محصولات شرکت داروسازی عبیدی

محصولات شرکت داروسازی عبیدی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Xalerban 10 TAB [قرص زالربان 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rivaroxaban
Xalerban 15 TAB [قرص زالربان 15 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rivaroxaban
Xalerban 20 TAB [قرص زالربان 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rivaroxaban
Foicura Coated TAB [قرص روکشدار فویکورا] داروسازی عبیدی Sofosbuvir+Ledipasvir
Diabezid MR 30 MG TAB [قرص دیابزید ام آر 30 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gliclazide
Diabezid MR 60 MG TAB [قرص دیابزید ام آر 60 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gliclazide
Oxatent 600 MG TAB [قرص اکساتنت 600 میلی گرم] داروسازی عبیدی Linezolid
Glidar 100 mg Tab [کپسول گلیدار 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Temozolomide
Glidar 250 mg Tab [کپسول گلیدار 250 میلی گرم] داروسازی عبیدی Temozolomide
SOFIRA 400MG TAB [قرص سوفیرا 400 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sofosbuvir
ZIPTIN 100MG TAB [قرص زیپتین 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sitagliptin
Diphosel 120 MG CAP [کپسول دیفوزل 120 میلی گرم] داروسازی عبیدی Dimethyl Fumarate
Diphosel 240 MG CAP [کپسول دیفوزل 240 میلی گرم] داروسازی عبیدی Dimethyl Fumarate
VENABID ER 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 37.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Venlafaxine
Valzomix 10/160MG TAB [قرص والزومیکس 10/160 میلی گرم] داروسازی عبیدی Amlodipine+Valsartan
Valzomix 10/320MG TAB [قرص والزومیکس 10/320 میلی گرم] داروسازی عبیدی Amlodipine+Valsartan
Valzomix 5/160MG TAB [قرص والزومیکس 5/160 میلی گرم] داروسازی عبیدی Amlodipine+Valsartan
Valzomix 5/320MG TAB [قرص والزومیکس 5/320 میلی گرم] داروسازی عبیدی Amlodipine+Valsartan
Glomet 500MG TAB [قرص گلومت 500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Metformin
Glomet 1000MG TAB [قرص گلومت 1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Metformin
Ezipam 10MG FC.TAB [قرص روکشدار ازیپم 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Escitalopram
Valzomix 5/80MG TAB [قرص والزومیکس 5/80 میلی گرم] داروسازی عبیدی Amlodipine+Valsartan
ATOVAST 10MG TAB [قرص آتوواست 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Atorvastatin
ATOVAST 20MG TAB [قرص آتوواست 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Atorvastatin
ATOVAST 40MG TAB [قرص آتوواست 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Atorvastatin
CLOBIUM 10MG TAB [قرص کلوبیوم 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Clobazam
CITALEX 40MG FC TAB [قرص خط دار سیتالکس 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Citalopram
ZESTPREL 5MG TAB [قرص زست پرل 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lisinopril
ZESTPREL 10MG TAB [قرص زست پرل 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lisinopril
ZESTPREL 20MG TAB [قرص زست پرل 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lisinopril
LOSTAR 25MG FC TAB [قرص خط دار لوستار 25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Losartan
THEOLITE 200MG TAB [قرص تئولیت 200 میلی گرم] داروسازی عبیدی Theophylline
ALENATE 70MG TAB [قرص آلنیت 70 میلی گرم] داروسازی عبیدی Alendronate
CITALEX 20MG FC TAB [قرص خط دار سیتالکس 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Citalopram
KETOTIFEN-ABIDI 1MG/5ML 120ML SYRUP [شربت کتوتیفن-عبیدی 1میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی عبیدی Ketotifen
CODACET (300+10)MG TAB [قرص کداست 310میلی گرم] داروسازی عبیدی Acetaminophen+Codeine
KETOTIFEN-ABIDI 1MG TAB [قرص کتوتیفن-عبیدی 1 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ketotifen
CORIZAN TAB [قرص کوریزان] داروسازی عبیدی Adult cold
Enaprel 5MG TAB [قرص اناپرل 5 میلی گرم-انالاپریل عبیدی] داروسازی عبیدی Enalapril
IODOQUINOL-ABIDI 210MG TAB [قرص یدوکینول-عبیدی 210 میلی گرم] داروسازی عبیدی Iodoquinol
DIAZEPAM-ABIDI 2MG TAB [قرص دیازپام عبیدی 2 میلی گرم] داروسازی عبیدی Diazepam
VALPROATE SODIUM-ABIDI 200MG/5ML 120ML SYRUP [شربت والپروات سدیم-عبیدی 120 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Sodium Valproate
Xanal0.5MG TAB [قرص زانال 0.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Alprazolam
Xanal 1 MG TAB [قرص زانال 1 میلی گرم] داروسازی عبیدی Alprazolam
WELLBAN 75MG TAB [قرص ولبان 75 میلی گرم] داروسازی عبیدی Bupropion
SERTRALINE-ABIDI 100MG TAB [قرص سرترالین-عبیدی 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sertraline
SERTRALIN-ABIDI 50MG TAB [قرص سرترالین-عبیدی 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sertraline
LOSTAR 50MG FC TAB [قرص لوستار 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Losartan
LORAZEPAM-ABIDI 1MG TAB [قرص لورازپام-عبیدی 1 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lorazepam
LORAZEPAM-ABIDI 2MG TAB [قرص لورازپام-عبیدی 2 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lorazepam
NAPROXEN-ABIDI 500MG TAB [قرص ناپروکسن-عبیدی 500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Naproxen
Children Corizan Pain + Fever 120MG/5ML 60ML SYRUP [شربت کوریزان کودکان درد و تب 60 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Acetaminophen
NORTRIPTYLINE-ABIDI 10MG TAB [قرص نورتریپتیلین-عبیدی 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Nortriptyline
NORTRIPTYLINE-ABIDI 25MG TAB [قرص نورتریپتیلن-عبیدی 25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Nortriptyline
GEMFIBROZIL-ABIDI 450MG TAB [قرص جم فیبروزیل-عبیدی 450 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gemfibrozil
FLUOXETINE-ABIDI 10MG CAP [کپسول فلوکستین-عبیدی 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fluoxetine
FLUOXETINE-ABIDI 20MG CAP [کپسول فلوکستین-عبیدی 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fluoxetine
Enaprel 20MG TAB [قرص اناپرل 20 میلی گرم-انالاپریل عبیدی] داروسازی عبیدی Enalapril
DIABEZID 80MG TAB [قرص دیابزید 80 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gliclazide
LUVIXAM 50MG TAB [قرص لویکسام 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fluvoxamine
CETIRIZINE-ABIDI 10MG TAB [قرص ستریزین-عبیدی 10 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی عبیدی Cetirizine
CETIRIZINE-ABIDI 5MG TAB [قرص ستریزین-عبیدی 5 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی عبیدی Cetirizine
FLUOXETINE-ABIDI 20MG/5ML 60ML SYRUP [شربت فلوکستین-عبیدی 20میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر] داروسازی عبیدی Fluoxetine
RISPERIDONE-ABIDI 1MG TAB [قرص ریسپریدول-عبیدی 1 میلی گرم] داروسازی عبیدی Risperidone
RISPERIDONE-ABIDI 2MG TAB [قرص ریسپریدول-عبیدی 2 میلی گرم] داروسازی عبیدی Risperidone
RISPERIDONE-ABIDI 3MG TAB [قرص ریسپریدول-عبیدی 3 میلی گرم] داروسازی عبیدی Risperidone
RISPERIDONE-ABIDI 4MG TAB [قرص ریسپریدول-عبیدی 4 میلی گرم] داروسازی عبیدی Risperidone
Coldax Sinus + Allergy Tab [قرص کلداکس سینوس و آلرژی] داروسازی عبیدی Adult cold
SOTALOL-ABIDI 40MG TAB [قرص سوتالول-عبیدی 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sotalol
SOTALOL-ABIDI 80MG TAB [قرص سوتالول-عبیدی 80 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sotalol
CARDILEX 6.25MG TAB [قرص کاردیلکس 6.25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Carvedilol
CARDILEX 12.5MG TAB [قرص کاردیلکس 12.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Carvedilol
CARDILEX 25MG TAB [قرص کاردیلکس 25 میلیگرم] داروسازی عبیدی Carvedilol
CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 5MG TAB [قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Chlordiazepoxide
CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 10MG TAB [قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Chlordiazepoxide
PROPRANOLOL-ABIDI 10MG TAB [قرص پروپرانولول-عبیدی 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Propranolol
CETIRIZINE-ABIDI 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت ستریزین-عبیدی 5میلی گرم/5میلی لیتر (ستیریزین)] داروسازی عبیدی Cetirizine
CORIZAN ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB [قرص کوریزان آنتی هیستامین دکونژستان] داروسازی عبیدی Antihistamine Decongestant
MERAZOLE 20MG CAP [کپسول مرازول 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Omeprazole
GEMFIBROZIL-ABIDI 300MG CAP [کپسول جم فیبروزیل-عبیدی 300 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gemfibrozil
Children Corizan Grippe 120ML Syrup [شربت کوریزان سرماخوردگی کودکــان 120 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pediatric Gripe
CLOTRIMAZOLE-ABIDI 1% 15G CREAM [کرم کلوتریمازول-عبیدی 1% 15 گرم] داروسازی عبیدی Clotrimazole
LORATADINE-ABIDI 10MG TAB [قرص لوراتادین-عبیدی 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Loratadine
Lipostin 20MG TAB [قرص لیپوستین 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lovastatin
METRONIDAZOLE-ABIDI 250MG TAB [قرص مترونیدازول-عبیدی 250 میلی گرم] داروسازی عبیدی Metronidazole
NAPROXEN-ABIDI 250MG TAB [قرص ناپروکسن-عبیدی 250 میلی گرم] داروسازی عبیدی Naproxen
Gabapentin 100 - ABIDI CAP [کپسول گاباپنتین عبیدی 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gabapentin
Gabapentin 300 - ABIDI CAP [کپسول گاباپنتین عبیدی 300 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gabapentin
FEXOFENADINE-ABIDI 60MG TAB [قرص فکسوفنادین-عبیدی 60 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fexofenadine
PANTOPRAZOLE-ABIDI 40MG CAP [کپسول پنتوپرازول-عبیدی 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pantoprazole
PANTOPRAZOLE-ABIDI 20MG CAP [کپسول پنتوپرازول-عبیدی 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pantoprazole
CLOPIDOGREL-ABIDI 75MG TAB [قرص کلوپیدوگرل-عبیدی 75 میلی گرم] داروسازی عبیدی Clopidogrel
AIROKAST 5MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی ایروکاست 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Montelukast
AIROKAST 10MG TAB [قرص ایروکاست 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Montelukast
CORIZAN DAY + NIGHT TAB [قرص کوریزان روز و شب] داروسازی عبیدی Adult cold
CLIDINIUM C-ABIDI TAB [قرص کلدینیوم سی-عبیدی] داروسازی عبیدی Clidinium-C
FENOFIBRATE-ABIDI 100MG CAP [کپسول فنوفیبرات-عبیدی 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fenofibrate
FENOFIBRATE-ABIDI 200MG CAP [کپسول فنوفیبرات-عبیدی 200 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fenofibrate
SIFROPEX 0.7MG TAB [قرص سیفروپکس 0.7 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pramipexole
COLDAX DAY + NIGHT TAB [قرص کلداکس روز & شب] داروسازی عبیدی Adult cold
SIFROPEX 0.18MG TAB [قرص سیفروپکس 0.18 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pramipexole
Enaprel 10MG TAB [قرص اناپرل 10 میلی گرم-انالاپریل عبیدی] داروسازی عبیدی Enalapril
ZONISAMIDE-ABIDI 25MG CAP [کپسول زونیسماید-عبیدی 25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Zonisamide
ZONISAMIDE-ABIDI 50MG CAP [کپسول زونیسماید-عبیدی 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Zonisamide
ROPINIROLE-ABIDI 5MG TAB [قرص روپینیرول-عبیدی 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ropinirole
ROPINIROLE-ABIDI 1MG TAB [قرص روپینیرول-عبیدی 1 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ropinirole
WELLBAN ER 150MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص ولبان ای آر 150 میلی گرم] داروسازی عبیدی Bupropion
RISEDRONATE-ABIDI 5MG TAB [قرص ریزیدرونات-عبیدی 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Risedronate
RISEDRONATE-ABIDI 35MG TAB [قرص ریزیدرونات-عبیدی 35 میلی گرم] داروسازی عبیدی Risedronate
Ezonium Abidi 20 MG CAP [کپسول ازونیوم عبیدی 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Esomeprazole
Ezonium Abidi 40MG CAP [کپسول ازونیوم عبیدی 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Esomeprazole
VENABID 75MG TAB [قرص ونابید 75 میلی گرم] داروسازی عبیدی Venlafaxine
VENABID 37.5MG TAB [قرص ونابید 37.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Venlafaxine
PROPRANOLOL-ABIDI 20MG TAB [قرص پروپرانولول-عبیدی 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Propranolol
VENABID ER 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 75 میلی گرم] داروسازی عبیدی Venlafaxine
VENABID ER 150MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 150 میلی گرم] داروسازی عبیدی Venlafaxine
LANZO ABIDI 30MG CAP [کپسول لانزو عبیدی 30 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lansoprazole
LANZO ABIDI 15MG CAP [کپسول لانزو عبیدی 15 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lansoprazole
TAVANEX 500MG TAB [قرص تاوانکس 500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Levofloxacin
MOTIDON 10MG TAB [قرص موتیدون 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Domperidone
ABITANT 125/80/80MG CAP [کپسول ابیتانت 125/80/80/میلی گرم] داروسازی عبیدی Aprepitant
CODIMAL EXTRA 500/65MG TAB [قرص کدیمال اکسترا 565 میلی گرم] داروسازی عبیدی Acetaminophen+Caffeine
VIRABEX 500MG TAB [قرص ویرابکس 500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Valaciclovir
VIRABEX 1000MG TAB [قرص ویرابکس 1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Valaciclovir
TAVANEX 750MG TAB [قرص تاوانکس 750 میلی گرم] داروسازی عبیدی Levofloxacin
LOXETA 60MG CAP [کپسول لوکستا 60 میلی گرم] داروسازی عبیدی Duloxetine
LOXETA 30MG CAP [کپسول لوکستا 30 میلی گرم] داروسازی عبیدی Duloxetine
CHILDREN CORIZAN PAIN + FEVER 120MG/5ML 120ML SYRU [شربت کوریزان کودکان درد و تب 120 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Acetaminophen
ABITANT 80/80MG CAP [کپسول ابیتانت 80/80 میلی گرم] داروسازی عبیدی Aprepitant
CHILDREN CORIZAN COLD + FLU 120ML SYRUP [شربت کوریزان کودکان سرماخوردگی و آنفلوانزا 120 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
Children Corizan Grippe 60ML Syrup [شربت کوریزان سرماخوردگی کودکــان 60 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pediatric Gripe
Advalgin Cold 200/5 Tab [قرص روکشدار خط دار ادوالژین سرماخوردگی 200/5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ibuprofen+Phenylephrine
Advalgin Flash 684 MG TAB [قرص روکشدار ادوالژین فلش 684 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ibuprofen
LOXETA 20MG CAP [کپسول لوکستا 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Duloxetine
Vsol 10 MG Tab [قرص ویسول 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Solifenacin
Vsol 5 MG Tab [قرص ویسول 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Solifenacin
Meltiva 10MG O.D TAB [قرص دهان باز شونده ملتیوا 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rizatriptan
ZIPTIN 25MG TAB [قرص زیپتین 25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sitagliptin
ZIPTIN 50MG TAB [قرص زیپتین 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sitagliptin
ZIPMET 50/500 mg Tab [قرص زیپمت 50/500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sitagliptin+Metformin
Ropixon 5 MG Tab [قرص روپیکسون 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rosuvastatin
Ropixon 10MG TAB [قرص روپیکسون 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rosuvastatin
Ropixon 20 MG Tab [قرص روپیکسون 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rosuvastatin
Ropixon 40MG TAB [قرص روپیکسون 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rosuvastatin
FERRO FORT DUODENAL CAP [کپسول فروفورت دئودنال] داروسازی عبیدی Ferrous
Ferro Fort Gyn Cap [کپسول فرو فورت گاین] داروسازی عبیدی Ferrous sulfate+folic acid
FERRO FORT Gyn Capsule [کپسول فروفورت گاین] داروسازی عبیدی Ferrous
Ferro Fort 15 mg/ml Drop [قطره فروفورت 15 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی عبیدی Ferrous
RevoFolic Max Tablet - 1000 mcg Folate+50 mcg B12 [قرص روفولیک رگولار - فولات و ویتامین ب12] داروسازی عبیدی Folic Acid
RevoFolic Prenatal Tablet - 500 mcg Folate+150 mcg Iodine [قرص روفولیک پریناتال -فولات و ید] داروسازی عبیدی Iodine+Folic acid
CODIMAL 325 MG Tablet [قرص کدیمال 325 میلی گرم] داروسازی عبیدی Acetaminophen
ADVALGIN (AS LYSINE) 400 MG Tablet [قرص ادوالژین (لیزین) 400 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ibuprofen
Ferro Fort ENRGY Capsule [کپسول فروفورت انرژی] داروسازی عبیدی Ferrous sulfate+folic acid
Hunger Up And Grow Up Sananitos For Kids [شربت سانانیتوس اشتها و رشد برای کودکان] داروسازی عبیدی Appetizer Combination
Belly Sananitos For Kids 130 ml Syrup [شربت سانانیتوس نفخ برای کودکان 130 میلی لیتر بهبود گوارش و ضد نفخ] داروسازی عبیدی Herbal Combination For Colic
TORENZO 0.23 mg Capsule [کپسول تورنزو 0.23 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ozanimod
SYNORIPA 12.5/500 MG Tablet [قرص سینوریپا 12.5/500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Metformin
LARACEL 100 MG Tablet [قرص لاراسل 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Dasatinib
VALZODEC-HCT 160/12.5 MG Tablet [قرص والزودیک - اچ سی تی 160/12.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Valsartan+Hydrochlorothiazide
QUIGIL 50 MG Capsule [کپسول کوئیژیل 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pregabalin
GLORIPA 25 MG Tablet [قرص گلوریپا 25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin
TORENZO 0.92 mg Capsule [کپسول تورنزو 0.92 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ozanimod
GLIDAR 20 MG Tabel [قرص گلیدار 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Temozolomide
PADENZA 125 mg Capsule [کپسول پادنزا 125 میلی گرم] داروسازی عبیدی Palbociclib
RANITAC 75 MG/5 ML Syrup [شربت رانیتک 75 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Ranitidine
TELFAST 30 MG Tablet [قرص تلفست 30 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fexofenadine
LIFOZA 140 mg Capsule [کپسول لیفوزا 140 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ibrutinib
LIROPRIM 2.5/500 Tablet [قرص لیروپریم 2.5/500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Linagliptin+Metformin
ELAQUIT 2.5 MG Tablet [قرص الاکوئیت 2.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Apixaban
UNIMIDE 50MG Tablet [قرص یونیماید 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lacosamide
Regutrans Sananitos For Kids 130 ml Syrup [شربت سانانیتوس یبوست برای کودکان 130 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Laxative Herbal Combination
GLORENTA 25/5 MG Tablet [قرص گلورنتا 25/5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Linagliptin
PADENZA 75 mg Capsule [کپسول پادنزا 75 میلی گرم] داروسازی عبیدی Palbociclib
VALZOMIX-HCT 5/160/12.5 MG Table [قرص والزومیکس اچ سی تی 5/160/12.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Amlodipine+Valsartan+Hydrochlorothiazide
UNIMIDE 100 MG Tablet [قرص یونیماید 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lacosamide
ONDANSETRON ABIDI 4 MG Tablet [قرص اندانسترون عبیدی 4 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ondansetron
DIMENHYDRINATE-ABIDI 50 MG Tablet [قرص دیمن هیدرینات عبیدی 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Dimenhydrinate
LEVEBEL SOLUTION ORAL 100 MG/ML 120ML [محلول خوراکی لوبل 100میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Levetiracetam
ELPIDUE 24/26 mg Tablet [قرص الپیدو 24/26 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sacubitril+Valsartan
GLOTRIO 25/5/1000 MG Tablet [قرص گلوتریو 25/5/1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Linagliptin+Metformin
AZITHROMYCIN-ABIDI 500 mg Tablet [قرص آزیترومایسین عبیدی 500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Azithromycin
MYLODEQ 5 MG Capsule [کپسول مایلودک 5 میلی گرم -میلودک] داروسازی عبیدی Lenalidomide
UNIMIDE 200 MG Tablet [قرص یونیماید 200 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lacosamide
LOTIVA 150 MG Tablet [قرص لوتیوا 150 میلی گرم] داروسازی عبیدی Erlotinib
GIOMIDE 14 MG Tablet [قرص جیوماید 14 میلی گرم] داروسازی عبیدی Teriflunomide
VALZODEC-HCT 160/25 MG Tablet [قرص والزودیک - اچ سی تی 160/25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Valsartan+Hydrochlorothiazide
MYLODEQ 10 MG Capsule [کپسول مایلودک 10 میلی گرم - میلودک] داروسازی عبیدی Lenalidomide
GLOTRIO 5/2.5/1000 MG Tablet [قرص گلوتریو 5/2.5/1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Linagliptin+Metformin
OLANZAPINE-ABIDI 5 mg Tablet [قرص الانزاپین عبیدی 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Olanzapine
SYNORIPA 5/500 MG Tablet [قرص سینوریپا 5/500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Metformin
GLORIPA 10 MG Tablet [قرص گلوریپا 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin
ZAPROMEX 18 MCG RESPIRATORY CAPSULE [کپسول استنشاقی زاپرومکس 18 میکروگرم] داروسازی عبیدی Tiotropium
CODIMAL 500MG Tablet [قرص کدیمال 500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Acetaminophen
TOLTERODINE-ABIDI 1 mg Tablet [قرص تولترودین عبیدی 1 میلی گرم] داروسازی عبیدی Tolterodine
BRATIGA 250 MG Tablet [قرص براتیگا 250 میلی گرم] داروسازی عبیدی Abiraterone
LOTIVA 100 MG Tablet [قرص لوتیوا 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Erlotinib
OXCARBAZEPINE-ABIDI 600MG TAB [قرص اکس کاربازپین-عبیدی 600 میلی گرم] داروسازی عبیدی Oxcarbazepine
GLOTRIO 12.5/2.5/1000 MG Tablet [قرص گلوتریو 12.5/2.5/1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Linagliptin+Metformin
LEVETIRACETAM COBEL DAROU 750MG TAB [قرص لوتیراستام کوبل دارو 750 میلی گرم] داروسازی عبیدی Levetiracetam
BRILAVUS 90 MG Tablet [قرص بریلاووس 90 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ticagrelor
ADVALGIN COLD Tablet [قرص ادوالژین سرماخوردگی - ادوالژین کلد] داروسازی عبیدی Adult cold
VALZODEC 160 MG Tablet [قرص والزودک 160 میلی گرم] داروسازی عبیدی Valsartan
LIFOZA 70 mg Capsule [کپسول لیفوزا 70 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ibrutinib
NEOTADIN 2.5MG/5ML Syrup [شربت نئوتادین 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Desloratadine
ADVALGIN FLASH (AS LYSINE) 200 MG Tablet [قرص ادوالژین فلش (لیزین) 200 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ibuprofen
CHILDREN ADVALGIN 100 mg/5mL 120ML SUSPENSION [سوسپانسیون ادوالژین کودکان 100 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Ibuprofen
TOLTERODINE-ABIDI 2 mg Tablet [قرص تولترودین عبیدی 2 میلی گرم] داروسازی عبیدی Tolterodine
CORIZAN VITAMIN C 200/25/2.5/150 mg Capsule [کپسول کوریزان ویتامین سی 200/25/2.5/150 میلی گرم] داروسازی عبیدی Acetaminophen+Caffeine+Chlorpheniramin+Vitamin C
NORABEX 0.5 MG Capsule [کپسول نورابکس 0.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fingolimod
DIPARON 30 mg Tablet [قرص دیپارون 30 میلی گرم] داروسازی عبیدی Cinacalcet
PADENZA 100 mg Capsule [کپسول پادنزا 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Palbociclib
CODIMAL NIGHT Tablet [قرص کدیمال شب] داروسازی عبیدی Adult cold
SYNORIPA 12.5/1000 MG Tablet [قرص سینوریپا 12.5/1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Metformin
LIRENTA 5 MG Tablet [قرص لیرنتا 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Linagliptin
BONARCO FC Tablet [قرص بون آرکو ] داروسازی عبیدی Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
OXCARBAZEPINE-ABIDI 300MG TAB [قرص اکس کاربازپین-عبیدی 300 میلی گرم] داروسازی عبیدی Oxcarbazepine
WELLBAN 100 MG Tablet [قرص ولبان 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Bupropion
ELPIDUE 49/51 mg Tablet [قرص الپیدو 49/51 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sacubitril+Valsartan
ELAQUIT 5 MG Tablet [قرص الاکوئیت 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Apixaban
GLOTRIO 10/5/1000 MG Tablet [قرص گلوتریو 10/5/1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Linagliptin+Metformin
GLORENTA 10/5 MG Tablet [قرص گلورنتا 10/5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Linagliptin
DIPARON 60 mg Tablet [قرص دیپارون 60 میلی گرم ] داروسازی عبیدی Cinacalcet
UNIMIDE 150 MG Tablet [قرص یونیماید 150 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lacosamide
ONDANSETRON ABIDI 4 mg/5mL 60 ML Syrup [شربن اندانسترون عبیدی 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Ondansetron
Sleep Sananitos For Kids 130 ml Syrup [شربت سانانیتوس خواب برای کودکان 130 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Herbal Combination For Depressant and Sleep Disorders
LORATADINE-ABIDI 5 MG/5 ML 60 ML Syrup [شربت لوراتادین عبیدی 5 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Loratadine
NEORAPA 10 MG Tablet [قرص نئوراپا 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Everolimus
NEOTADIN 5 MG Tablet [قرص نئوتادین 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Desloratadine
ZIPMET 50/1000 mg Tab [قرص زیپمت 50/1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sitagliptin+Metformin
OLANZAPINE-ABIDI 15 mg Tablet [قرص الانزاپین عبیدی 15 میلی گرم] داروسازی عبیدی Olanzapine
OXATENT 600MG/300ML Vial [ویال اکساتنت 600میلی گرم/300 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Linezolid
NEORAPA 5 MG Tablet [قرص نئوراپا 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Everolimus
CODIMEX Capsule [کپسول کدیمکس] داروسازی عبیدی Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
MYLODEQ 15 MG Capsule [کپسول مایلودک 15 میلی گرم -میلودک] داروسازی عبیدی Lenalidomide
LIROPRIM 2.5/1000 MG Tablet [قرص لیروپریم 2.5/1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Linagliptin+Metformin
Defenses Sananitos For Kids Syrup [شربت سانانیتوس ایمنی برای کودکان دراسانوی] داروسازی عبیدی Combination For Immunity
ELPIDUE 97/103 mg Tablet [قرص الپیدو 97/103 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sacubitril+Valsartan
BRATIGA 500 mg Tablet [قرص براتیگا 500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Abiraterone
ARBICOR 40 mg Tablet [قرص آربیکور 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Telmisartan
AZITHROMYCIN-ABIDI 250 mg Tablet [قرص آزیترومایسین عبیدی 250 میلی گرم] داروسازی عبیدی Azithromycin
ARBICOR 20 mg Tablet [قرص آربیکور 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Telmisartan
LARACEL 70 MG Tablet [قرص لاراسل 70 میلی گرم] داروسازی عبیدی Dasatinib
VALZODEC-HCT 80/12.5 MG Tablet [قرص والزودیک - اچ سی تی 80/12.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Valsartan+Hydrochlorothiazide
SYNORIPA 5/1000 MG Tablet [قرص سینوریپا 5/1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Metformin
ARBICOR 80 mg Tablet [قرص آربیکور 80 میلی گرم] داروسازی عبیدی Telmisartan
VALZODEC 80 MG Tablet [قرص والزودک 80 میلی گرم] داروسازی عبیدی Valsartan
QUIGIL 75 MG Capsule [کپسول کوئیژیل 75 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pregabalin
OLANZAPINE-ABIDI 2.5 mg Tablet [قرص الانزاپین عبیدی 2.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Olanzapine
CYTOVEX 200 MG Tablet [قرص سایتووکس 200 میلی گرم] داروسازی عبیدی Favipiravir
BRILAVUS 60 mg Tablet [قرص بریلاووس 60 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ticagrelor
GLIDAR 5MG Tablet [قرص گلیدار 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Temozolomide
QUIGIL 100 MG Capsule [کپسول کوئیژیل 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pregabalin
VALZOMIX-HCT 10/160/12.5 MG Tablet [قرص والزومیکس اچ سی تی 10/160/12.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Amlodipine+Valsartan+Hydrochlorothiazide
EZIPAM 20 MG Tablet [قرص ازپیم 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Escitalopram
شرکت داروسازی عبیدی

افتخارات

گواهی بین المللی مدیریت یکپارچه (Integrated Management System)

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با صرف تلاش بی وقفه همکاران، در بخش های مختلف سازمان به ویژه مدیریت کیفیت، اردیبهشت ماه سال 1394 از شرکت توف نورد آلمان اخذ گردید.​
    

 دریافت تندیس سیب زرین

تندیس سیب زرین  توسط وزیر محترم بهداشت  و رئیس سازمان غذا و دارو در مراسم معرفی داروهای جدید، بهمن ماه سال 1393 به داروسازی دکتر عبیدی برای تولید داروی سیتاگلیپتین (زیپتین) اهدا گردید. 
    
  

تندیس اولین نمایشگاه دارو صنایع و خدمات وابسته - شهریور 93​

​     
تندیس جایزه ملی مدیریت مالی ایران

همایش جایزه مدیریت مالی ایران از سال 1389 بسترساز بهبود و ارتقاء سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان بوده است. حضور گسترده شرکت ها و سازمان های ایرانی در جایزه ملی مدیریت مالی ایران بیانگر میل بسیاری برای حضور در فرایندی است که سطح واقعی شرکت ها  را در حیطه عملکرد مدیریت مالی بسنجند و آنها  بتوانند خود را با سازمان ها و شرکت هایی که از نظر نوع فعالیت با آن ها مشترک می باشند مقایسه نمایند. 
 ​
 تندیس همایش ملی بزرگان صنعت ایران - اسفند 88

:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت