیمکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Azithromycin
VIRITAF 25 mg Tablet [قرص ویریتاف 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Tenofovir
EMIFLOZ 10 MG Tablet [قرص امیفلوز 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Empagliflozin
ATTENDUP-EXIR 10MG TAB [قرص اتندآپ-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methylphenidate
HYDROXYZINE-EXIR 10 mg/5mL 120ML Syrup [شربت هیدروکسی زین اکسیر 10 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Hydroxyzine
BONSTA 4mg/5ml Vial [ویال بونستا ۴میلی گرم/۵میلی لیتر] داروسازی اکسیر Zoledronic Acid
ENOXAPARIN-EXIR 6000IU SYRINGE [سرنگ انوکساپارین-اکسیر 6000 واحد-انوکسیر] داروسازی اکسیر Enoxaparin Sodium
EXIPOETIN 4000IU/ML AMP [آمپول اکسی پوئتین 4000 واحد/میلی لیتر] داروسازی اکسیر Recombinant Erythropoietin
ONDANSETRON-EXIR 4MG/2ML AMP [آمپول اندانسترون-اکسیر 4 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ondansetron
METHADONE-EXIR 40MG TAB [قرص متادون-اکسیر 40 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methadone
BUPREXIR 100 mg Tablet [قرص بوپرکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Bupropion
LODAMET B 100/25 MG Tablet [قرص لدامت بی 100/25 میلی گرم -لودامت بی] داروسازی اکسیر Levodopa-B
REPAGLINIDE-EXIR 1MG TAB [قرص رپاگلینید-اکسیر 1 میلی گرم] داروسازی اکسیر Repaglinide
REPAXIR 5 mg Powder For Injection [پودر برای تزریق رپاکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Remifentanil
EXIRAL 100 MG POWDER LYOPHILIZED, FOR SOLUTION [پودر لئوفلیزه اکسیرال 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Remdesivir
MEDONEX 200MCG/2ML Vial [ویال مدونکس 200 میکروگرم/2 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Dexmedetomidine
EXIPOGEN 300 mcg/0.5 ml Prefilled Syringe [سرنگ آماده تزریق اکسی پوژن 300 میکروگرم/0.5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Filgrastim
CIMETIDINE-EXIR 200MG TAB [قرص سایمتیدین-اکسیر 200 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cimetidine
ITRACONAZOLE EXIR 100 mg Capsule [کپسول ایتراکونازول اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Itraconazole
DAPOXETINE-EXIR 30 MG Tablet [قرص داپوکستین اکسیر 30 میلی گرم] داروسازی اکسیر Dapoxetine
FERROUS SULFATE-EXIR 200MG/5ML 60ML SYRUP [شربت فروس سولفات-اکسیر 200میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ferrous
GLAXIR 40 MG/1 ML AMP [آمپول گلاکسیر 40 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Glatiramer Acetate
ZOLEDRONIC ACID-EXIR 4MG/5ML VIAL [ویال زولدرونیک اسید-اکسیر 4میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی اکسیر Zoledronic Acid
TEICOPLANIN-EXIR 200 MG VIAL-EXIPLANIN [ویال تیکوپلانین-اکسیر 200 میلی گرم-اکسی پلانین] داروسازی اکسیر Teicoplanin
IMIPRAMINE-EXIR 25MG TAB [قرص ایمی پرامین-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Imipramine
PETHIDINE-EXIR 100MG/2ML AMP [آمپول پتیدین-اکسیر 100میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی اکسیر Pethidine
LANSULIN 70/30 100IU/ML 3ML CARTRIDGE [قلم لانسولین 70/30 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] داروسازی اکسیر Insulin
EXOFER 20 MG/ML 5ML AMP [آمپول اکسوفر 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Iron Sucrose
ADENOSINE EXIR 6mg/2 mL Amp [آمپول آدنوزین اکسیر 6 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Adenosine
TEICOPLANIN-EXIR 400 MG VIAL-EXIPLANIN [ویال تیکوپلانین-اکسیر 400 میلی گرم-اکسی پلانین] داروسازی اکسیر Teicoplanin
KETOROLAC-EXIR 30MG/ML AMP [آمپول کتورولاک-اکسیر 30میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ketorolac
METFOXIR ER 500 MG TAB [قرص متفوکسیر اس آر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Metformin
METHOCARBAMOL EXIR 1000 mg Ampoule [آمپول متوکاربامول اکسیر 1000 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methocarbamol
VITAMIN C-EXIR 100MG AMP [آمپول ویتامین سی-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Vitamin C
REPAXIR 1 mg Powder For Injection [پودر برای تزریق رپاکسیر 1 میلی گرم] داروسازی اکسیر Remifentanil
LODAMET C FORTE 250/25 MG Tablet [قرص لدامت سی فورت] داروسازی اکسیر Levodopa-C
METFORMIN-EXIR 500MG TAB [قرص متفورمین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Metformin
POLYETHYLENE GLYCOL EXIR 70 Gr Powder [پودر پلی اتیلن گلیکول اکسیر 70 گرم] داروسازی اکسیر Polyethylene Glycol
LOSEXIR 25 mg Tablet [قرص لوزکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Losartan
URSODEX 300 MG Capsule [کپسول اورسودکس 300 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ursodeoxycholic Acid
SEVAGEL 800 Tablet-EXILAMER [قرص سواژل 800 میلی گرم-اکسیلامر] داروسازی اکسیر Sevelamer
CLOVENT 1000000 IU Powder For Injection [پودر برای تزریق کلوونت 1000000 واحد ] داروسازی اکسیر Colistin
METHADONE-EXIR 20MG TAB [قرص متادون-اکسیر 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methadone
CIPROXIR 500 mg Tablet [قرص سیپروکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ciprofloxacin
MEPIVACAINE-EXIR 3% 1.8ML CARTRIDGE [کارتریج مپیواکائین-اکسیر 3% 1.8میلی لیتر] داروسازی اکسیر Mepivacaine
DEFRAZEX 180 MG Tablet [قرص دفرازکس 180 میلی گرم] داروسازی اکسیر Deferasirox
CLAVOMAX 375 MG TAB [قرص کلاومکس 375 میلی گرم] داروسازی اکسیر Amoxicillin+Clavulanic acid
EXAKID 60 ML Syrup [شربت اگزاکید 60 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Pediatric Gripe
ERYTHROMYCIN-EXIR 200MG/5ML 100ML FOR SUSP [سوسپانسیون اریترومایسین-اکسیر 200 میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر] داروسازی اکسیر Erythromycin
EXITROPIN 4 IU PEN [قلم اکسی تروپین 4 واحد] داروسازی اکسیر Growth Hormone
METFOXIR 1000 mg Tablet [قرص متفوکسیر 1000 میلی گرم] داروسازی اکسیر Metformin
FAMOTIDINE EXIR 20 MG Tablet [قرص فاموتیدین اکسیر 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Famotidine
DEXTROMETHORPHAN P-EXIR 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پی-اکسیر 60 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Dextromethorphan+Pseudoephedrine
LIDOCAINE-EXIR 2% 5 ml Amp [آمپول لیدوکائین-اکسیر 2% 5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Lidocaine-Systemic
ENOXIR 8000 IU /0.8 ml Prefilled Syring [سرنگ آماده تزریق انوکسیر 8000 واحد/0.8 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Enoxaparin Sodium
EXIZOLID 600 mg Tablet [قرص اکسیزولاید 600 میلی گرم] داروسازی اکسیر Linezolid
METAXIR 50 mg Tablet [قرص متاکسیر 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Metoprolol
SED-OFF 120 mg Tablet [قرص سدآف 120 میلی گرم] داروسازی اکسیر Fexofenadine
BUPREXIR 150 MG EXTENDED RELEASE Tablet [قرص آهسته رهش بوپرکسیر 150 میلی گرم] داروسازی اکسیر Bupropion
DEFRAZEX 360 MG Tablet [قرص دفرازکس 360 میلی گرم] داروسازی اکسیر Deferasirox
PRASUGREL-EXIR 10MG TAB [قرص پراسوگرل-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Prasugrel
LACTULOSE-EXIR 10G/15ML SYRUP [شربت لاکتولوز-اکسیر 10 گرم/15 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Lactulose
DENTACAIN 4/0.002% DENTAL CARTRIDGE [کارتریج بی حسی دنتاکائین 4/0.002%] داروسازی اکسیر Articaine+Epinephrine
EMIFLOZ 25 MG Tablet [قرص امیفلوز 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Empagliflozin
IBUPROFEN-EXIR 400MG/4ML VIAL [ویال ایبوپروفن-اکسیر 400 میلی گرم/4 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ibuprofen
COLISTIMETHATE EXIR 1000000 IU POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق کلیستیمتات اکسیر 1000000 واحد] داروسازی اکسیر Colistin
ONDANSETRON-EXIR 4 MG Tablet [قرص اندانسترون اکسیر 4 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ondansetron
ROSUVASTATIN-EXIR 40MG TAB [قرص روزوواستاتین-اکسیر 40 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rosuvastatin
DICLOREN 100 mg ER Tablet [قرص پیوسته رهش دیکلورن 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Diclofenac
LEVOFLOXACIN-EXIR 250MG TAB [قرص لووفلوکساسین-اکسیر 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Levofloxacin
LEVOFLOXACIN-EXIR 500MG TAB [قرص لووفلوکساسین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Levofloxacin
GLAXIR 20 MG/1 ML AMP [آمپول گلاکسیر 20 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Glatiramer Acetate
LODAMET B 250/50 MG Tablet [قرص لدامت بی 250/50 میلی گرم -لودامت بی] داروسازی اکسیر Levodopa-B
DESLORATADINE EXIR 5 MG Tablet [قرص دس لوراتادین اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Desloratadine
Opium EXIR 1% TINCTURE [تنتور اپیوم اکسیر 1% - اوپیوم] داروسازی اکسیر Opium
LOSARTAN-EXIR 25MG TAB [قرص لوزارتان-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Losartan
WATER FOR INJECTION-EXIR 10ML AMP [آمپول آب سترون قابل تزریق-اکسیر 10 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Water For Injection
DIABETOSE 50 MG TAB [قرص دیابتوز 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Sitagliptin
LANSULIN N 100IU/ML 3ML CARTRIDGE [قلم لانسولین ان 100واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Insulin
DIABETOSE 100 MG TAB [قرص دیابتوز 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Sitagliptin
BRILEXA 150 MG CAP [کپسول بریلکسا 150 میلی گرم] داروسازی اکسیر Dabigatran
ACETAMINOPHEN CODEINE-EXIR 300/20MG TAB [قرص استامینوفن کدئین-اکسیر 300/20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Acetaminophen+Codeine
DESLORATADINE EXIR 2.5MG/5ML 120 ML Syrup [شربت دس لوراتادین اکسیر 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Desloratadine
LOSARTAN-EXIR 50MG TAB [قرص لوزارتان-اکسیر 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Losartan
شرکت داروسازی اکسیر
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت